search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Uitstel van vervanging biedt meer kans op samenwerking In het vorige nummer van OTAR werd verslag gedaan van een rondetafelge- sprek over de uitvoering van de vervan- gingsopgave. Een van de conclusies: bij de bouw van nieuwe bruggen en tun- nels hebben gemeenten een grote ver- antwoordelijkheid voor het inweven van innovatie en duurzaamheid. In Rotter- dam is assetmanager Mozafar Said hier al volop mee aan de slag. “Bij assetma- nagement zoeken wij naar maatregelen met het meeste effect voor de stad in brede zin. Toekomstbestendigheid en circulariteit zijn belangrijke basisvoor- waarden.”


OTAR Nr. 6-2018


De slimme brug “We gaan bijvoorbeeld steeds meer sensoren gebruiken: zo werken we aan toekomstbestendige en zogezegd slim- me bruggen. Dit soort trajecten kost tijd: daarom is het zo belangrijk om be- staande bruggen niet onnodig vroeg af te schrijven. In de tijd die we winnen, kunnen we de markt mee laten denken over nieuwe, toekomstgerichte oplos- singen. Dat betekent dat we commerci- ele partijen vroegtijdig betrekken in in- novatietrajecten en ook ruimte bieden aan kleine spelers. Dit soort innovatie- ve partnerschappen krijg je alleen van de grond als je samen optrekt met an-


dere beheerders.” In de praktijk komt die samenwerking vaak pas tot stand als er gestart wordt met de voorberei- ding van projecten. Idealiter zou de sa- menwerking gestructureerder en projec- toverstijgend moeten worden opgepakt, vindt Said.


Het familieontwerp Said: “Zoals in het rondetafelgesprek genoemd werd, is het nodig om meer te standaardiseren. Hoe goed dat kan werken, bleek de afgelopen tijd bij onze houten wijk- en parkbruggen. Door uit te gaan van een zogenaamd familieont-


werp, konden we in acht jaar tijd meer dan tweehonderd bruggen vervangen: onderhoudsarm, duurzaam en snel re- aliseerbaar, waardoor de overlast voor de omgeving aanzienlijk is gereduceerd. Ook het maken van een meerjarenpro- gramma is belangrijk: in Rotterdam kij- ken we voor de onderhoudsbehoefte tien jaar vooruit. Daardoor kunnen we werkzaamheden slim combineren, en we kunnen rekening houden met andere ruimtelijke projecten, zodat de burger zo min mogelijk overlast ervaart.”


Netwerkverband Snel, kostenefficiënt en met minima- le hinder: optimaal verloopt vervanging van bruggen niet altijd. Vaak heeft die immers impact op de rest van het we- gennet, en op kunstwerken waarvan het beheer bij andere partijen ligt. Werk- zaamheden moeten dus bij voorkeur in netwerkverband worden gepland. “Ook dit gebeurt nog te weinig”, vindt Said. “Idealiter zou je vijftien jaar van tevoren al nadenken over een gezamenlijke aan- pak, dus over een langere termijn dan waarop politieke besluitvorming plaats- vindt. In het rondetafelgesprek wordt gesproken over overleg- en regietafels; ik denk dat we nog verder moeten gaan. Laatst was ik in India, daar hebben ze een landelijk orgaan voor alle bruggen in het land, mét beslissingsbevoegdheid. Zoiets zou hier ook kunnen werken. In de huidige situatie blijf je last houden van een spanning tussen lokale en net- werkbelangen.”


Nr.7 - 2018 OTAR O Nr.7 - 2018TAR 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65