search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Žeželj-brug


Langere levensduur  doelmatig onderhoud 


‘Structural Health Monitoring’


‘Structural health monitoring’ van infrastructuurprojecten zo- als spoorlijnen, tunnels en bruggen wordt steeds belangrijker. Zeker nu veel projecten uit de jaren vijftig en zestig tekenen van slijtage en mankementen vertonen, met als triest hoogtepunt het instorten van de Morandibrug in Genua. Structurele moni- toring levert waardevolle informatie op over de belasting en de status van civieltechnische kunstwerken, zodat het onderhoud daarop afgestemd kan worden. HBM heeft een integrale oplos- sing voor structural health monitoring ontwikkeld, die bestaat uit sensoren, data-acquisitie-apparatuur en software voor de verwerking en visualisering van meetdata.


I


n de afgelopen decennia was er een enorme groei van het aantal ci- vieltechnische kunstwerken zoals bruggen en tunnels. Tegelijkertijd ste- gen de belasting en de slijtage als ge- volg van de snelle groei van het verkeer, het gebruik van zwaardere vrachtwa- gens, extremere weersinvloeden en mi-


18 Nr.7 - 2018 OTAR


lieuverontreiniging. Die zwaardere be- lasting, maar ook materiaalmoeheid, gebrekkig onderhoud, slechte construc- tie en slechte kwaliteitscontroles leiden tot schade aan veel bestaande kunst- werken en dus tot een hoger risico op storingen en falen.


Daarnaast worden steeds grotere en complexere infrastructuren gebouwd waarvan de constructie grote uitda- gingen met zich meebrengt. Er worden nieuwe materialen en bouwtechnologie- en toegepast en ook de gebruikseisen van dergelijke structuren veranderen. De beoordeling van de eigenschappen en prestaties van nieuwe bouwwerken is noodzakelijk om nieuwe ontwerpen en constructies te valideren en de vei- ligheid op lange termijn te waarborgen.


Visuele inspectie


Visuele inspecties zijn nog steeds de gangbare praktijk, maar ze worden vaak oppervlakkig uitgevoerd. Ze leveren on- voldoende informatie op om acties te kunnen bepalen die de levensduur van civieltechnische kunstwerken verlen- gen; laat staan dat ze in staat zijn om ernstige gebreken of beschadigingen aan structuren te constateren. Struc- turele monitoring en conditiebewaking zijn noodzakelijk om problemen in een vroeg stadium te detecteren. Verbete- ring van inspectie- en foutvoorspellings- systemen verlagen bovendien de opera- tionele en onderhoudskosten, waardoor het rendement op de investering ver- betert. Bovendien kunnen calamiteiten


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65