search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
hij ging nooit stuk. Voorheen moest je enkele malen per jaar met een boot er- naartoe om een lamp of gasfles te ver- vangen. Led betekende dus een flinke besparing”, aldus Zandvliet. De volgen- de stap waren de scheepvaartseinen op bruggen en op sluizen. Het betrof een relatief gering aantal lampen, maar wel dezelfde lampen als die in verkeerslich- ten. “Zo konden we veilig ervaring op- doen om samen met de vijf grootste ledfabrikanten ter wereld deze seinlam- pen te standaardiseren. Dat resulteerde in de 42V-lamp met twee dimstanden: van 100 naar 20 naar 4%. Later kwam de klasse 2 lamp met één dimstand minder. Dat is de facto de wereldstan- daard geworden.”


Launching customer Op het gebied van innovatieve verlich- ting in het verkeer binnen Nederland fungeert RWS vaker als launching cus- tomer. “Daarbij werken we samen met de beste vakmensen en met leveran- ciers die goed in de markt zitten. Een kwestie van vertrouwen opbouwen, waarbij we graag kennis uitwisselen met potentiële partners. Samenwerking met RWS heeft voor hen belangrijke voorde- len: de betalingszekerheid en als RWS voor hun product kiest, is dit bovendien een enorm concurrentievoordeel.” Om de innovatie rond ledverlichting op snel- wegen te versnellen (“doorgaans neemt een ontwikkeling van lab naar prak- tijk twee jaar in beslag”), besloot RWS in 2010 ledverlichting voor te schrijven voor de A44 tussen knooppunt Burger- veen en de Kaagbrug, een traject van


ongeveer 7 kilometer, met (lage) twaalf- metermasten. Met deze stap had RWS een primeur te pakken: de eerste snel- weg ter wereld volgens de norm met ledverlichting. Inmiddels is ongeveer 15% van alle snelwegen uitgerust met ledverlichting.


De volgende uitdaging en bijbehorende innovatie betrof de aanleg van een eco- duct bij de A74, waarbij een van de uit- lopen een gemeentelijke weg bij Tegelen zou kruisen. Openbare verlichting was gewenst in verband met de verkeers- veiligheid, maar zou ook het leefgebied van vleermuizen verstoren: een over- treding van de Flora- en Faunawet uit 2002. “We lieten onderzoek doen naar de lichtgevoeligheid van vleermuizen. Ze bleken heel gevoelig voor ultraviolet licht en konden amberkleurig licht niet waarnemen. Praktijkproeven bevestig- den dit: bij lampen met amber licht vlo- gen ze gewoon door, net als wanneer het licht uit was”, vertelt Zandvliet. De Batlamp was geboren. “Het kleurspec- trum van deze amberkleurige ultraviolet- vrije ledlampen levert voor mensenogen voldoende licht op en is tegelijkertijd niet storend voor vleermuisogen. Tevens hebben we aan het begin en einde van de weg detectiepunten geplaatst, zodat de weg alleen verlicht is wanneer er fiet- sers aanwezig zijn.” Bij oplevering van dit Batlampproject organiseerde RWS een expertmeeting voor alle partijen in de productieketen. Zandvliet: “Door kennisdeling voorkomen we dat één fa- brikant een patent kan aanvragen, zo- dat iedereen vrij gebruik kan maken van


De Velsertunnel is een mooi voorbeeld van ledlijnverlichting, het lichte plafond geeft bovendien een natuurlijk lichtbeeld.


“LED IS DE FERRARI ONDER DE LAMPEN”


de nieuwe technologie. Daarnaast zorgt zo’n bijeenkomst ervoor dat het nieuws verspreid wordt en dat de ontwikkeling gaat lopen.”


Ledlijnverlichting De voordelen van ledverlichting – goed te richten, hoog rendement en weinig onderhoud – waren aanleiding voor een tweede wereldprimeur: ledlijnverlich- ting in een tunnel. “De uitvinding van witte led maakte het mogelijk om een tunnel over de hele lengte te verlich- ten, inclusief de ingang die doorgaans veel sterker verlicht moet worden”, stelt Zandvliet. “Bijkomend voordeel van de ledlijnverlichting is dat het niet knippert als je door de tunnel rijdt, je hebt geen flikkering op het dashboard.” RWS ont- wikkelde deze innovatie in samenwer- king met de markt en betaalde de helft van de ontwikkelkosten In een halfjaar tijd werd de nieuwe ledverlichting ont- wikkeld en opgehangen in de Vlaket- unnel op de A58 in Zuid-Beveland. “Bij elke renovatie van bestaande tunnels pakt RWS nu ook de verlichting aan om energie te besparen. Inmiddels zijn zo de Velsertunnel, de Tweede Coentunnel, de Heinenoordtunnel en de Zeeburger- tunnel uitgerust met ledlijnverlichting”, aldus Zandvliet. “Daarbij komt dat het afzetten van een tunnel voor onderhoud 20.000 euro kost, geld dat je bespaart omdat ledlampen minimaal vijftien jaar meegaan, terwijl de huidige lampen om de twee jaar vervangen moeten worden. Tot slot zijn de lichtbakken lager, waar- door ze er minder afgereden worden.” De ledspecialist van RWS noemt led ‘de Ferrari onder de lampen’. “We had- den al hele goede hogedruk natrium- lampen, de zogenaamde Son-t lampen met een hoog rendement. Maar daarbij gaat ook veel licht de lucht of de berm in, terwijl led precies straalt waar het wezen moet en wanneer het nodig is. Dat werkt dus energiebesparend”, zegt hij. Een ander voordeel is dat de led uit- stekend is te dimmen. “Je kunt de ver- lichting na de avondspits 50% dimmen en na 23.00 uur nog verder dimmen tot 20% of zelfs uitzetten en zo de helft van de energie besparen.” Het kunnen rich-


Nr.7 - 2018 OTAR O Nr.7 - 2018TAR 55


Foto: RWS, Harry van Reeken


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65