search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
stig’ betekent dat binnen twee jaar on- derhoud moet worden ingepland.”


Overlast beperken Het verkleinen van de bandbreedtes die bepalen wanneer onderhoud aan het asfalt nodig is, is een van de ambi- ties van het project LAM. Door het ont- wikkelen van een model dat scherper en accurater het onderhoud aan asfalt weet te voorspellen, wil men de over- last dat onderhoud heeft voor weg- gebruikers zo veel mogelijk beperken. Maar wat mogelijk nog belangrijker is binnen het project LAM is om uiteinde- lijk asfalt te produceren en toe te pas- sen dat een langere levensduur heeft dan het huidige asfalt op ’s lands we- gen. “Om onze ambities te verwezen- lijken is het belangrijk dat we naast de inspecties ook andere manieren ontwik- kelen om de status van het asfalt te be- palen”, zegt Van Osch. “Het antwoord is data die in groten getale aanwezig zijn, maar nu nog verspreid bij de verschil- lende belanghebbenden, zoals wegbe- heerders en de asfaltproducerende en -verwerkende industrie. Vandaar dat we de data die deze verschillende partijen de afgelopen jaren hebben verzameld over asfalt de komende jaren binnen het project LAM gaan samenbrengen en analyseren.”


Onderhoud inplannen Een ander probleem dat de project- groep LAM moet zien te tackelen is dat vergelijkbare asfaltsoorten op dit mo- ment sterk variëren in levensduur. Zo


DOOR DATA-ANALYSE KUNNEN WE MEER GRIP KRIJGEN OP SCHADEONTWIKKELING.


zijn er asfaltsoorten die een gemiddel- de levensduur hebben van vijftien jaar, maar in het ene geval pas na achttien jaar hoeven worden te vervangen en in een ander geval al na bijvoorbeeld ne- gen jaar. “We hebben nu nog geen zicht hoe deze opmerkelijke verschillen tus- sen vergelijkbare asfaltsoorten zijn te verklaren”, vertelt Van Osch. “Dit maakt het natuurlijk heel lastig voor wegbe- heerders om onderhoud goed in te plannen. Met de te verzamelen data wil- len we ook hierop een antwoord vin- den.”


Data verzamelen


Data zijn dus key voor het beter kunnen inplannen van wanneer onderhoud aan


asfalt nodig is. Weer een stap verder is het verlengen van de levensduur van asfalt, het uiteindelijk hoofddoel van het project LAM. Vraag is welke data daar- voor nodig zijn en waar ze vandaan ko- men. Van Osch: “Acht grote aannemers in Nederland die asfalt aanleggen, gaan tijdens hun werkzaamheden data van de toegepaste asfaltmengsels verzame- len met hun nieuwe softwaretool PIM. Data zoals: uit welke stoffen zijn de as- faltmengsels samengesteld? Wat zijn de eigenschappen van deze stoffen? Waar komen ze vandaan? En hoe is het as- falt aangelegd? En als aannemers meer- jarenonderhoudscontracten uitvoeren voor wegbeheerders hebben ze daarvan ook weer data beschikbaar. Met deze data kunnen we bijvoorbeeld inzichtelijk maken of het werk destijds goed of min- der goed is uitgevoerd.”


Grip op schadeontwikkeling Naast de data die aannemers hebben verzameld tijdens de aanleg, hebben wegbeheerders – met name Rijkswa- terstaat, provincies, gemeenten en wa- terschappen – tijdens het gebruik van het asfalt allerlei data geregistreerd, zo- als gegevens van inspecties en metin- gen. “Het data verzamelen door wegbe- heerders gebeurt tijdens verschillende leeftijdsfasen van het asfalt. In de loop van de tijd zie je de schades toenemen. Door nu de data te analyseren en te ver- gelijken, samen met de verzamelde data van aannemers, proberen wij meer grip


46 Nr.7 - 2018 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65