search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ter is het een echt bewezen techniek, maar ondertussen wordt alles wel ge- monitord.”


Het ENW zal naar verwachting be- gin volgend jaar een eindadvies geven over de vraag of de techniek beheerst kan worden toegepast. Karsten is zeer optimistisch: “Mede dankzij dit project kunnen we de vragen allemaal goed be- antwoorden.” Advisering van het ENW is overigens formeel niet vereist, aldus Karsten. “Generieke toepassing is ook nu al mogelijk.” Maar voor de water- beheerders is het oordeel van het ENW volgens hem zeker van belang.


Ontwikkeltraject


ke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een alliantie van Rijkswater- staat en de waterschappen.


De opgave van dat HWBP is enorm. Uit de landelijke toetsing die is afgerond in 2014 blijkt dat meer dan 1100 kilometer primaire dijken moet worden aangepakt om aan de aangescherpte veiligheids- normen te voldoen. Het HWBP trekt voor deze gigantische dijkversterkings- operatie 7,4 miljard euro uit. Volgens een voorzichtige schatting moet er zelfs 1900 kilometer dijk wor- den aangepakt tot het jaar 2050, zegt Jorg Willems, teammanager techniek, kennis en innovatie bij het HWBP. “We hebben echt een forse opgave te reali- seren. Innovatie is van groot belang om dijkversterking sneller, beter en goedko- per te maken.”


Vertrouwen Willems noemt de dijkvernagelingstech- niek van JLD veelbelovend, met name voor dijken met stabiliteitsproblemen in gebieden met beperkte ruimte. De me- thode is in deze situaties naar verwach- ting goedkoper en heeft minder impact op de omgeving, aldus Willems. “Maar eerst moeten we nog even afwachten hoe het precies uitpakt in de Water- graafsmeer.”


32 Nr.7 - 2018 OTAR


De JLD-dijkstabilisator is onderdeel van de Project Overstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit, waarin markt- partijen, kennisinstellingen en overhe- den verschillende oplossingen voor het faalmechanisme macrostabiliteit onder- zoeken. Innovaties in de praktijk brengen moet heel zorgvuldig, zo stelt programmama- nager Martin Schepers van POV Ma- crostabiliteit, werkzaam bij Waterschap Rivierenland. Falen in een waterkerende dijk is geen optie. “Een aantal stappen was nodig voordat we het proces kon- den toepassen in een primaire kering. Na de theorie was er een veldproef met goed resultaat in Purmerend, met een stuk dijk zonder- en een stuk dijk mét deze techniek.”


Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) had na de succesvolle proef ne- gentien aanvullende vragen -bijvoor- beeld over het beheer en de plaats van de ankers- maar er bestond voldoende vertrouwen voor toepassing in een wa- terkerende dijk, aldus Schepers. “We hebben het over een pilot, maar we passen de techniek wel voor het eerst en als maatregel toe. De dijk moet na- tuurlijk wel voor lange tijd weer veilig zijn. De acceptatie is er, nu moeten we ervaring opdoen. Pas na een hoogwa-


Karsten bedacht de dijkstabilisator al een jaar of tien geleden. Na de eerste schetsen ging hij er vijf jaar geleden concreet mee aan de slag, naast het da- gelijkse werk bij het bedrijf. Voor de uit- voering van deze ontwikkeling heeft JLD de samenwerking gezocht met Antea Group, Facility Apps, Vodafone, Wiert- sema & Partners en Deltares. De kritische inbreng van specialisten was erg belangrijk, aldus Karsten. “Het was kei- en keihard werken, maar we hebben alle vragen op ordentelijke wijze beantwoord. Ik had er alle vertrouwen in, maar dat vertrouwen moet je uitein- delijk ook zien te krijgen van opdracht- gevers.”


JLD heeft patenten op zowel de con- ceptuele werking, materialen, configu- ratie als installatie, aldus Karsten. “Die patenten maakten het ons mogelijk om meer openheid van zaken te geven. Wij willen ook met grote aannemers de sa- menwerking aangaan om binnen pro- jecten te zoeken naar een optimale oplossing. We bieden niet alleen de sta- bilisator, maar een totaalconcept voor een sterke dijk. Een dijk die binnen de norm valt, beheers- en toetsbaar.”


Maatschappelijke context Met zijn vinding hoopt Karsten een be- langrijke bijdrage te leveren aan het be- ter, sneller en goedkoper verbeteren van dijken. De uitdagingen zijn volgens hem enorm. Karsten wijst op de klimaatver- andering met gevolgen als zeespiegel- stijging, heviger regenval en periodes met droogte. En dan is er nog de bo- demdaling.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65