search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
InfraTech   Future Proof


InfraTech is hét kennisplatform waar de opdrachtgevers, aan- nemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers laten zien waar- om de Nederlandse infrasector al jarenlang tot de wereldtop behoort, en de innovatiekracht heeft om klaar te zijn voor de toekomst. En InfraTech groeit nog steeds. Met circa 650 exposan- ten, seminars, workshops en belangwekkende sprekers draagt de beurs zijn steentje bij aan het Future Proof maken en houden van de Nederlandse infrasector. Samen met gastheren Rijkswa- terstaat en de Gemeente Rotterdam en de strategische partners als Bouwend Nederland, CROW en De Bouwcampus vormt Infra- Tech bij uitstek een locatie om kennis op te doen en te delen.


D


e beursvloer is onderverdeeld in vier thema’s: Infra, Water & Riolering, Openbare Ruim- te & Mobiliteit en Infra & Innovatie. In- fraTech 2019 staat in het teken van ac-


tuele trends, die een belangrijke factor vormen binnen de infrasector: Duurza- me Leefomgeving, Digitale Infra, Slimme Logistiek en Ketensamenwerking.


Om samenwerking te bevorderen en kennisdeling te stimuleren worden er tij- dens InfraTech 2019 tal van themaplei- nen met eigen programma’s ingericht. We noemen er enkele die u niet wilt mis- sen tijdens een bezoek aan InfraTech.


Het Rijkswaterstaat Paviljoen Gastheer Rijkswaterstaat pakt dit jaar groots en gastvrij uit: niet alleen biedt het paviljoen met RWS Zakelijk, Rijks- waterstaat Circulair, het Hoogwaterbe- schermingsprogramma en Rijkswater- staat Smart Mobility ruimte aan de vier beursthema’s, spoorbeheerder ProRail is dit jaar speciale gast. “Rijkswater- staat en ProRail komen elkaar steeds vaker tegen”, vertelt Heidi Bouhuijzen van Rijkswaterstaat. “Dan is het goed om aan de markt te laten zien dat er overeenkomsten zijn. Samen ontwikke- len we op dit moment een interessant programma over verschillende projec- ten. Maar onze missies leiden bijvoor- beeld ook tot de welbekende gezamen- lijke Marktvisie.”


Gemeente Plein, waar Nederland- se gemeenten evenals de Vereniging


Nr.7 - 2018 OTAR O Nr.7 - 2018TAR 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65