search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
beleidsmakers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met elkaar verbonden in het Landelijke Verkeers- management Beraad (LVMB), dat in 2009 het levenslicht zag.


Kennis delen Voorzitter van het LVMB is Karin Vis- ser, in het dagelijkse leven Hoofd In- genieur Directeur (HID) van Verkeer en Watermanagement bij Rijkswaterstaat en bestuurslid, onder meer verantwoor- delijk voor de portefeuille Smart Mobi- lity. Zij vertelt dat de aanleiding van de oprichting van het het structurele cen- traal-decentrale overleg van LVMB was het verkennen, bespreken en uitwerken van gemeenschappelijke onderwerpen op het gebied van verkeersmanage- ment. “Tussen de regionale wegbeheer- ders werd al goed samengewerkt; het ontbrak aan een regio-overstijgende af- stemming. Voor het verlenen van een beter service aan verkeersdeelnemers was inhoudelijke afstemming broodno- dig. In de praktijk leidt dit tot het delen van kennis en ervaringen en het maken van onderlinge afspraken tussen de ver- schillende wegbeheerders.”


Gezamenlijke pilots Het LVBM legt de focus op drie deelge- bieden: het bevorderen van de doorstro- ming, het verhogen van de veiligheid, en het verduurzamen van de vervoersbe- wegingen in het kader van milieueisen, onder meer als het gevolg op het Kli- maatakkoord van Parijs. “De initiatieven die we ontplooien kunnen betrekking hebben op een of meerdere van deze deelgebieden”, vertelt Visser. “Het idee hierachter is dat niet ieder voor zich ac- ties ontwikkelt, maar dat we dat geza- menlijk doen. Dat begint ermee dat we samen de ontwikkelingen op het gebied van smart mobility volgen. Zo heeft bij- voorbeeld de nieuwe Europese regelge- ving op het gebied van privacy ook ge- volgen voor smart mobility-activiteiten. Maar het gaat ook over het gezamenlijk pilots uitvoeren, zodat we beter van el- kaar kunnen leren. En als we een pilot een succes vinden, hoe kunnen we er- voor zorgen dat we het overal kunnen toepassen? Dat vraagt natuurlijk onder- linge afstemming, waarvoor de bijeen- komsten van het LVMB een paraplu vor- men.”


HET LVBM FOCUST OP DOORSTROMING, VEILIGHEID EN VERDUURZAMING


Prioriteren


De bijeenkomsten van het LVMB vin- den hun weerslag in de zogenoemde Samenwerkingsagenda. Een deel van deze agenda heeft betrekking op data. Visser vertelt dat data van de verschil- lende wegbeheerders samenkomen in de Nationale Databank Wegverkeersge- gevens (NDW). Deze data wordt door- geleverd aan service providers ten be- hoeve van verkeersinformatiediensten, maar worden ook door wegbeheerders zelf gebruikt voor hun eigen processen. “Door het samenvoegen van data heb- ben we een scherper beeld hoe het op de verschillende deelgebieden is ge- gaan de afgelopen tijd”, zegt ze. “Zijn er meer of minder fi les geweest en wat is daarvan de oorzaak? Is er meer of min- der vrachtverkeer? Enzovoort. Als hier- in patronen zichtbaar zijn die uitnodi- gen tot actie gaan we onderzoeken hoe we het kunnen verbeteren en prioriteren we welke initiatieven de meeste impact hebben. Vragen die we vervolgens be- antwoorden zijn: wie heeft van een be- paald onderwerp het meeste verstand? Welke externe partijen willen wij hier- bij betrekken? En hoe gaan we dit mo- gelijk in de toekomst implementeren? Want een nieuw initiatief moet toepas- sing kunnen vinden op alle wegen, niet alleen op rijkswegen.”


Talking Traffi c


Data spelen een belangrijke rol in de projecten die het LVMB initieert. Het project Talking Traffi c is daar een goed voorbeeld van. In de komende jaren is het plan om ongeveer 1.200 verkeers- regelinstallaties, verspreid over Neder- land, intelligent te maken (i-VRI). Hier- mee is inmiddels een start gemaakt. De i-VRI’s kunnen communiceren met aankomende voertuigen en fi etsers. Dit doen ze niet alleen door data uit te zen- den over de regeling, maar van de weg- gebruikers ook data te ontvangen en daarop de regelingen aan te passen. “Met deze slimme verkeerslichten wordt het mogelijk om het verkeer over kruis- punten en in het hele stedelijke netwerk


Karin Visser


verder te optimaliseren en om doelgroe- pen prioriteit te geven”, aldus Visser. “Een automobilist hoeft dan niet meer ’s avonds laat op een leeg kruispunt lang op groen te wachten. Of stel dat een grote groep fi etsers in aantocht is, dan kan een verkeerlicht langer op groen staan. Voor zware vrachtwagens geldt weer dat ze in de stad minder hoeven te stoppen en op te trekken. Dit omdat de verkeerslichten het zware transporten herkennen en tijdig op groen springen. Voor de transportbedrijven is het voor- deel dat ze minder brandstof gebruiken en betrouwbare reistijden hebben; voor de omgeving dat er minder CO2-uit- stoot is en minder geluidsoverlast.”


Truck Platooning Visser geeft aan dat het LVMB per pro- ject samenwerkt met kennisinstituten en het bedrijfsleven. Zo zijn bij het project Talking Traffi c ongeveer twintig markt- partijen betrokken, afkomstig van de verkeersindustrie, telecom, automotive sector en dienstverlening. Bij weer een ander project, Truck Platooning, is bij- voorbeeld de transportbranche nauw betrokken. Truck Platooning heeft als doel dat vrachtwagens automatisch aangesloten op korte afstand van elkaar rijden. “Naast besparing voor de sector van tijd en kosten, hebben wegbeheer- ders onder andere aandacht voor een veilige afwikkeling van platoons bij bij- voorbeeld toeritten op autosnelwegen,


Nr.7 - 2018 OTAR O Nr.7 - 2018TAR 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65