search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
en wat dit betekent voor de belasting van bruggen en het asfalt, vertelt Visser.


AMROR


Een van de wegbeheerders die partici- peren in het LVMB is de gemeente Rot- terdam. Naast dit landelijke overleg par- ticipeert de gemeente Rotterdam in tal van andere gemeentegrensoverschrij- dende samenwerkingen. Zo is AMROR een netwerksamenwerking van Amster- dam, Rotterdam en Rijkswaterstaat. Deze netwerkorganisatie werkt aan een duurzaam en verantwoord gebruik van de leefomgeving door het aanpak- ken van integrale vraagstukken die niet binnen de kokers van de afzonderlijke overheden zijn op te lossen.


Nieuwe oeververbinding Een ander initiatief dat onlangs groot in het nieuws was, is de nieuwe oever- verbinding tussen Noord en Zuid dat de gemeente Rotterdam in de toekomst tot stand wil brengen. Deze oeververbin- ding met een snelweg en openbaar ver- voer is nodig om een antwoord te vin- den op de toegenomen drukte op de ring Rotterdam, waaronder de rijkswe- gen A16 en A20. Bij de totstandkoming van deze oeververbinding zijn meerde- re overheden betrokken. Naast de ge- meente Rotterdam zijn dat de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Mi- lieu.


Bron: NOS.nl


InfraTech 2019: Future Proof Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam zijn gastheren van InfraTech 2019 dat plaatsvindt van 15 tot en met 18 januari 2019 in Rotterdam Ahoy. InfraTech is hét nationale kennisplatform waar opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers laten zien waarom de Nederlandse infrasector al jarenlang tot de wereldtop behoort. De beurs staat in 2019 opnieuw in het teken van actuele trends, die een belangrijke factor zijn binnen de infrasector. De trends voor InfraTech 2019 zijn: slimme logistiek, duurzame leefomgeving, digitale infra en ketensamenwerking.


Meer informatie: www.infratech.nl


Twee mogelijke locaties Omliggende gemeenten van de ge- meente Rotterdam werken ook mee aan de planvorming. Zij hebben immers ook belang bij de nieuwe verbinding. De ver- wachting is namelijk dat er in de regio de komende decennia een half miljoen mensen bijkomen, die uiteraard ook aan het verkeer deelnemen. Voor de nieu- we oeververbinding heeft de gemeen- te Rotterdam twee locaties op het oog:


Feijenoord-Kralingen en Ridderkerk- Krimpen aan den IJssel (zie afbeelding). Een andere keuze die nog gemaakt moet worden is of er brug dan wel een tunnel de twee oevers moet gaan ver- binden. De komende anderhalf tot twee jaar wordt gewerkt aan een plan waarin staat hoe de verbinding eruit moet gaan zien en waar deze daadwerkelijk komt te liggen


adv-IFT2019-178,5x67,5mm-02.indd 1 22 Nr.7 - 2018 OTAR


12-6-2018 15:29:31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65