This page contains a Flash digital edition of a book.
Schröder Vastgoed en het MVO Netwerk Beton tekenen een samen- werking om bij de nieuwbouw van een kantoorgebouw in Twente duurzaam beton toe te passen. Dit project is één van de tien voor- beeldtrajecten die dit jaar worden gestart.


variant, maar beton is zo goedkoop dat het verschil eigenlijk heel klein is. Een probleem is dat de marges in de sec- tor heel klein zijn en dat sterk op geld geconcurreerd wordt. Te veel partijen vinden toegevoegde waarde in de vorm van een lagere CO2-uitstoot en het her- gebruik van grondstoffen nog niet be- langrijk genoeg. We proberen een ver- andering teweeg te brengen waarbij dat soort aspecten wel meer een rol gaan spelen.”


Gaan het verminderen van CO2-uitstoot en hergebruik van materialen altijd goed samen? “Door cement te vervangen door ande- re materialen, kan dat ook tot een ze- kere ‘vervuiling’ leiden waardoor het re- cyclen op termijn ingewikkelder wordt. Korte termijn CO2-reductie en de lange termijn van de circulaire economie lopen dus niet altijd gelijk op. Dat is wel een belangrijk punt waarmee we nog stap- pen kunnen maken.”


Hoe doet Nederland het internationaal gezien?


“Nederland doet het helemaal niet slecht. We zijn internationaal een van de koplopers als het gaat om duurzaam beton. Maar het kan in Nederland ook een heel stuk beter. Zo wordt de dertig procent granulaat in beton nog lang niet gehaald. In de praktijk is dat gemiddeld


8 Nr.3 - 2015 OTAR


nog geen drie procent. Daar is dus nog een hele weg te gaan. En de verschil- len in projecten zijn groot. Zo is voor de kolommen van de A20 bij Moordrecht groen beton gebruikt, maar in de tunnel van de A2 in Maastricht is dat helemaal niet gebeurd.”


Hoe kan het dat die verschillen zo groot zijn?


“Als duurzaam beton niet wordt voor- geschreven, dan wordt het ook niet gebruikt. Zowel de vastgoed- als in- frawereld is vrij behoudend en vooral ri- sicomijdend met beton. Dat is op zich begrijpelijk, want je wil ook bewezen materialen gebruiken. Niemand zit er op te wachten dat er grote problemen of gevaren ontstaan. Als het mis gaat met een tunnel met groen beton dan kan dat de verduurzaming van de sector tien jaar stilzetten. Maar er bestaan ook veel mythes en verhalen over duurzaam beton, die niet op feiten gebaseerd zijn. Want in het buitenland is al veel ervaring opgedaan. Met het MVO Netwerk Beton willen we dan ook met tien opdrachtge- vers die hun nek durven uitsteken, la- ten zien dat groen beton net zo goed is als de traditionele variant. De opbrengst voor het milieu is echter veel groter. Als we opdrachtgevers zo ver krijgen dat zij om groen beton gaan vragen, dan zal dat ook gebruikt gaan worden. Die om- slag willen we proberen te maken.


Is er een verschil tussen de wereld van het vastgoed en infrastructuur als het gaat om de mogelijkheden voor het gebruik van groen beton? “Wat voor innovatie van belang is, is dat er meerdere kleine partijen zijn die hun nek durven uitsteken. Die vind je meer in het vastgoed dan in de infrastructuur. Rijkswaterstaat en ProRail zijn natuurlijk heel grote opdrachtgevers in de infra- structuur. Daar zijn we ook mee in ge- sprek om proefprojecten te doen. Het belang voor deze grote opdrachtgevers is dat zij graag laten zien dat zij op alle mogelijke manieren zo duurzaam moge- lijk werken. Ook al gaat het om beton, waarvan je niet direct ziet dat het ene materiaal duurzamer is dan het andere. Maar er zijn meer verschillen. De aan- bestedingsprocedures bij infrastructu- rele projecten zijn ingewikkelder en dan is het vaak ook lastig om te experimen- teren met nieuwe materialen en oplos- singen. Daarnaast wordt, omwille van veiligheid, heel weinig risico genomen. Maar niet alle onderdelen van een in- frastructureel project zijn risicovol. Een geluidswal of een fi etsenstalling kan vrij risicoloos ingepast worden. Dat soort kleinere voorbeelden zou ik ook graag zien. Daar kan je goed mee laten zien wat mogelijk is. Kijk maar naar de aan- dacht die het fietspad in Beilen krijgt. Dat bestaat voor honderd procent uit gerecycled beton.”


Welke kansen ziet u voor meer gebruik van groen beton specifi ek in infrastructurele projecten?


“Naast hetgeen ik eerder noemde, zo- als het eisen van meer groen beton door opdrachtgevers van hun aannemers, lig- gen er denk ik kansen bij langlopende contracten die niet alleen om de bouw van een infrastructureel project gaan, maar waarbij het onderhoud is geïnte- greerd. Daarbij kan bijvoorbeeld een mooie Nederlandse innovatie als zelfhe- lend beton met calcium carbonaat pro- ducerende bacteriën een toegevoegde waarde hebben. Op een langere termijn van, zeg vijftig jaar, gaat het niet alleen om de houdbaarheid van materialen en het gemak van het onderhoud, maar ook wat je vervolgens weer met die ma-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64