This page contains a Flash digital edition of a book.
COLOFON OTAR


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastruc- tuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infrabe- heerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 3-2015, jaargang 96 www.otar.nl Verschijnt 8x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven (grond-, weg en


waterbouw), Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia, Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht, Henk van der Brugge, tel. 0184-


481041, info@acquimedia.nl Bladmanagement en


advertentieverkoop AcquiMedia, Wim Boer, Fabiënne Leenart, tel. 0184-481042, info@otar.nl


Hoofd- en eindredactie Astrid Melger. Redactie Edith Andriesse, Constant Gras, Sandra Krens, Olav Lammers,


Joost Zonneveld. Advies en begeleiding leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Henk van de Laak, Jos van Maarschalkerweerd, Chris Westhuis, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk.


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws, evenementen, noviteiten en reacties kunt


u mailen naar info@otar.nl


Vormgeving en druk Maarten Molenaar, Senefelder Misset B.V.


Abonnementsvormen, losse uitgaven, adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere mediavormen (bijv. tijdschrift,


website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


Meneer De Rapper


Vorige maand is meneer De Rapper overleden. Hij werd 89 jaar, was een van de trouwste lezers van Otar en jarenlang lid van de Vereniging van Waterstaatkundige Ambtenaren van de Rijkswaterstaat (de VWAR). Hij was in zijn werkzame leven dienstkringhoofd bij Rijkswaterstaat. Iedere keer als ik hem tegenkwam sprak hij zijn waardering voor ons blad uit en merkte ik aan alles dat hij, ondanks het feit dat hij al decennia met pensioen was, het nog steeds leuk vond om over zijn vak te lezen. Om te blijven weten wat er speelt in de infrasector.


Even een historische opfrisser. Otar staat voor Orgaan van de Technisch Ambtenaren van den Rijkswaterstaat en is oorspronkelijk gestart als verenigingsblad en bron van kennis voor de leden van de VWAR. Buiten dat de VWAR een gezellige vereniging was, waar vriendschappen voor het leven opbloeiden, was er veel aandacht voor kennisdeling. De ambtenaren die allemaal bij andere dienstkringen zaten, wisselden via bijeenkomsten en via Otar kennis uit over nieuwe projecten en nieuwe technieken in de Weg- en Waterbouw.


OTAR is tevens digitaal beschikbaar met extra’s als videobeelden , diverse links informatie


OTAR Digitaal en achtergrond- 3 2015


jaargang 96 www.otar.nl


Door de jaren heen vergrijsde de VWAR – meneer De Rapper was niet eens het oudste lid – en sinds 2011 is het samen gegaan met de VIB: de Vereniging van Infrabeheerders. Een prima stap, want kennis over infrastructuur hoort vandaag de dag niet meer alleen te worden gedeeld onder de medewerkers van Rijkswaterstaat. Steeds meer civieltechnici die aan het begin van hun carrière staan, weten inmiddels de weg te vinden naar de VIB, waar ze vakgenoten ontmoeten en via bijeenkomsten weer nieuwe kennis opdoen. Dat kennisdeling nog nooit zo belangrijk is geweest als nu, blijkt ook uit de oprichting van de Bouwcampus, waarin allerlei opdrachtgevers, kennisinstituten en opdrachtnemers participeren. Contractvormen zijn veranderd, eisen worden steeds verder aangescherpt en de techniek ontwikkelt zich in rap tempo.


Bijblijven is dus het devies. “En niet alleen omdat het moet, maar vooral omdat het leuk is”, zou meneer De Rapper waarschijnlijk hebben gezegd.


PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN Bijna klaar!


‘GROEN BETON BETER DAN TRADITIONEEL BETON?’ STEFAN VAN UFFELEN


FIETSSNELWEGEN NIEUWE SUCCESFORMULE


Nr.3 - 2015 OTAR O Nr.3 - 2015 TAR 3


Astrid Melger (amelger@otar.nl) Hoofdredacteur OTAR


redactioneel


Projectbureau Zeeweringen, trekproeven Oesterdam


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64