This page contains a Flash digital edition of a book.
Met het MVO Netwerk Beton probeert Stefan van Uffelen de geesten rijp te krijgen voor het gebruik van meer milieuvriendelijk beton. ‘Groen beton’ kan volgens hem veel vaker ge- bruikt worden dan nu gebeurt. “Nederland doet het internationaal gezien goed, maar zeker in de infrastructuur is nog veel winst te behalen.”


Tekst: Joost Zonneveld


Het MVO Netwerk Beton kwam on- langs met een zogenoemde ‘priorite- ringsnotitie’. Het netwerk is een initia- tief van bedrijven uit de betonketen en MVO Nederland dat zich bezighoudt met maatschappelijk verantwoord onderne- men. De notitie is het resultaat van een periode waarin onderzoek naar milieu- winst in de betonsector tot een lijst van prioriteiten geleid heeft. Winst voor het milieu is relatief gemakkelijk te behalen door middel van betonkernactivering en een langere uithardingstijd. Eerder in het productieproces kan ingezet worden op innovatief cement, zoals geopolymeer en CSA-beliet. Juist in een sector waar sterk op prijs geconcurreerd wordt, is dat volgens het MVO Netwerk Beton een slimme zet. Wat ook helpt? Recycling van beton, meer staalvezels in plaats van wapeningsstaven en demontabel bou- wen. Bij elkaar, zo heeft het MVO Net- werk Beton laten berekenen, kan relatief gemakkelijk meer dan vijftig kiloton CO2- reductie per jaar behaald worden. Stefan van Uffelen licht de kansen en belemme- ringen van ‘groen beton’ toe.


U wil het gebruik van ‘groen beton’ stimuleren. Wat kunnen we onder groen beton verstaan? “Groen beton is een relatief begrip. Over alle keurmerken kan je twisten over hoe duurzaam, sociaal of biologisch de pro- ducten zijn waar het om gaat. Zo is dat ook met beton. Op dit moment zie ik beton waar dertig procent granulaat in zit als duurzaam beton. Granulaat is be- werkt puin dat overblijft na het afbreken of vernieuwen van gebouwen en infra- structurele werken. Het recyclen van beton is van groot belang om de sec- tor te verduurzamen. De overheid heeft al de mogelijkheid gegeven dat der-


tig procent granulaat in beton is toege- staan. Ik hoop dat wat ik nu groen beton noem, over vijf jaar normaal is en dat we dan alweer hogere eisen hebben ge- steld. We zitten in een transitie om be- ton groener te maken en leggen wat mij betreft de lat steeds iets hoger. Uitein- delijk willen we toe naar het gebruik van beton dat voor honderd procent uit ge- recyclede materialen bestaat.”


Waarom is het belangrijk om juist de betonsector te verduurzamen? “De productie van beton is in de wereld goed voor meer dan vijf procent van de CO2-uitstoot. Dat is bijvoorbeeld veel meer dan de luchtvaart. Als we in de betonwereld winst kunnen behalen dan kan dat het milieu echt helpen. Jaarlijks wordt één kubieke meter beton per per- soon geproduceerd. De doelstelling van ons MVO Netwerk Beton is om in 2020 dertig procent minder CO2-uitstoot te realiseren dan in 2010. Daarvoor heb- ben we de overheid nodig, maar ook de aannemers, constructeurs, opdrachtge- vers en verzekeraars.”


Op welke manier zijn die verschillende partijen nodig? “De overheid kan regels maken en ook juist ruimte bieden en de verduurzaming van de betonsector stimuleren. Dat is nu ook goed geregeld. Als opdrachtge- ver kan het Rijk wellicht nog meer vra- gen om het gebruik van duurzame mate- rialen en beton in het bijzonder. Het zou mooi zijn als marktpartijen meer voorde- len gaan zien van milieuvriendelijke mate- rialen. Verzekeraars moeten we voorzien van bewijs dat groen beton niet tot een hoger risico leidt en dat de kwaliteit soms zelfs beter is.”


Is groen beton duurder dan grijs beton?


“Dat ligt er aan hoe je het bekijkt. Groen beton vraagt om een iets ander pro- ductieproces. Dat kan tot vertraging en daarmee tot extra kosten leiden. Dat zijn aspecten waar wij ook goed naar wil- len kijken: hoe kunnen we de uitvoe- ring van projecten en het verduurzamen van de sector zo goed mogelijk op el- kaar aansluiten? Gemiddeld genomen kost groen beton tien procent meer dan de grijze variant, maar beton is zo goed- koop dat het verschil eigenlijk heel klein is. Een probleem is dat de marges heel klein zijn en dat sterk op geld geconcur- reerd wordt. Toegevoegde waarde in de vorm van een lagere CO2-uitstoot en het hergebruik van grondstoffen speelt nog te weinig een rol. We proberen een verandering teweeg te brengen waar- bij dat soort aspecten ook meer een rol gaan spelen.”


Dus de prijs is niet zo’n groot verschil?


“De vraag of beton verduurzamen duur- der is dan andere verduurzamingsmaat- regelen is eigenlijk veel relevanter. Ver- duurzamen van beton is namelijk de goedkoopste manier van verduurza- ming. Daar moet je dus beginnen. De betonconstructie van bijvoorbeeld een gebouw beslaat vaak nog geen één pro- cent van de kosten. Groen beton vraagt wel om een iets ander productiepro- ces. Dat kan tot vertraging en daarmee tot extra kosten leiden. Dat zijn aspec- ten waar wij ook goed naar willen kijken: hoe kunnen we de uitvoering van pro- jecten en het verduurzamen van de sec- tor zo goed mogelijk op elkaar aanslui- ten? Gemiddeld genomen kost groen beton tien procent meer dan de grijze


Nr.3 - 2015 OTAR O Nr.3 - 2015TAR 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64