This page contains a Flash digital edition of a book.
chine in één werkgang aangebracht. Daarnaast zijn de werk- zaamheden als inzagen van het asfalt langs de rand en het stelwerk niet meer nodig. “Dit levert een aanzienlijke tijd en geld besparing op tijdens de uitvoering van het werk. Ver- keershinder in de vorm van langdurige wegafzettingen of om- leidingen wordt zo aanzienlijk teruggebracht. Daar komt die vraag over de duur van de afzetting om de hoek”, zegt Speel- man. “Bermcrete®


heeft een speciale samenstelling waardoor


het in een kieper kan worden vervoerd in plaats van een be- tonmixer. Het kan onder alle weersomstandigheden – behal- ve bij vorst – met een wegenbouwmachine of een paver per- fect worden aangebracht. Je hebt maar drie mensen nodig: de chauffeur van de kieper, de machinist van de wegenbouw- machine en de controleur op de wegenbouwmachine. Samen brengen zij gemiddeld gemakkelijk tot vier kilometer bermver- breding per dag aan. Dat is een enorm verschil met bijvoor- beeld grasbetontegels, waarmee je niet veel meer dan vijfhon- derd meter per dag haalt. Tel uit je winst, zeker wat betreft de buitendienststelling van de weg. Die is dankzij Bermcrete®


in


de meeste gevallen helemaal niet meer nodig. Het markeren met bordjes langs de rand volstaat, net zoals bij het maaien van de berm. Daar boeken we met Bermcrete® ke winst. Een ander groot voordeel van Bermcrete®


dus behoorlij- is de drai-


nerende werking ervan. Bij slecht weer wordt het regenwater optimaal afgevoerd, zodat er geen plassen ontstaan. Dat is ook weer heel belangrijk voor de veiligheid.”


Bestekken Mebin is zo’n zes jaar geleden gestart met het testen van Bermcrete®


lutionaire bermverbreder alleen maar toegenomen. We heb- ben bij Tholen onze eerste echte opdracht kunnen uitvoeren en dat was al meteen een succes. Daarna hebben we de aan- dacht verlegd van de productie van Bermcrete®


naar de mar-


ketingkant. Je kunt immers wel een prachtig product ontwik- kelen, met name opdrachtgevers vanuit de overheid willen absoluut overtuigd worden van de voordelen ervan, voordat ze het in bestekken laten opnemen. Dat is inmiddels gebeurd. Bermcrete®


wordt voorgeschreven voor bermverbreding, met


de toevoeging ‘of een gelijkwaardig product’. Het is aan ons om steeds meer partijen te overtuigen dat er wel degelijk ver- schil bestaat tussen Bermcrete®


en ‘gelijkwaardige’ produc-


– als we het dan toch ook even over kosten hebben - dus een uitstekende langjarige investering…”


ten. Ik heb daar alle vertrouwen in. Toen we in Tholen aan het werk waren, hebben we om te oefenen stukjes van tien me- ter handmatig aangebracht. Nu, zes jaar later, ligt dat er nog steeds perfect in, alsof het gisteren is aangebracht. In die zin is Bermcrete®


Meer informatie: . Speelman: “Sindsdien is het geloof in deze revo- www.mebin.nl. Nr.3 - 2015 OTAR O Nr.3 - 2015TAR 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64