This page contains a Flash digital edition of a book.
Grootschalige


verhuizing zeegras Zeeweringen Oosterschelde


Projectbureau Zeeweringen, een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en de Zeeuwse waterschappen, pakte de afgelopen jaren een fl ink aantal dijktrajecten aan om Zeeland te beschermen tegen een superstorm. Om te voorkomen dat een deel van het nog resterende kleine zeegras (Zostera noltii) bij de werkzaamheden verloren ging, vonden de af- gelopen jaren grootschalige verhuizingen van dit bedreigde vaatplantje plaats.


“Z


eegras groeit vaak aan de voet van een dijk, pre- cies op de plaats waar we een werkstrook van ongeveer 15 meter breed op zijn kop zetten. Ne-


men we geen maatregelen, dan verliezen we zoveel zeegras dat dit een signifi cant effect op de soort zou hebben”, zegt Roy van de Voort van projectbureau Zeeweringen.


De uitvoering van deze zeegrasmigraties lag in handen van BTL Realisatie. Met kranen, shovels en vrachtwagens werd zeegras gerooid, vervoerd en weer opnieuw geplant langs de oevers van Nationaal Park Oosterschelde. Projectleider Chris- tiaan Stouten: “Een bijzonder project met een speciale aan- pak, je bent immers met kwetsbare natuur bezig. We zorgden dat we geen onnodige beschadigingen aan het slik veroor- zaakten en niet te veel lawaai maakten en er liep altijd een ecoloog mee die de beste transportroute bepaalde, vogelnes- ten markeerde en aanwijzingen gaf.”


4060 m2 zeegras


In de periode van 2007 tot en met 2012 werd, bij laag tij, maar liefst 4.060 m2


zeegras door medewerkers van BTL af-


gestoken, vervolgens per schip of vrachtwagen vervoerd en op nieuwe locaties herplant. De grootste versleping van zee- gras ooit in Nederland! Stouten: “Rijkswaterstaat heeft samen met onderzoekers van de Radboud Universiteit bepaald hoe


het zeegras moest worden aangebracht. Eerst het slik eruit, dan een laag schelpen erin en vervolgens de plaggen zeegras erop. Die moesten in bepaalde fi guren worden gelegd om de planten de kans te geven fl ink uit te stoelen. Op de proefl o- catie Roelshoek bij Krabbendijke breidt het Zeeuwse zeegras zich met zijn worteluitlopers goed uit en kunnen we stellen dat de zeegrasmigraties geslaagd zijn!”


Andere projecten


Tijdens de uitvoering van de zeegrasmigraties heeft project- bureau Zeeweringen zoveel vertrouwen gekregen in BTL, dat zij ook verschillende andere projecten mocht uitvoeren. Zo- als de advisering over en uitvoering van intensieve werkzaam- heden ten aanzien van de grasmatontwikkeling op dijktrajec- ten met een hoge recreatieve functie. Ook het afwerken van de werkstroken op diverse locaties, het wegzuigen van over- tollige steenslag op het slik en het opschonen van schelpen- strandjes is door BTL verzorgd. Van de Voort: “Door de vak- kundige en zorgvuldige uitvoering van deze werkzaamheden heeft BTL laten zien een geschikte groene advies- en uitvoe- ringspartner te zijn, ook in de beschermde natuur.”


Meer informatie: www.btlrealisatie.nl


Nr.3 - 2015 OTAR O Nr.3 - 2015TAR 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64