This page contains a Flash digital edition of a book.
afloop van de werkzaamheden weer in oude staat gebracht worden. Het gebeurt ook dat er voor aanvang van de werk- zaamheden al water op een schor blijft staan. In dit geval brengt Zeeweringen als compensatiemaatregel geulen terug in het schor, zodat het zich kan herstellen en er weer planten op kunnen ontkiemen.


Onderzoek eco-toppen


Bijenhotels Voorafgaand aan elke dijkversterking vindt een uitgebrei- de ecologische scan plaats. Als er beschermde of zeldzame planten en dieren leven, moeten hier maatregelen voor wor- den getroffen. Zo zijn voor de zeldzame schorzijdebij vijftien hotels aangelegd: een soort kleidijkjes met richels ter hoogte van de hoogste hoogwaterlijn. Inmiddels wonen er vele dui- zenden bijen in de nieuwe hotels.


Zeegrasmonitoring Zeegras


Op de slikken van de Oosterschelde komt op veel plekken klein zeegras voor. Dit bijzondere plantje speelt een rol bij het in stand houden van slikken en schorren en het tegengaan van zandhonger. Bovendien dient het als voedsel voor vogels, zoals Rotganzen. Projectbureau Zeeweringen heeft samen met Radboud Universiteit Nijmegen en het Nederlands Insti- tuut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) onderzoek gedaan naar het transplanteren van zeegras vanuit de werkstrook naar an- dere gebieden. Niet overal, maar op een aantal plekken is dat heel succesvol verlopen.


Werkstrook beperkt


Tijdens het werk aan de dijken geldt een werkgrens van maxi- maal vijftien meter vanaf de nieuwe teen van de dijk, zodat natuur niet onnodig beschadigt. Bij dijktrajecten met veel of bijzondere ecologische waarden gelden strengere regels. Als er bijvoorbeeld een schor voor het dijkvak ligt, dan is de werk- strook vaak zelfs minder dan tien meter.


Herstel schorren Schorren zijn dooraderd met geulen. Om de natuurwaarde van een schor te behouden, is het belangrijk dat zo’n netwerk van geulen intact blijft. Voordat een aannemer dijken gaat ver- sterken in de buurt van een schor, legt hij dan ook het geu- lenpatroon nauwkeurig vast. Op die manier kan het schor na


Nr.3 - 2015 OTAR O Nr.3 - 2015TAR 23


Voordelen Een project als Zeeweringen leent zich uitstekend voor de combinatie van het uitvoeren van onderzoek en het direct toepassen van de resultaten ervan in de praktijk. Provoost: “Het programma omvat veel projecten en dat heb je met deze werkwijze wel nodig. Want alleen dan is er sprake van vol- doende middelen en looptijd om onderzoeksvragen vast te stellen, onderzoek te laten uitvoeren én de resultaten ervan vervolgens in de praktijk te kunnen toepassen. De samenwer- king tussen onderzoek en praktijk heeft niet alleen veel kennis opgeleverd. Het heeft ons ook andere voordelen gebracht. In financieel opzicht, omdat we met behulp van onderzoeksre- sultaten bij elke dijkversterking de meest effectieve en effici- ente werkwijze konden kiezen. Maar ook in termen van veilig- heid. We weten nu zeker dat elk versterkt dijktraject voldoet aan de gestelde veiligheidsnorm. Want dat hebben we met onderzoek aangetoond.”


Schorzijdebij


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64