This page contains a Flash digital edition of a book.
Vanuit de Green Deal worden regelmatig bijeen- komsten georganiseerd over het duurzaam inko- pen van hout, zoals bij Waterschap Rivierenland waar bestuurder Hennie Roorda de aanwezigen welkom heet.


Te specifi eke vraag beperkt gebruik duurzaam hout


Opdrachtgevers die bij aanbestedingen vastleggen dat zij duurzaam geproduceerd hout in hun projecten toegepast willen hebben, dit tot een gunningscriterium verheffen, tijdens de uitvoering alert zijn en afwijkingen niet accepteren, maken hun ernst duidelijk en helpen mee duurzaam geproduceerd hout in Nederland de norm te maken. Een te specifi eke omschrijving in het bestek van houtsoort en keurmerk beperken dat, zo blijkt uit een knelpuntenanalyse die uitgevoerd is in het kader van de Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’. Tekst: Mirjam Wagteveld, secretaris Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’


D


e importcijfers van de Koninklijke Vereniging van Ne- derlandse Houtondernemingen laten zien dat het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Neder- landse markt jaarlijks toeneemt (van 58% in 2008 naar 86% in 2013). Op het gebied van hardhout (55% duurzaam in 2013) zijn echter nog fl inke inspanningen nodig waarbij overheden een belangrijke rol hebben. Veel tropisch hardhout vindt zijn toepassing in gww-projecten die grotendeels in opdracht van de overheid worden uitgevoerd. Overheden committeren zich met het duurzaam inkoopbeleid om hout uit duurzaam beheerde bossen te betrekken. Maar wat is duurzaam? De Rijksoverheid heeft een commissie (TPAC) ingesteld om crite- ria (TPAS) voor het duurzaam inkopen van hout vast te stellen. Op basis daarvan worden bestaande certifi catiesystemen ge- toetst en voldoet hout met een certifi caat van FSC of PEFC, en tijdelijk ook hout uit Maleisië met het MTCS-keurmerk.


Niet naar één keurmerk verwijzen Een bestektekst van een overheidsproject mag niet naar één specifi ek keurmerk verwijzen. Dit is gebaseerd op artikel 23, lid 6 van de Aanbestedingsrichtlijn 2004/18/EG. Schrijf dus geen specifiek keurmerk voor, maar verwijs naar de TPAS criteria in het bestek. Bovendien is het mogelijk dat het aan- bod van geschikt hout voor een bepaalde toepassing met een specifi ek keurmerk beperkt is, terwijl het met het andere


keurmerk voldoende voor handen is. Een te specifi eke vraag naar één keurmerk in het bestek kan ook leiden tot een een- zijdige druk op houtsoorten. Dit is niet wenselijk in het kader van duurzaam bosbeheer en kan daarnaast prijsverhogingen in de hand werken. Andere goedgekeurde systemen worden onterecht uitgesloten en opdrachtgevers ontnemen de markt de fl exibiliteit om duurzaam hout te kunnen leveren tegen een marktconforme prijs. Ook het voorschrijven van specifieke houtsoorten wordt om deze redenen ontraden. In plaats daar- van is het beter om in het bestek aan te geven waar het hout aan moet voldoen door fysisch mechanische eigenschappen te eisen (in combinatie met de TPAS criteria voor duurzaam hout).


Het op een juiste wijze opnemen van duurzaam hout in het bestek is een belangrijke stap. Maar om ervoor te zorgen dat het duurzame hout ook daadwerkelijk wordt toegepast, is het nodig om alert te zijn tijdens het gehele uitvoeringstraject. Zorg dat alle betrokkenen weten waar zij op moeten letten en wees vasthoudend. In 2015 geldt voor alle overheden: 100% duurzaam inkopen, ook het hout!


Meer informatie:


www.bewustmethout.nl www.inkoopduurzaamhout.nl.


Nr.3 - 2015 OTAR O Nr.3 - 2015TAR 51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64