This page contains a Flash digital edition of a book.
tieboek Snelle Fietsroutes van het CROW, mede om wegbe- heerders richtlijnen te geven bij de aanleg. Zowel in het advies Fietsland van het College van Rijksadviseurs, als in de Tour de Force van Zwolle en het Fietsberaad spelen snelfi etsroutes een rol”, aldus Bot.


ten voor ‘fi etssnelwegen’ gerealiseerd; dit waren echter locale initiatieven. De eerste regionale (intergemeentelijke) verbindin- gen zijn in 2002 bestudeerd door studenten van Hogeschool Utrecht; dit waren toen nog zogenaamde ‘fi etssporen’: snelle routes langs het spoor naar hartje stad.


Wim Bot, De Fietsersbond houdt de ontwikkelingen rondom fi etssnelwegen al een aantal jaren nauwlettend in de gaten en legt uit hoe het initiatief ‘Fiets fi levrij!’ tot stand is gekomen: “In 2006 startte het als één van de veertig projecten van het FileProof programma van het ministerie van Verkeer en Water- staat, om fi les aan te pakken. Het doel was om automobilis- ten die op fi etsbare afstand - tot zo’n 15 km - wonen te stimu- leren de fi ets naar het werk te pakken. ‘Fiets fi levrij!’ doet dit door grensoverschrijdende samenwerking met meerdere weg- beheerders, proactief procesmanagement en een stevige in- zet op communicatiegebied.” Hij vertelt dat het project inmid- dels is uitgegroeid tot een platform dat voorop loopt om de schaalsprong in fi etsstimulering te bereiken. “De ambitie hier- bij is een netwerk te realiseren van snelfi etsroutes die woon- en werkkernen met elkaar verbinden, waarbij een fi etsafstand van 15 kilometer reëel is.”


Landelijk wordt dit project gesubsidieerd met ca 1,3 miljoen euro per route; de middelen zijn toegevoegd aan de Brede Doeluitkering. In totaal gaat het om 21 miljoen voor 16 rou- tes en 2x 5 miljoen voor de routes Leiden-Den Haag en Arn- hem-Nijmegen. Van de 18 aangewezen projecten worden er in 2015 12 gerealiseerd door regionale aannemers.


675 kilomer snelfi etsroutes In de herfst van 2013 presenteerde de Fietsersbond samen met een zevental provincies en stadsregio’s een Toekom- stagenda snelfi etsroutes, met de ambitie om tot 2025 in totaal 675 kilometer snelfi etsroutes gerealiseerd te hebben. Deze Toekomstagenda werd aangeboden aan minister Schultz en in de Tweede Kamer werd in een motie aangedrongen op rea- lisatie, binnen het programma Beter Benutten en/of het MIRT. “In de nieuwe tranches van Beter Benutten komen een aan- tal nieuwe snelfi etsroutes voor. Ook verscheen een Inspira-


Snelle fi ets levert miljoenen op Onderzoeksbureau Goudappel Coffeng heeft het rapport ‘Fietssnelwegen; Wat levert het op’ opgesteld over de effec- ten van snelle routes. “Fietsstimulering is al jarenlang een on- dergeschoven kindje, ondanks de enorme kansen voor het verbeteren van zowel de bereikbaarheid als de leefbaarheid. Steden groeien en door handig gebruik te maken van fiets op korte en middellange afstand zijn er gunstige effecten te verwachten”, stelt Bastiaan Possel, adviseur verkeersprog- noses. Goudappel Coffeng heeft berekeningen uitgevoerd voor het aanleggen van in totaal 675 km fi etssnelwegen tus- sen dorpen/satellietsteden enerzijds en grote moedersteden in Nederland anderzijds. Die berekeningen zijn uitgevoerd met een nationaal multimodaal verkeersmodel (NVM). Possel: “Als de wijzigingen in autokilometers wordt omgerekend naar har- de euro’s blijkt dat elke investering van 100 miljoen in dit soort nieuwe fi etsinfrastructuur voor 144 miljoen euro aan maat- schappelijke baten oplevert (zie tabel 1). In combinatie met de elektrische fi ets is het fi etsbereik nog meer te rekken en stij- gen de baten bij eenzelfde eenmalige investering tot 358 mil- joen euro. De kosteneffectiviteit is altijd hoger dan 1 en loopt in dit onderzoek uit tot boven de 3,5. De aanleg van nieuwe fi etssnelwegen zorgt bovendien voor 20.000 tot 25.000 man- jaren aan werkgelegenheid in de bouw- en dienstensector, zo blijkt uit onderzoek van Tauw. Wegenbouwers merken meer en meer dat aanleg en vernieuwing van fi etspaden in order- portefeuilles terug komt.”


Economie (minder fi les)


Gezondheid (meer vitaliteit) Klimaat


(compensatie CO2-uit- stoot) Totaal


Baten scenario fi etssnelwegen 40 miljoen


100 miljoen 4 miljoenx


Baten scenario fi ets- snelwegen en e-bikes 100 miljoen


250 miljoen 8 miljoen


144 miljoen


358 miljoen


Tabel 1: Baten-berekeningen fi etssnelwegen bij investering van 100 miljoen euro (Goudappel Coffeng, 2011)


Twee fi etssnelwegen in Nederland zijn de F35 in Twente en de Greenport Bikeway in Limburg.


Fietssnelweg F35 in Twente Sinds 2007 heeft Regio Twente een schaalsprong voor de fi ets (en de ebike) in de stad en regio van Twente voorzien. De Fietssnelweg F35 (met een knipoog naar de autosnelweg A35) is geprojecteerd tussen Nijverdal via Almelo, Hengelo en


Nr.3 - 2015 OTAR O Nr.3 - 2015TAR 57


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64