This page contains a Flash digital edition of a book.
D


e laatste jaren groeit het aandeel duurzaam hout dat de leden van de Koninklijke Vereniging van Neder- landse Houtondernemingen (VVNH) op de Neder-


landse markt brengen gestaag, van 42 procent in 2007 naar 86 procent in 20131


twee keer per jaar uitvoert onder haar leden. De leden van de VVNH zijn verantwoordelijk voor 60 tot 70 procent van de houtimport in Nederland.


De VVNH voert met haar leden al jaren een actief duurzaam- heidsbeleid gericht op het verhogen van het aandeel duur- zaam hout op de Nederlandse markt. Samen met de Neder- landse Brancheverenging voor de Timmerindustrie zijn onder de noemer ‘Bewust met hout’ gezamenlijke doelstellingen vastgesteld: In 2015 (dit jaar dus) is 85 procent van het op de Nederlandse markt aangeboden hout door leden aantoonbaar duurzaam geproduceerd (voorzien van FSC- of PEFC-certifi- caat). Uitgesplitst naar productgroepen zijn de doelstellingen: 50 procent van het hardhout, 85 procent van het plaatmateri- aal en 100 procent van het naaldhout.


Duurzaam bosbeheer Die doelstellingen zijn bereikt, en zelfs twee jaar eerder dan gepland. “Maar we zijn er nog niet”, zegt Mirjam Wagteveld, secretaris van de Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbe- heer’. “De importcijfers van de VVNH laten goede resultaten zien, maar deze dekken niet de gehele markt. Bovendien zie je dat er met name op het gebied van tropisch hardhout nog veel werk te verzetten is. Dit kunnen de VVNH en haar leden niet alleen. Daarom is in juni 2013 op initiatief van onder an- dere de VVNH de Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbe- heer’ afgesloten tussen de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken en twintig


. Dit blijkt uit de monitoring die de VVNH


brancheorganisaties waarvan de lidbedrijven actief zijn in de houtketen. Ook FNV Bouw, CNV Vakmensen, Initiatief Duur- zame Handel en Tropenbos International hebben de deal on- dertekend. Al deze organisaties slaan de handen ineen om het gebruik van duurzaam hout tot norm te maken in Nederland.”


Green Deal


De Nederlandse overheid streeft naar een economische groei waarin rekening gehouden wordt met de leefomgeving en duurzame ontwikkeling. Om in dat kader ruimte te geven aan initiatieven uit de samenleving en belemmeringen daarvoor weg te nemen, nam minister Verhagen van Economische Za- ken in november 2010 het initiatief voor zogenoemde Green Deals: afspraken om samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers de transitie naar een duurzame eco- nomie te versnellen.


In de Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ is afge- sproken dat alle partijen het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen bij hun leden of achterban promoten en dat zij hun uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten jaarlijks rapporteren. De rol van de overheid hangt af van de knelpun- ten en de situaties waarin die zich voordoen en kan bijvoor- beeld bestaan uit het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving, het toegankelijk maken van netwerken en het ondersteunen van toegang tot de kapitaalmarkt. De Rijks- dienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt de ministe- ries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Bin- nenlandse Zaken bij de uitvoering van Green Deals.


Hardhout Het naaldhout dat in Nederland door de VVNH leden op de markt wordt gebracht, is voor vrijwel 100 procent duurzaam


Nr.3 - 2015 OTAR O Nr.3 - 2015TAR 47


Foto: Mark van Benthem, Probos


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64