This page contains a Flash digital edition of a book.
Integrale aanpak natuur


ARCADIS ondersteunt Projectbureau Zeeweringen


Projectbureau Zeeweringen heeft bij de start onderkend: natuur is integraal in planning en proces meegenomen. Bij deze integrale aanpak heeft het projectbureau kennis van de markt gehaald: ruim 7 jaar zijn ecologen van ARCADIS betrokken geweest.


O


mgaan met natuurwaarden vormt een uitdaging. Zo ook bij Projectbureau Zeeweringen, met dijktrajecten binnen Natura 2000-gebieden en beschermde na-


tuurwaarden binnen of nabij het werkgebied. Voor ieder dijk- traject van projectbureau Zeeweringen is uitgebreid getoetst aan de natuurwetgeving. Arjan Schoenmakers, projectleider en ecoloog bij Arcadis vertelt: “Gezien het dwingende karak- ter van deze natuurwetgeving is het niet mogelijk om knelpun- ten te negeren of halfslachtig op te lossen, met grote conse- quenties voor planning en budget als gevolg. Maar wanneer natuur direct geïntegreerd wordt in het proces, zijn dergelijke aanpassingen achteraf niet nodig.”


Proces Het integrale proces had verschillende stadia. Dijktrajecten met een verwachte uitdaging qua natuur zijn zo laat mogelijk uitgevoerd, zodat eerst met gemakkelijkere dijktrajecten erva- ring kon worden opgedaan. Natuuronderzoeken zijn minstens een jaar voor het ontwerp uitgevoerd, waardoor informatie vroegtijdig in het proces beschikbaar was. De ontwerp- en toetsingsronde heeft bestaan uit drie fases. De eerste fase is het voorontwerpoverleg, waarin de uitgangspunten voor het ontwerp, maar ook knelpunten vanuit natuur aan bod komen. Ten tweede heeft het opstellen van de eerste versie van de natuurtoets met maatregelen voor de natuur plaatsgevonden; ontwerper en ecoloog houden gedurende dit proces contact. De derde fase is het kwartetoverleg tussen ontwerper, uitvoer- der, waterschap en ecoloog. Schoenmakers: “Hierbij zijn de natuurmaatregelen besproken en is bepaald of er ook kansen waren voor natuur, waarbij het van belang is dat een ecoloog verder kijkt dan het natuuraspect. Gezien de ruime ervaring met integrale projecten is dit voor de ecologen van ARCADIS geen probleem.”


Toolboxmeeting Met de defi nitieve toetsing inclusief afgestemde natuurmaat- regelen werd de vergunning aangevraagd en de natuurmaat- regelen landden in het contract met de aannemer. De vol- gende uitdaging was de uitvoering van de maatregelen in de praktijk. Schoenmakers: “Door de ecoloog van ARCADIS is aan het begin van de uitvoering een toolboxmeeting gehou- den met het personeel. Het onderwerp hiervan was: waarom zijn de maatregelen nodig? Dit heeft geleid tot begrip en in- zicht en daarmee tot een betere uitvoering. Tijdens het werk is intensief contact met de aannemer gehouden en zijn de maat- regelen gecontroleerd.”


Succesfactoren Schoenmakers is trots op de bijdrage van ARCADIS aan Pro- jectbureau Zeeweringen. Een aantal succesfactoren zijn vol- gens haar: “De ruimte voor ervaring voordat aan complexe zaken is begonnen.En een duidelijke planning, voldoende tijd en middelen, met informatie die op het juiste niveau en op het juiste moment beschikbaar is. Het jarenlang herhalen van het proces, wat leidt tot verfi jning. Monitoring heeft gezorgd voor kwaliteitsverbetering: fouten werden hierdoor verbeterpunten. Verder heeft de integrale aanpak voor begrip gezorgd tussen ecologie, ontwerp en uitvoering. De ecoloog van ARCADIS heeft maatregelen afgestemd op ontwerp en uitvoering. Een ecoloog die de noodzaak van een maatregel onder woorden kan brengen en inzicht heeft in consequenties voor ontwerp en uitvoering, is doorslaggevend voor het succes.” Het resultaat is volgens Schoenmakers een soepel verlopen proces. “Kortom: een voorbeeld voor omgang met bescherm- de natuurwaarden in een groot, integraal project. ARCADIS feliciteert Projectbureau Zeeweringen met deze succesvolle afronding.” Meer informatie: www.arcadis.nl


Nr.3 - 2015 OTAR O Nr.3 - 2015TAR 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64