This page contains a Flash digital edition of a book.
TOEKOMSTAGENDA VOOR


SNELFIETSROUTES


Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend


F35 Hengelo


Enschede naar de Duitse grens. Met zijtakken naar Oldenzaal en Vriezenveen. In totaal gaat het om 62 kilometer fietssnel- weg, conflictvrij en non-stop. Het fietspad is goed ingepast in het landschap en de stedelijke omgeving en heeft een breed- te van 4 meter rood asfalt met aan weerzijden 30 cm brede banden en is voorzien van het logo. Op de zijwegen heeft de F35 voorrang en de kruispunten zijn waar nodig uitgevoerd als rotonde of brug/tunnel waar drukke wegen moeten wor- den overgestoken.


De eerste twee delen van de Twentse F35, in Almelo en tus- sen Hengelo en Enschede, zijn in 2011 geopend. De acht ge- meenten waar de route doorheen loopt, komen nu eens per twaalf weken bijeen om de voortgang te bespreken en van el- kaar te leren. Denk aan vraagstukken rondom ontwerp, draag- vlak, maar ook uitvoeringsaspecten als beheer en onderhoud, strooibeleid of (oneigenlijk) gebruik.


Het fietspad is verlicht met een mooie, maar standaard arma- tuur op een mast. Er zit een regelstrategie met dimverlichting achter, waardoor er veel energie bespaard wordt. ‘s Avonds neemt de lichtsterkte gefaseerd af tot 10 procent. Bij plaat- selijke activiteiten in de avond (bijvoorbeeld voetbalwedstrijd van FC Twente) blijft de weg tot aan de afloop van de wed- strijd automatisch verlicht.


Eerste resultaten Voor de monitoring wordt nu en in de komende jaren onder- zoek gedaan naar het gebruik en de beleving van de fietssnel- weg. Marjoline van der Haar (provincie Overijssel): Eerste re- sultaten uit het najaar van 2014 laten zien dat: - Op wegvak Hengelo – Enschede de intensiteit is toegeno-


58 Nr.3 - 2015 OTAR men van 400 naar 1.700 fietsers per etmaal.


- Er een verschuiving plaats van parallelle onveilige routes naar de veilige, nonstop en aantrekkelijke nieuwe fietssnel- weg en dat mag worden verwacht dat deze verder toe- neemt naarmate meer aansluitende delen fietspad gereed komen.


- 80% van de fietsers zijn woon-werkers. - 30% van de fietsen zijn e-bikes. - Van de huidige fietsers zijn 2 tot 7% voormalige automobi- listen; dit zorgt dus voor minder filevorming.


- De route wordt zeer goed gewaardeerd qua snelheid/di- rectheid, comfort en breedte pad en daarnaast ook op de aspecten rust, veiligheid en beleving.


- Bij het telpunt voetbalstadion van FC Twente (Grolsch Ves- te) zijn er na afloop van de wedstrijd maar liefst 1.000 fiet- sers per kwartier geteld (die dag totaal 6.800 fietsers); dan wordt ook de volle breedte van het tweerichtingenpad ge- bruikt. Bijkomend voordeel is dat veel supporters op de fiets komen en dat de geparkeerde auto’s vlotter weg kun- nen rijden.


- Goed wegonderhoud, groenonderhoud en uitvoering van strooibeleid (F35 met prioritering in de strooiroutes) zijn uit- voeringsaspecten die de beleving van de F35 in de praktijk in belangrijke mate beïnvloeden en het succes van het pro- ject mede bepalen.


- De kracht en aantrekkingskracht van het project wordt ‘be- wezen’ door de klachten over de nog ontbrekende delen.


Prognoses voor 2020 geven aan dat de intensiteiten van 2.000 a 3.000 nu zullen groeien tot 6.000 per dag, uitgaande van complete aanleg, nieuwbouwontwikkelingen en van wijzi- gingen in route- en vervoerwijzekeuze.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64