This page contains a Flash digital edition of a book.
is toegespitst op het beschouwde dijktraject. Bij de start van het project in 1997 was dit vaak niet meer dan één ontwerp- tabel. In de loop van de tijd heeft zich dat ontwikkeld tot een memo van minimaal tien pagina’s, waarin alle facetten die van belang kunnen zijn worden meegenomen.” Daarbij is de golf- modellering geëvolueerd van Bretschneider (1D) via HISWA (eenvoudig 2D-model) tot het golfmodel SWAN (2D). De hy- draulische adviseur maakt bij project Zeeweringen onderdeel uit van het ontwerpteam, omdat veranderingen in het ontwerp vaak gevolgen hebben voor de ontwerpcondities. “Zo gebeurt het met regelmaat dat de randvoorwaarden in detail per deel- traject worden bepaald. Vooraf weet men namelijk vaak niet waar de overgangen liggen tussen verschillende bekledings- types of zuilhoogtes. Door een gedetailleerde bepaling van de randvoorwaarden kan het ontwerp geoptimaliseerd wor- den en kunnen kosten worden bespaard.” Daarnaast wordt bij de randvoorwaardenbepaling gekeken naar bijvoorbeeld het effect van voorliggende objecten zoals havendammen, of het loont om een vooroeverbescherming aan te brengen en wat de condities zijn bij verschillende waterstanden. “Door- dat de hydraulisch adviseur meeloopt binnen het ontwerppro- ces sluiten de randvoorwaarden direct aan op het ontwerp en kent de ontwerper de marges en mogelijkheden tot optimali- satie van het ontwerp. Hydraulische advisering heeft hier zijn dienst bewezen niet alleen bij de start van het ontwerp, maar gedurende het gehele ontwerpproces. Hierdoor kunnen dijken scherper worden ontworpen en wordt er geld bespaard”, al- dus Van de Rest.


Kennisontwikkeling


Door de lange tijdsduur van het project Zeeweringen en de vele dijktrajecten die versterkt zijn binnen dit project heeft er veel kennisontwikkeling plaatsgevonden op het gebied van hydraulische advisering. In de loop van het project kwamen steeds meer onderzoeksvragen naar voren. Zo is aan de hand van golfmetingen geanalyseerd hoe golven zich transforme- ren door de Oosterscheldekering. De zwaarste stormen uit de laatste decennia zijn met het golfmodel SWAN gesimuleerd, zodat er meer inzicht is waar het model afwijkt van metingen. Met behulp van deze kennis worden de modeluitkomsten waar nodig gecorrigeerd. Van de Rest: “In een delta met veel voorliggende ondiepe platen is ontwikkeling van de bodem van groot belang. Ook de te verwachten bodemontwikke- ling gedurende de ontwerphorizon is nader beschouwd even- als de effecten daarvan op de golfbelastingen.” Daarnaast is onderzoek gedaan wat de effecten zijn indien voorliggende dammen onderdeel worden gemaakt van het waterkerings- systeem, omdat soms vanwege ruimtegebrek een conventio- nele dijkversterking niet mogelijk is.


Belang bij andere projecten Van de Rest stelt dat de afgelopen jaren een nauwe samen- werking tussen ontwerpende partijen, uitvoerende partijen en specialisten op het gebied van hydraulica en morfologie zich niet alleen bij Projectbureau Zeeweringen veelvuldig heeft be- wezen. “Een goed voorbeeld zijn de Zwakke Schakels Zeeuws- Vlaanderen, zoals Breskens, Waterdunen en Cadzand. Ook bij projecten zoals de aanleg van de Tweede Maasvlakte als de


Hondsbossche en Pettemer Zeewering was Svašek Hydrau- lics binnen het aannemersconsortium verantwoordelijk voor de hydraulische en morfologische advisering. Door nauwe sa- menwerking met het ontwerpteam en een diepgaande aanpak kon een geavanceerd ontwerp worden gemaakt, dat door de opdrachtgever als beste werd beoordeeld.”


En uitvoering


Niet alleen bij ontwerp, maar ook tijdens de uitvoering zijn de hydraulische omstandigheden, zoals golven, stromingen en waterstanden volgens Van de Rest van groot belang. “Aan- nemers maken veelvuldig gebruik van de operationele voor- spellingen, welke het voor hen mogelijk maken vooraf een inschatting te maken waar en wanneer er gewerkt kan wor- den en onder welke omstandigheden. Bijvoorbeeld tijdens het dichten van het sluitgat bij de Tweede Maasvlakte was er da- gelijks contact tussen uitvoering en Svašek Hydraulics model- leurs. De combinatie van ingewikkelde stromingscondities en continu veranderende condities en de nabijheid van een harde zeewering maakte het voor de aanwezige schepen erg lastig en risicovol. Iedere 24 uur werd de meeste recente bathyme- trie door de aannemer verstuurd, waarna automatisch een be- rekening werd gestart en gebruikmakende van de geüpdate bodem, luchtdruk en windvoorspellingen de operationele con- dities werden voorspeld.”


Toekomst


De gevolgde aanpak waarbij de hydraulische advisering on- derdeel uitmaakt van het ontwerpproces is ontwikkeld binnen het project Zeeweringen en is ook succesvol bij andere pro- jecten toegepast. De opgedane ervaringen en kennis op ge- bied van hydraulische advisering worden, zo legt Van de Rest uit, verwerkt in het Technisch Rapport hydraulische randvoor- waarden waardoor deze ook direct bruikbaar is voor toekom- stige projecten. “Het is van groot belang dat dit ook onderdeel wordt van de nieuwe toetsmethodieken en bij de overstap van overstromingskans naar overstromingsrisico. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de landzijde van de waterkering en dat houdt een risico in dat men met de rug naar de zee gaat staan. Permanente aandacht voor de hydraulische rand- voorwaarden en integratie van hydraulische advisering in toet- sing en ontwerp van waterkeringen is ook in de toekomst van groot belang voor de instandhouding van veilige waterkerin- gen tegen verantwoorde kosten.”


Meer informatie: www.svasek.com Nr.3 - 2015 OTAR O Nr.3 - 2015TAR 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64