This page contains a Flash digital edition of a book.
en het houten plaatmateriaal voor 85 procent. Tropisch hard- hout blijft daar met 55 procent bij achter. Mark van Benthem, senior adviseur Bosbeheer en Houtketen bij stichting Probos, een onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie op het gebied van duurzaam bosbeheer is dan ook van mening dat overheden en marktpartijen zich meer specifiek moeten gaan richten op het verhogen van het aandeel duurzaam tropisch hardhout. “Dit hout vindt voor een belangrijk deel zijn toepas- sing in gww-projecten waarbij de overheid vaak opdrachtge- ver is. Ondanks het duurzaam inkoopbeleid gebeurt het toch nog te vaak dat er niet gecertificeerd hout in overheidsprojec- ten toegepast wordt. Dit zou toch niet het geval mogen zijn.”


Sinds 2010 heeft de rijksoverheid zich gecommitteerd aan 100 procent duurzaam inkopen, ook voor hout. Om vast te stellen wat aantoonbaar duurzaam hout is, heeft de overheid de zogenaamde TPAC-commissie ingesteld (Timber Procure- ment Assesment Committee) die toetst in hoeverre bestaande keurmerken voldoen aan de overheidscriteria voor duurzaam hout. Vanaf 2015 hebben alle overheden, ook gemeenten en waterschappen, zich gecommitteerd aan 100 procent duur- zaam inkopen. “Ondanks deze harde deadline, laat de prak- tijk een ander beeld zien, zoals onder andere blijkt uit de knel- puntenanalyse die bij aanvang van de Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ is uitgevoerd”, aldus Wagteveld.


Op 3 maart 2013 is de Europese Houtverordening (European Timber Regulation, EUTR) in werking getreden. Daarmee is het verboden om illegaal gewonnen hout of houtproducten op de markt te brengen in de Europese unie. Importeurs die hout


48 Nr.3 - 2015 OTAR


voor het eerst op de Europese markt brengen, moeten aan- toonbaar maken dat het hout gekapt is volgens de lokale wet- en regelgeving van het land van het herkomst. Daarmee is een belangrijke ondergrens in de markt aangebracht en is de han- del in illegaal hout bij wet verboden.


Knelpunten “De komst van de EUTR is een belangrijke ontwikkeling, maar betekent niet dat we onze aandacht voor het stimuleren van het gebruik van duurzaam hout kunnen laten verslappen”, vervolgt Wagteveld. “Overheidsopdrachtgevers zijn grootver- bruikers van (hard)hout. Wanneer zij in hun aankopen conse- quent om duurzaam hout vragen, kan dit de markt een flin- ke impuls geven.” Van Benthem beaamt dit en stelt vast dat met name op het gebied van kennisoverdracht nog veel be- reikt kan worden wat betreft het duurzaam inkopen van hout. Als onderdeel van de Green Deal heeft Probos daarom in op- dracht van het ministerie van IenM een online trainingsmodule en website ontwikkeld voor overheidsinkopers (www.inkoop- duurzaamhout.nl ). “In contracten van overheden wordt in de regel wel duurzaam geproduceerd hout voorgeschreven, maar het ontbreekt aan controle. Daar moeten overheden ook werk van maken”, stelt Van Benthem als tweede knel- punt vast.


Bijna de helft van het tropisch hardhout dat op de Nederland- se markt geïmporteerd wordt door VVNH-leden, is dus niet voorzien van een FSC- of PEFC-certificaat en daarmee niet aantoonbaar duurzaam. Dat neemt echter niet weg dat het percentage duurzaam hardhout geïmporteerd door VVNH-le-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64