This page contains a Flash digital edition of a book.
Het belang van


hydraulische belastingen op dijken


Bij ontwerp en toetsing van dijken is het de bedoeling dat de sterkte (bekleding) groter is dan de belasting (waterstand en golven). Bij het grote publiek is vaak vooral de sterktekant in beeld, terwijl de hydraulische belasting nogal eens op de achtergrond blijft. Hierdoor wordt het belang van betrouwbare hydraulische randvoorwaarden soms onderschat.


B


ij een superstorm komt al snel het beeld naar voren van enorm hoge waterstanden en huizenhoge golven. Dit zijn de omstandigheden waarvoor de dijk primair


zo sterk en hoog wordt gemaakt. Deze condities zijn moeilijk voor te stellen wanneer men bij rustig weer op de dijk staat. De kans van voorkomen is dan ook erg klein, bij de Zeeuwse waterkeringen eens per 4000 jaar. Bij de toetsing of een ont- werp van een dijk gaat het dus niet alleen over de steenbekle- ding, de staat van de grasmat of de hoeveelheid golfoverslag, maar ook over de maatgevende superstorm. De dimensies en de sterkte van de dijk kunnen alleen goed bepaald worden als er voldoende kennis is van de hydraulische belastingen.


Waar in het ontwerpproces? Pol van de Rest van adviesbureau Svašek Hydraulics ziet dat dit vaak niet goed gaat. “Regelmatig wordt dit facet onder- schat, terwijl zonder gedegen kennis van de belastingen de sterkte van de waterkering niet bepaald kan worden.” Volgens Van de Rest worden vaak toetsrandvoorwaarden uit één van de Hydra’s gebruikt. “Daarbij vergeet men dat deze niet be-


26 Nr.3 - 2015 OTAR


doeld zijn voor ontwerpdoeleinden, waardoor men het risico loopt dat het ontwerp bij een komende toetsronde alsnog on- voldoende scoort en er geld verspild wordt. Het verhogen van het Toetspeil met de verwachte zeespiegelstijging is ontoe- reikend om te anticiperen op toekomstige veranderingen bin- nen de ontwerphorizon. Zo dient men rekening te houden met mogelijke erosie van schorren en slikken, afkalven van voor- landen, migreren van geulen en veranderingen van windsnel- heden.”


Project Zeeweringen Van de Rest noemt het project Zeeweringen als voorbeeldpro- ject waarin goed wordt omgegaan met de hydraulische belas- tingen en de rol daarvan binnen het ontwerpproces. Svašek Hydraulics is sinds 2004 betrokken bij de hydraulische advi- sering aan projectbureau Zeeweringen. Van de Rest heeft de ontwikkelingen van nabij gemaakt. Eerst vanuit de functie van ontwerper en hydraulisch adviseur en daarna als projectleider van de hydraulische advisering. “Voordat het ontwerpproces start, is er een hydraulisch advies beschikbaar, dat specifiek


Bron: beeldbank.rws.nl, Harry van Reeken


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64