This page contains a Flash digital edition of a book.
den al flink is toegenomen: In 2007 was 6 procent van al het geïmporteerde hardhout FSC- en PEFC-gecertificeerd en in 2013 was dat 55 procent. De vraag naar tropisch hardhout in Europa neemt echter langzaam maar gestaag af. Opdracht- gevers van projecten waarin hout gebruikt wordt, twijfelen soms over toepassing van tropisch hardhout, omdat daarvoor bomen in tropische regenwouden gekapt moeten worden. “Maar het wegvallen van de vraag naar duurzaam geprodu- ceerd hardhout is juist een bedreiging voor de regenwouden”, noemt Van Benthem als het derde belangrijke knelpunt voor de toename van het gebruik van duurzaam hardhout en daar- mee het duurzaam bosbeheer. Het is belangrijk bossen waar- de te geven. Gebeurt dat niet of onvoldoende, dan wordt om- zetting naar palmolie- of sojaplantages interessanter. Kiezen voor gecertificeerd hout – FSC of PEFC – uit een duurzaam beheerd bos draagt bij aan het behoud van tropische regen- wouden en versterking van de lokale economie.”


Aanpak


Om overheidsinkopers te steunen bij het inkopen van duur- zaam hout, organiseert de Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ regelmatig bijeenkomsten in samenwerking met overheden. Zo vond er eind 2013 een bijeenkomst plaats bij Waterschap Rivierenland waar zo’n vijftig overheidsinkopers zich lieten informeren over de laatste in’s en out’s van het duurzaam inkopen van hout.


Concrete tips voor de inkopers van hout zijn onder meer: eis duurzaam geproduceerd hout in bestek en contract; schrijf geen specifieke houtsoorten voor, maar stel functionele eisen; informeer naar levertijden; werk met een gecertificeerde op- drachtnemer (FSC, PEFC); controleer op de pakbon en fac- tuur of het hout geleverd wordt dat gevraagd werd en of dat voldoet aan de Nederlandse criteria voor duurzaam geprodu- ceerd hout. Op www.bewustmethout.nl vindt u nadere infor- matie over Green Deal-bijeenkomsten.


Praktijk


GWW Houtimport is één van de bij de VVNH aangesloten houtondernemingen die de in- en verkoop van duurzaam hout hoog in het vaandel heeft staan. “Vijf jaar geleden hebben we besloten om alleen nog maar met gecertificeerd hout te wer- ken”, zegt directeur John Hoogendoorn. “Je kan wachten op wat andere marktpartijen doen, maar je kan je ook afvragen hoe je zelf de markt wil benaderen. Wij hebben de bewuste keuze gemaakt om dat proactief te doen.”


De betrokkenheid van de GWW-sector bij het verduurzamen van houtgebruik is volgens hem enorm. “Als we het over duur- zaamheid hebben, is hout dan ook een ijzersterk verhaal.” Daarmee doelt hij op het feit dat hout het enige hernieuwba- re bouwmateriaal is. Dus per definitie duurzaam, mits reke- ning gehouden wordt met het natuurlijk herstelvermogen van de bossen, het behoud van de biodiversiteit daarin en de be- langen van de mensen die daar wonen en werken. Onder die voorwaarden kan de keuze voor hout als bouwmateriaal een bijdrage leveren aan de verduurzaming van het bosbeheer. En dat is hard nodig, want in de twintigste eeuw heeft er we-


Nr.3 - 2015 OTAR O Nr.3 - 2015TAR 49


reldwijd in rap tempo ontbossing plaatsgevonden. In Europa neemt het areaal aan bos inmiddels weer toe, maar vooral in de tropische streken van Afrika, Azië en Zuid-Amerika verdwij- nen jaarlijks nog steeds miljoenen hectaren bos. “Als je met je eigen ogen ziet wat ongecontroleerde houtkap met bossen en mensen kan doen, dan wil je daar niet aan meewerken”, stelt Hoogendoorn vast. “En dat proberen wij ook als houtonder- neming uit te stralen.”


Dat de Nederlandse houtmarkt nog niet honderd procent duurzaam is, heeft volgens Hoogendoorn te maken met een gemis aan kennis en ervaring op dit gebied. Dat duurzaam ge- produceerd hout niet voldoende beschikbaar en veel duurder is dan niet gecertificeerd hout, vindt hij flauwekul. “Iedereen kan de keuze maken voor duurzaam als hij zich informeert over hoe dat moet. Het prijsverschil valt best mee. Ik durf dat zelfs tegen te spreken, zeker als je weet wat illegaal geprodu- ceerd hout de maatschappij uiteindelijk kost. Als je dat goed tussen de oren hebt, begrijp je dat niet gecertificeerd hout ei- genlijk heel erg duur is.”


Noten 1


. Dit zijn cijfers op basis van rapportages door leden van de


Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) die samen zo’n zestig tot zeventig procent van de Nederlandse houtimport


Foto: Mark van Benthem, Probos


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64