This page contains a Flash digital edition of a book.
Duurzame zuilen Betonzuilen vormen de kern van de Zeeuwse dijkversterkingen. Duurzame innovatie heeft daarom met name plaatsgevonden op dit vlak. Beton bestaat voor een groot deel uit cement. Vooral voor de pro- ductie van cement is heel veel energie nodig. In feite zijn er twee manie- ren om een duurzame betonzuil te produceren: door minder beton óf beton met een duurzamere samenstelling te gebruiken. Beide methoden zijn niet eenvoudig te verwezenlijken. De betonzuil die op de dijk wordt geplaatst, moet immers bestand zijn tegen extreme condities.


Deltagoot


onder andere vastgesteld dat scheef invallende golven op een dijk minder belastend zijn dan golven die recht tegen de dijk aanslaan. Provoost: “Bij sterkteberekeningen voor dijkbekle- ding gingen we in het verleden altijd uit van recht invallende golven. Nu weten we dat we op dijktrajecten waar de golfin- val altijd scheef is, bekleding met een kleinere sterkte kunnen toepassen.”


Hergebruik oude betonblokken Een andere in het oog springende resultaat uit twintig jaar on- derzoek is het feit dat oude betonblokken uitstekend herge- bruikt kunnen worden. Door ze te kantelen en op hun zijkant op een filterlaagje terug te plaatsen, ontstaat een veel sterke- re steenzetting dan bij liggende betonblokken. Maar er is bij- voorbeeld ook een manier gevonden om havendammen voor de ingang van havens mee te nemen in het waterkeringssys- teem. Door ruimtegebrek is het op dit soort locaties niet altijd mogelijk een hoge dijk als zeewering in te passen. Provoost: “Met de nieuwe manier is zo’n hoge dijk niet nodig en kan de waterkering kleiner blijven, zodat hij prima in de omgeving past.”


Hydroblocks


Duurzaam Hydroblock De producent van het Hydroblock, Haringman Betonwaren, deed onder- zoek naar een duurzamere samenstelling van beton. Het bedrijf bekeek daarbij het gehele proces van grondstoffenwinning tot plaatsing op de dijk opnieuw. Het zocht naar een optimale samenstelling van het beton, maar ook naar optimalisatie van het productieproces en het transport. Dit leverde een traditionele betonzuil op met een duurzame samenstel- ling. Bij het productieproces wordt winst geboekt in het gebruik van groene stroom, het hergebruik van materiaal en het winnen van dit her- bruikbare materiaal binnen de eigen productie. Een kritische afweging tussen transport via de weg (vrachtwagens) of over het water (schepen) beperkt de CO2-uitstoot aanzienlijk. Ook worden retourtransporten zo weinig mogelijk leeg uitgevoerd.


Hillblock Een ander innovatieve dijksteen is het door Hans Hill ontwikkelde Hillblock, geproduceerd door Martens beton. Het unieke aan deze betonzuil is de uitgekiende vorm. In tegenstelling tot de bekende zuilen heeft het Hillblock een taille. Hierdoor bestaat het uit zo’n 30 procent minder beton dan een traditionele betonzuil. Dit heeft een positieve invloed op duurzaamheid: minder beton in het product en dus ook min- der transport. Ondanks de slankere vorm, waardoor als het ware kana- len tussen de zuilen ontstaan, biedt de zuil toch een vergelijkbare weer- stand tegen golven als een volledig gevulde betonzuil. De slankere vorm hoeft dus niet te worden gecompenseerd door een grotere hoogte of meer gewicht.


Hillblocks


Nr.3 - 2015 OTAR O Nr.3 - 2015TAR 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64