This page contains a Flash digital edition of a book.
menwerken om het vereiste gedrag op een betrouwbare ma- nier uit te voeren. Anderzijds speelt ook de automatisering een steeds grotere rol in deze projecten. Iedere discipline han- teert een eigen aanpak en ontwerpfasering, dat geldt al he- lemaal voor de ontwikkeling van de besturingssoftware. De scrumaanpak kenmerkt zich door gezamenlijk alle aspecten van het project vooraf goed door te denken.”


Voorbereiding: fouten elimineren “De winst bij een complex project met meerdere disciplines en partijen ligt in onze visie in de voorbereiding”, stelt Fou- chier. “80 procent van de fouten elimineren we in de eerste 20 procent van het traject. De besparing op de faalkosten is enorm: van 20 tot 40 procent. In het voortraject zetten we scrumsessies in met de belangrijkste betrokkenen van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Het ontwerp wordt op een eenduidige wijze vastgelegd met onze tool voor Model Based Systems Engineering. Hierdoor tonen we aan dat de betrok- ken installaties voldoen aan alle gestelde eisen. Zonder ge- structureerde aanpak krijg je een onvoorspelbare afl oop.”


Deze extra tijdsinvestering aan het begin van een project le- vert veel op, stelt Fouchier: “Tijdwinst en minder bijsturen in uitvoering, minder fouten, en meer kans van slagen. Als je ontwerpfouten bij het testen tegenkomt, ben je te laat! Wij eli- mineren vooraf de fundamentele vragen en starten een traject waarbij we leveren wat de klant bedoeld heeft met zijn vraag.”


Vanaf start samenwerken


Scrummen dwingt opdrachtgever en opdrachtnemer om alle aspecten van het project goed door te denken. Fouchier: “Bij projecten wordt vaak uitgegaan van verkeerde aannames: De opdrachtgever weet precies wat hij wil, de opdrachtne- mer weet hoe hij het moet bouwen en de wereld verandert niet. Gedurende de scrumsessies blijf je in overleg, je voor- komt interpretatieverschillen én bereikt overeenstemming over de gekozen oplossingen. Door dit stapsgewijs te doen, kun je fl exibel omgaan met tussentijdse nieuwe inzichten en veranderingen.”


Vanaf de start is iedereen is dus nauw betrokken bij het ont- werp van de technische installaties waar ook de gestelde ei- sen, wensen en verwachtingen ter discussie staan. “Wij stel- len veel kritische vragen”, stelt Fouchier. “Is dit echt wat je wilt? En waarom? Alle eisen en uitgangspunten worden helder en eenduidig geformuleerd. Je wilt interpretatieverschillen en onbegrip voorkomen.”


Stapsgewijs naar voorlopig ontwerp Hij legt uit dat de doelstelling hiervan is om de vraag en de eisen, die aan het op te leveren product gesteld worden, zo goed mogelijk te laten aansluiten op het ontwerp. “Belangrijk is dat iedere betrokkene voor 100 procent achter deze aan- pak staat en het belang van het project voorop stelt. Soltegro past deze aanpak op meerdere projecten toe. Onlangs nog succesvol in een renovatieproject met Besix Nederland.” Af- hankelijk van de omvang en de complexiteit van het project kunnen meerdere scrumsessies plaats vinden. Een week voor


Nr.3 - 2015 OTAR O Nr.3 - 2015TAR 55


elke scrumdag worden de bespreekpunten aangeleverd, zo- dat de technische experts zich goed kunnen voorbereiden. “Door intensief als team samen te werken, zet je fl exibel, korte stappen voorwaarts”, legt Fouchier uit. “In een scrumdag be- spreek je deelproducten en die werken wij in een korte perio- de van circa twee weken uit in het voorlopig ontwerp. Na elke sessie hakken we knopen door. Zo weet je dat elk deelpro- duct aansluit op dat wat de opdrachtgever wil en zo houd je vaart in het ontwerpproces.”


Teamgevoel en vertrouwen Voor Fouchier is scrum niet alleen een inhoudelijke exercitie: “Als je elkaar zo intensief en vaak ziet, versterkt dat het team- gevoel en het vertrouwen. Na iedere sessie wordt het proces geëvalueerd, wat resulteert in concrete maatregelen om het proces nog beter te maken. Zo blijven we kort op de bal en spelen we heel snel in op wensen en eisen van de betrokke- nen. Deze zachte kant van de techniek wordt nogal eens ver- geten, maar elkaar leren kennen, het omgaan met elkaar en teambuilding zijn van cruciaal belang om goede resultaten te bereiken.”


In één keer goed Uiteindelijk beoogt deze aanpak dat we alles wat gedaan wordt in één keer goed gaat. “Dat voorkomt dat veel kostba- re tijd en geld verloren gaat als aan het einde van het project blijkt dat we elkaar verkeerd begrepen hadden. De resultaten in diverse projecten zijn bijzonder positief. Door gezamenlijk naar het einddoel toe te bewegen is het eindresultaat al be- kend bij de mensen die het gaan beoordelen en is er op voor- hand al draagvlak.”


Naast de werkzaamheden in de ontwerpfase levert Soltegro ook een bijdrage aan de realisatie, de integratie en het testen van de technische systemen inclusief de bediening, de be- waking en besturingssystemen. Fouchier: “Wij weten daarom heel goed hoe problematisch het is om aan het einde van het project er achter te komen dat er iets gerealiseerd is wat wel voldoet aan de eisen maar waar de opdrachtgever niet de be- oogde functies mee kan uitvoeren. Het is dan vaak bijzonder kostbaar en soms zelfs onmogelijk om dit nog te herstellen. Je wilt en moet het dus in één keer goed doen, daar moeten we samen voor zorgen!”


Meer informatie: www.soltegro.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64