This page contains a Flash digital edition of a book.
F35 Station Almelo


Fietssnelwegen nieuwe


succesformule Voor het eerst sinds het Woonerf een nieuw type weg


Nederland staat op het punt van de introductie van een nieuw type weginfrastructuur: de fi etssnelweg. Binnen het streng gecategoriseerde en beperkte spectrum aan wegen is de op- komst van een nieuw type weg een uitzonderlijke gebeurtenis, vergelijkbaar met de intro- ductie van de snelweg in de jaren ’50 of het woonerf in de jaren ’80. De fi etssnelweg heeft de potentie om, vergelijkbaar met destijds de autosnelwegen, op relatief korte termijn een op grote schaal toegepaste succesformule te worden.


Tekst: Richard ter Avest, Goudappel Coffeng I


edereen fi etst in Nederland. En met reden. In de stad is fietsen vaak het snelste vervoersmiddel. Bovendien is fi etsen veilig, gezond, milieuvriendelijk en vooral fun. De


fi etssnelweg is een nieuw fenomeen. Het heeft geen kruisin- gen en fi etsers hebben altijd voorrang, waardoor het veilig is. De fi etssnelweg levert een fl inke tijdwinst op en dringt naar verwachting ook het autogebruik terug. Landelijk zijn er een 25-tal regionale fi etsroutes aangewezen om te worden omge- bouwd of te worden aangelegd als fi etssnelweg.


Inspelen op actualiteit Het concept van de fi etssnelweg speelt in op een aantal actu- ele en relevante maatschappelijke ontwikkelingen en proble- men. Denk aan fi lebestrijding door het verschuiven van korte


56 Nr.3 - 2015 OTAR


afstand vervoersbewegingen van auto naar fi ets en het sti- muleren van innovaties als de elektrische fi ets. Ook verbetert door de schaalvergroting van voorzieningen, de (regionale) bereikbaarheid door diversifi catie van de mobiliteit. Iets wat van groot economisch belang is. Het streven naar de reduc- tie van de uitstoot van CO2 en fi jn stof, de beperking van ge- luidsoverlast en het stimuleren van de gezondheid van men- sen door het bevorderen van lichaamsbeweging zijn andere maatschappelijke ontwikkelingen die aansluiten bij de intro- ductie van fi etssnelwegen.


Eerste initiatieven Het idee van de fi etssnelweg is al een rijd geleden ontstaan. In de jaren 70 zijn in Tilburg en Den Haag demonstratieprojec-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64