This page contains a Flash digital edition of a book.
Samenwerking Hesselberg Hydro en Ooms Construction


Gedeelde drijfveren, duurzame innovaties


Projectbureau Zeeweringen leverde de succesvolle versterking van de Zeeuwse dij- ken in 2015 op. Maar ook marktpartijen werden door hoge ambities aangestoken. Zoals Hydraphalt, een samenwerking van Hesselberg Hydro en Ooms Construction, die speci- aal voor dit project de enige mobiele continue opmenginstallatie ter wereld ontwikkelde, alsmede open steenasfalt terug op de agenda bracht. Een gesprek met de twee inspirators van het eerste uur: de directeuren Niek Leguit en Klaas Terpstra.


T


erug naar vóór 2005. Een periode waarin projectbu- reau Zeeweringen de markt consulteerde over de mo- gelijkheden van versterking van de Zeelandse dijk.


Niek Leguit, directeur van Hesselberg Hydro en deelnemer van de klankbordgroep ‘Asfalt voor Waterkeren’: “Het was van meet af aan duidelijk dat een volledige versterking van 325 ki- lometer zeewering binnen tien jaar een zeer ambitieus plan was. In die tijd ‘deden’ de paar gietasfaltproducenten in Ne- derland gemiddeld niet meer dan 15.000 ton per jaar. Binnen de horizon van het project zouden die getallen minstens moe- ten worden verdubbeld. Ik wilde die uitdaging wel aangaan, maar wat kan ik in mijn eentje?”


R&D faciliteiten


Dat was het moment dat wegenbouwer en asfaltspecialist Ooms Construction in beeld kwam. Directeur Klaas Terpstra:


30 Nr.3 - 2015 OTAR


“Ons bedrijf heeft veel ervaring met dijken en asfalt. Boven- dien zijn we graag bezig om de grenzen van het onmogelijke te zoeken om de beste toegevoegde waarde te leveren. We hebben daarvoor de knowhow en de R&D faciliteiten. Zo be- sloten we om onder de naam Hydraphalt samen op te trekken om de vraag van projectbureau Zeeweringen optimaal te ho- noreren. Gericht op snelheid, capaciteit en kwaliteit.”


Tijdvensters Werken met vloeibaar asfalt is een specialisatie waarvoor slechts weinig bedrijven de juiste knowhow hebben. De con- dities rond de Zeelandse zeeweringen maakten het bepaald niet simpeler. Leguit: “Vooraf wisten we dat we zouden moe- ten inspelen op de getijden en soms zware weersomstandig- heden. Veel werk verzetten in heel strakke tijdvensters. Een tweede aandachtpunt was het toerisme: Hoe kunnen we te


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64