This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
hematologie
Discuţii tă. Indicaţia pentru splenectomie în tru a fost cauzată de complicaţii
Splenectomia efectuată la pacienţii acest grup de pacienţi este fie pentru septice. Singurul parametru preo-
cu neoplazii hematologice este o pro- splenomegalie simptomatică sau hiper- perator dovedit a fi predictiv pen-
cedură cu potenţial morbid. În lotul splenism. Cei mai mulţi dintre pacien- tru o creştere a ratei complicaţiilor
studiat, rata complicaţiilor este de ţii splenectomizaţi au avut boală rapid a fost dimensiunea splinei. Paci-
52% şi este comparabilă cu alte rezul- progresivă sau avansată. Majoritatea enţii cu splina mai mare de 2.000 g
tate raportate (14% la 61%). Rata mor- au fost în imposibilitatea de a tolera au avut o rată semnificativ statistic
talităţii în lot, de 9%, corespunde ratei cicluri complete de chimioterapie sau mai mare de complicaţii (63%) decât
mortalităţii în studii precedente de 5% iradiere. Estimarea de 2 ani de supra- pacienţii cu splina mai mică (29%).
la 13%. vieţuire pentru aceşti pacienţi a fost Pierderea de sânge intraoperatorie
Indicaţia pentru splenectomie a va- de 32% şi 49% pentru LLC şi LNH re- mai mare de 1.000 ml de asemenea s-
riat pe baza diagnosticului de subgrup spective. a corelat cu o rată mai mare de com-
a pacienţilor. În prezent, mai multe Hipersplenismul de multe ori este plicaţie (49%), în opoziţie cu o rată
splenectomii sunt efectuate pentru utilizat ca o indicaţie pentru splenec- de 39% pentru pierderea de sânge de
citopenii şi anemii. Cea mai mare tomie la pacienţii cu tulburări LLC sau mai puţin de 1.000 ml. Cu toate aces-
parte a pacienţilor în studiu cu LH au LNH. În realitate, hipersplenism este tea, diferenţa nu a atins semnificaţie
fost splenectomizaţi ca procedură de un termen impropriu utilizat în acest statistică. Rata complicaţiilor diferă
stadializare. În prezent, mai puţine context. Aceşti pacienţi au o pancito- în mod semnificativ pe baza diagnos-
laparotomii sunt efectuate pentru sta- penie persistentă determinată de in- ticului de subgrup. Mai puţin de 20%
dializarea LH, datorită îmbunătăţirii filtrarea medulară, supresia medulară dintre pacienţii cu LH şi HCL au dez-
explorărilor imagistice non-invazive, ca urmare a tratamentului anterior şi voltat complicaţii. Totuşi, mai mult
o mai bună înţelegere a factorilor de sechestrarea splenică. Contribuţia spli- de 50% dintre cei cu LNH, LLC, LMC
prognostic nefavorabili. nei la această pancitopenie nu poate au dezvoltat complicaţii şi mediana
Pacienţii cu HCL au răspuns favora- fi exact determinată preoperator. Îm- de supravieţuire în aceste grupuri a
bil la splenectomie cu o îmbunătăţire bunătăţirea parametrilor hematolo- variat de la 6 luni la 2 ani. În acest
a parametrilor hematologici. Splenec- gici a fost observată la majoritatea din urmă grup de pacienţi, morbi-
tomia a îmbunătăţit valorile hemogra- pacienţilor. Corectarea pancitopeniei ditatea crescută poate fi rezultatul
mei la 9% dintre pacienţii cu HCL, ca după splenectomie la pacienţii cu lim- unor condiţii subiacente medica-
urmare a eliminării sechestrării spleni- foproliferări a fost raportată la 90%, în le mai degrabă decât al aspectelor
ce. Majoritatea pacienţilor au dezvol- ciuda afectării măduvei osoase. O tole- tehnice ale splenectomiei. Astfel,
tat progresiv pancitopenie în termen ranţă crescută la chimioterapie a fost splenectomia efectuată pentru neo-
de 1 an de la splenectomie, secundar de asemenea un beneficiu al splenec- plazii hematologice poate fi o pro-
invaziei medulare a bolii. tomiei la pacienţii cu limfoproliferări. cedură cu potenţial morbid, iar be-
Implicarea splenică în limfoprolife- Cea mai mare parte (73%) a dece- neficiile trebuie să fie echilibrate
rări cum ar fi LLC şi LNH este frecven- selor precoce şi tardive în lotul nos- cu grijă faţă de riscuri. n
Bibliografie
1. Ketley N.J., Mills M.J., Traub N.E., Brown A.A. Haematological 9. Castellucci P., Zinzani P., Nanni C. et al. 18F-FDG PET early after
splenectomy: changing indications and complications. Clin Lab
radiotherapy in lymphoma patients. Cancer Biother Radiopharm
Haemat 1992; 179-188.
2004; 19: 606- 612.
2. Malmaeus J., Akre T., Adami H.O., Hagberg H. Early postoperative
10. Mellemkjoer L., Olson J.H., Linet M.S. et al. Cancer risk after
course following elective splenectomy in haematological diseas-
es: a high complication rate in patients with myeloproliferative
splenectomy. Cancer 1995; 75:577-583.
disorders. Br J Surg 1986; 73:720-723.
11. Ng A.K., Bernardo M.V., Silver B. et al. Mid- and post ABVD gal-
3. DeVita V.T. Jr., Hunnard S.M. Hodgkin’s disease. N Engl J Med lium scanning predicts for recurrence in early-stage Hodgkin’s
1993; 328: 560-565.
disease. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005; 61: 175-184.
4. Dawson A.A., Jones P.I., King D.J. Splenectomy in the manage-
12. Hasenclever D., Diehl V. A prognostic score for advanced Hodg-
ment of hematological disease. Br J Surg 1987;74:353-347.
kin’s disease. International Prognostic Factors Project on Ad-
5. Naumann R., Beuthien- Baumann B., Reiss A. et al. Substantial
impact of FDG PET imaging on the therapy decision in patients
vanced Hodgkin’s Disease. N Engl J Med 1998; 339: 1506-1514.
with early-stage Hodgkin’s lymphoma. Br J Cancer 2004; 90:620-
13. Carde P., Hagenbeek A., Hayat M. et al. Clinical staging versus
625.
laparotomy and combined modality with MOPP versus ABVD in
6. Johansson T., Bostrom H., Sjodahl R., Ihse I. Splenectomy for he- early-stage Hodgkin’s disease: the H6 twin randomized trials from
matological disease. Acta Chir Scand 1990; 156:83-86.
the European Organization for Research and Treatment of Cancer
7. Marble K.R., Deckers P.J., Kern K.A. Changing the role of splenec-
Lymphoma Cooperative Group. J Clin Oncol 1993; 11: 2258-2272.
tomy for hematologic disease. J Surg Onc 1993; 52:169-71.
14. Loeffler M., Brosteanu O., Hasenclever D. et al. Meta-analysis of
8. Dores G.M., Metayer C., Curtis R.E. et al. Second malignant neo-
plasms among long-term survivors of Hodgkin’s disease: a popu-
chemotherapy versus combined modality of treatment trials in
lation-based evaluation over 25 zears. J Clin Oncol 2002; 20:3484-
Hodgkin’s disease. International Database on Hodgkin’s disease
3494. Overview Study Group. J Clin Oncol 1998; 16:818-829.
pag. 4
Nr. 7 (2)/2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com