This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
hematologie
Analiza profilului clinico-biologic
la debutul mielomului multiplu -
importanţa diagnosticului precoce
Ioana Ioniţă, Hortensia Ioniţă
Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Victor Babeş”, Timişoara
Abstract
Classical Medicine in its current „variant” care network, a responsibility in supervis-
of molecular medicine or genomics, is pre- ing health state, especially when a certain
pared to give the long, expected answer, to clinic context places in care either the de-
many of the important chapters of pathol- velopment of a malignant disease poten-
ogy which remained incomplete decoded, tial or, in other cases, the existence of an
to provide new methodologies for diagno- increased potential of chronic disease. The
sis, even presymptomatic, and of course, clinico-biological profile analysis at the be-
new therapeutic strategies. If until now, the ginning of MM is important to specify an
diagnosis proces was based on a clinical early diagnosis. We studied and stadialised
and pathological picture’s identification 125 patients in the Hematology Clinic in a
regarding the molecular medicine, the in- period of 5 years: I 2000 - XII 2004. We also
formation gathering with prognostic value, examined the origin of patients and found
tends to fall at the chromosome, gene and out that over 70% come from specialized
DNA macromolecule level. Switching from clinics rather than primary care network.
phenotypic analysis to the one that is of- The clinics profile in which MM suspicion
fered by new diagnosis technologies, which arised is very heterogeneous.
targets DNA cells, creates the increasing Keywords: multiple myeloma, molecular
premise of medical diagnosis act quality; medicine, chromosome, gene, DNA, electro-
transmittes at the same time, to primary phoresis, imunoelectrophoresis
Rezumat
Medicina clasică, în „varianta” ei actuală de medicină clinic pune în atenţie fie dezvoltarea unui proces malign,
moleculară sau genomică, este pregătită să dea răspunsul fie existenţa unui potenţial mărit de cronicizare.
multor capitole importante de patologie rămase incom- Analiza profilului clinico-biologic la debutul MM este
plet descifrate, să ofere noi metodologii de diagnostic, noi importantă pentru precizarea unui diagnostic precoce.
strategii terapeutice. Dacă până acum procesul diagnostic Am studiat şi analizat 125 de pacienţi din Clinica de He-
se baza pe identificarea unui tablou clinic şi patologic, în matologie într-o perioadă de 5 ani: I 2000 - XII 2004. Am
vederile medicinei moleculare, culegerea informaţiilor cu analizat, de asemenea, provenienţa pacienţilor şi am con-
valoare prognostică tinde să coboare la nivel de cromozom, statat că peste 70% provin din clinicile de specialitate şi
de genă, de macromoleculă, de ADN. Trecerea de la anali- mai puţin din reţeaua medicală primară. Profilul clinicilor
za fenotipică la cea oferită de noile tehnologii de diagnos- în care s-a ridicat suspiciunea de MM este foarte hetero-
tic, care au drept ţintă ADN-ul celular, creează premisa gen.
creşterii calităţii actului medical diagnostic, transmite în Cuvinte-cheie: mielom multiplu, medicină moleculară,
acelaşi timp reţelei medicale primare responsabilitate în medicină genomică, cromozom, genă, ADN, electroforeză,
supravegherea stării de sănătate, atunci când un context imunoelectroforeză
pag. 54
Nr. 7 (2)/2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com