This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
particular un răspuns mai bun la Descrisă iniţial în 1979 şi considerată etichetată a avea, în celulele limfoide,
rituximab
1
. Imunohistochimia este drept oncogenă, p53 este prima genă rol în hematopoieză, motiv pentru
utilizată ca „surogat” pentru evi- tumor supresoare intrată în atenţia care este denumită şi CD44H
32,33
.
denţierea subgrupelor GCB şi ABC. cercetătorilor; proteina p53 este Studiul expresiei CD44 în celulele
Astfel, pentru originea de tip GCB produsul genei oncosupresoare p53. canceroase a fost un domeniu atractiv
a celulelor tumorale este propus Spre deosebire de metodele genetice, pentru mulţi cercetători, preocupaţi
pattern-ul bcl6+/CD10+/bcl2-, iar de evidenţiere a genei p53 mutante, de elucidarea mecanismelor ce con-
pentru subtipul ABC bcl6-/CD10-/ imunohistochimia deţine mai mari trolează metastazarea. Lucrurile sunt
bcl2+
7
, alţi cercetători
21,22
au utilizat marje de eroare
2
. Statusul p53 poate însă complicate de faptul că aceeaşi
anticorpii CD10, bcl6 şi MUM1 influenţa răspunsul la anumite ti- variantă poate avea în unele tumori rol
(multiple myeloma oncogene 1) pen- puri de tratament. Antraciclinele, facilitator, iar în altele, dimpotrivă, rol
tru a defini subgrupe prognostice, spre exemplu, induc apoptoza într-o mai degrabă limitativ
34
. În LDCMB, cel
cunoscându-se faptul că MUM1 manieră p53 dependentă. Mutaţii la mai mult studiate au fost izoformele
este de regulă negativ în celulele nivelul genei p53 au fost implicate în CD44s, CD44v3 şi CD44v6. Ele sunt
GCB. Murris şi colab.

au elaborat apariţia rezistenţei la chimioterapia considerate a avea rol facilitator al
şi un algoritm, cu ajutorul căruia clasică. În LDCMB, mutaţia p53 este diseminării, iar exprimarea pe celulele
s-a reuşit împărţirea LDCMB în 2 rară, dar, atunci când apare, asociază tumorale îmbracă, după unii autori, şi
subgrupe prognostice: subgrup 1, un prognostic mai rezervat
2
. posibile valenţe prognostice
10,35
. Studii
cu prognostic bun ( fenotip imuno- Detectarea imunohistochimică a in vitro
35
remarcă asocierea expresiei
histochimic bcl2- sau bcl2+/CD10+ proteinei Ki67 este o metodă nu doar CD44v3, pe celulele tumorale din lim-
sau bcl2+/CD10-/MUM1-) şi un alt eficientă, dar şi accesibilă pentru de- foame maligne, cu invazia tumorală
subgrup 2, cu prognostic mai re- terminarea fracţiei de creştere a unei medulară, speculându-se astfel avan-
zervat ( fenotip imunohistochimic populaţii celulare. Rolul prognostic tajul oferit de CD44v3 în „homingul”
bcl2+/CD10-/MUM1+). al pozitivităţii Ki67 în LDCMB este şi supravieţuirea în micromediul me-
În zilele noastre, în aşa-zisa eră „post- apreciat, în general, drept unul de dular.
rituximab”, subclasificarea LDCMB tip negativ. Un scor Ki67 redus sau Prezentând rezultatele unui studiu
după fenotipul celulei proliferante negativ poate însă creşte rata apa- ce a cuprins 90 LDCMB, la care s-a
depăşeşte graniţele unui studiu pur riţiei rezistenţei la drog, apărând ca determinat imunohistochimic, cu
teoretic. Există studii
23
care eviden- un element predictiv negativ
9,29,30
. metoda tissue microarray, CD10,
ţiază faptul că asocierea rituximabu- CD44 este o glicoproteină cu rol de bcl2, bcl6, CD44s, CD44v6, Tzankov
lui la chimioterapia CHOP (R-CHOP) receptor transmembranar, fragmente şi colab.
7
observă coexprimarea sem-
este capabilă să anuleze impactul ale acesteia găsindu-se şi în matricea nificativ mai frecventă a CD44v6 cu
prognostic negativ datorat tipului extracelulară sau, sub formă solu- bcl2, mai ales în cazurile bcl6 negative,
celular non-GCB de LDCMB. Chiar bilă, în fluidele organismului. Sin- sugerând faptul că CD44v6 ar fi o
dacă schema R-CHOP are rezultate teza CD44 este controlată de o genă caracteristică a subtipului fenotipic
superioare CHOP, indiferent de sub- localizată pe braţul scurt al cromo- ABC. Influenţă semnificativă asupra
tipul celulei proliferante, de tip GCB zomului 11, formată din cel puţin OS a fost remarcată de autorii mai
sau non-GCB, totuşi beneficii mai 20 de exoni. Exprimată în mod fi- sus amintiţi, în principal în cazurile
evidente par a fi obţinute în subgru- ziologic într-o mare varietate de CD44v6+/CD44s - şi mai puţin în ca-
pul non-GCB. Studii in vitro arată că ţesuturi, CD44 îndeplineşte funcţii zurile CD44v6+/CD44s+.
rituximabul acţionează şi ca un che- multiple, fiind implicată în procesele
mosensibilizator, putând fi capabil de adeziune celulară (agregare şi Concluzii
să contracareze rezistenţa la chimi- migrare), degradare a hialuronatului n Examenul imunohistochimic poa-
oterapie mediată de supraexpresia matriceal, mielopoieză, angiogeneză, te aduce informaţii prognostice şi/sau
NF-κB în subtipul ABC, ca şi pe cea activare limfocitară, fenomenul de predictive utile, care, alături de facto-
mediată de supraexpresia bcl2
24,25
. homing la nivelul nodulilor limfatici, rii prognostici/predictivi clasici, pot
Acest lucru are expresie clinică mai eliberare de citokine
31
. configura mai bine profilul de risc la
ales dacă rituximabul este adminis- Prin scindarea alternativă transla- un anumit pacient sau la o anumită
trat de la început, în cazurile cu fe- ţională a ARNm şi modificări post- grupă de pacienţi. Detectarea unor ca-
notip non-GCB
26,27
. translaţionale (glicozilare, ataşare zuri cu risc prognostic şi/sau predictiv
Impactul prognostic al subtipului de glicozaminoglicani), aflate sub mai mare este utilă în alegerea unor
celular proliferant, determinat cu aju- controlul oncogenei ras, iau naştere modalităţi terapeutice mai eficiente.
torul imunohistochimiei, la cazurile izoforme ale CD44 (denumite varian- n Tehnica tissue microarray se do-
cu recădere sau chimiorezistenţă, este te). Spre deosebire de CD44, variantele vedeşte a fi utilă în studii retrospec-
mai puţin studiat; la aceste cazuri, acesteia (CD44v) au nu doar o dis- tive, ce implică studiul simultan al
subclasificarea îşi pierde valenţa tribuţie tisulară mai restrictivă, ci mai multor cazuri. Ea are avantajul
prognostică, posibil prin instalarea şi funcţii mai personalizate. Cea unei bune corespondenţe cu exame-
unor mecanisme suplimentare de re- mai răspândită izoformă a CD44, de- nul imunohistochimic standard, cu
zistenţă la drog
24
. numită şi „standard” (CD44s), este economie de timp şi reactivi. n
Nr. 7 (2)/2009
pag. 41
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com