This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
flash
Ştiri
Relaţia dintre HPV
Terapie 2 în 1
şi neoplaziile capului şi gâtului
pentru cancerul de sân
Human papillomavirus (HPV) este uterin. Cercetătorii au concluzionat
oamenii de ştiinţă de la Breakthro- un agent cauzal important în carci- că infecţia cu HPV creşte riscul de a
ugh Breast Cancer Research Centre noamele cu celule scuamoase ale ca- dezvolta cancer al capului sau gâtului
au arătat pentru prima dată că există pului şi gâtului, conform unei meta- cu 40%, dar infecţia cu HPV 16 creşte
posibilitatea ca un medicament să analize realizate de specialiştii de la acest risc cu 400%, comparativ cu pa-
distrugă celulele tumorale prin două MD Anderson Cancer Center, Hous- cienţii HPV negativi. Totuşi, pacienţii
mecanisme complet diferite. o mole- ton, Texas. Aceştia au analizat un nu- cu neoplasm al capului sau gâtului
culă experimentală numită PtK/ZK, măr de 7.000 de pacienţi cu neoplazii asociat cu infecţia cu HPV au demon-
care a fost dezvoltată ca un inhibitor ale capului şi gâtului survenite în ulti- strat o durată de supravieţuire mai
al angiogenezei pentru a opri alimen- mii 20 de ani şi au corelat aceste date mare decât pacienţii cu alte forme
tarea cu sânge a tumorii, încetinindu-i cu prevalenţa HPV - un posibil agent de boală. Riscul de deces al acestora
creşterea, a dovedit şi o acţiune de cauzal. Au fost incluse studii care tes- a fost mai mic cu 60% la aceşti paci-
inhibitor de aromatază. Prin aceas- taseră prezenţa virusului în ser sau în enţi, comparativ cu cei care erau HPV
tă modalitate de acţiune stopează ţesuturile tumorale prin PCR şi au des- negativi, sugerând faptul că infecţia
creşterea cancerului de sân hormon coperit că aproximativ un sfert dintre HPV determină apariţia unui tip mai
sensibile, care depind de estrogen pacienţi aveau tumori HPV pozitive. puţin agresiv de cancer.
pentru dezvoltare. Din acestea, majoritatea (6,%) erau Sursa: MD Anderson Cancer Center
acest tip de cancer de sân reprezin- pozitive pentru HPV 16, acelaşi vi- Web: http://www.mdanderson.org/
tă aproximativ 70% din toate cazu- rus asociat cu neoplasmul cervixului
rile. S-a constatat că şi conformaţia
spaţială a moleculei PtK/ZK este cea
care îi permite să blocheze aromataza.
Terapie genică în hemofilie
Descoperirea acestei molecule deschi-
de noi posibilităţi terapeutice pentru
un grup de cercetători de la university of Minnesota Medical School,
cancerul de sân.
Minneapolis, a dezvoltat în premieră o modalitate de a furniza genele defi-
Cercetătorii se gândesc deja la
citare în celulele endoteliale ale sinusoidelor hepatice, principala sursă a
substanţe proiectate să acţioneze
factorului Viii. În acest mod, s-a reuşit producerea hepatică pe termen lung
simultan prin mai multe mecanisme
de factor Viii la şoarece, scăzând marcat gravitatea bolii. Cercetătorii speră
distincte, crescând beneficiile tera-
că acesta este primul pas în iniţierea terapiei genice pentru hemofilia umană
peutice. un alt beneficiu este acela că
de tip a. nanoparticulele au fost îmbrăcate cu hialuron, astefel încât să fie
persoanele afectate vor lua un număr
captate preferenţial de celulele endoteliale ale sinusoidelor hepatice. Pentru
mai mic de medicamente pentru ace-
a testa eficienţa distribuţiei genelor, nanoparticulele îmbrăcate în hialuron
leaşi efecte terapeutice.
conţineau atât gena terapeutică (factorul Viii), cât şi un element genetic
Sursa: Institute of Cancer Research
cunoscut sub numele de Sleeping Beauty, care ajută genele terapeutice să
Web: http://www.icr.ac.uk/
se insereze în genomul celulelor-ţintă. Chiar şi la 50 de săptămâni după
procedura terapeutică, nivelurile sangvine de factor Viii ale şoarecilor cu
Marker genetic al prezenţei
hemofilie a erau similare cu cele ale animalelor sănătoase.
Sursa: University of Minnesota Medical School
metastazelor în cancerul
Web: http://www.med.umn.edu/
colorectal
oamenii de ştiinţă de la Max Del-
brück Center for Molecular Medicine 54.321 de donatori de sânge
(MDC), Berlin şi Charité - university
Medicine Berlin, Germania, au identifi- La 14 iunie, comunitatea medicală şi obiectivele programului „O şansă
cat 115 gene ale cancerului colorectal. internaţională a sărbătorit Ziua Do- pentru viaţă”, organizat de Asociaţia
această descoperire ar putea ajuta la natorilor de Sânge. La această dată REACT şi Vodafone România, în par-
detectarea precoce a tumorilor agresive. s-a născut imunologul Karl Land- teneriat cu Ministerul Sănătăţii Pu-
Din aceste gene, cercetătorii şi-au steiner, laureat al Premiului Nobel blice. În cadrul acestui program,
concetrat atenţia asupra genei BaMBi, pentru Medicină în anul 1930 pentru 54.321 de persoane, în special tineri,
constatând că aceasta este mai activă în descoperirea grupelor sangvine AB-0. au donat sânge în perioada mai 200
tumorile metastatice decât înainte de În acest an, tema aleasă de Organi- - iunie 2009 la punctele mobile de
apariţia metastazelor. zaţia Mondială a Sănătăţii a fost în- recoltare şi la Centrele de Transfuzii
Sursa: Max Delbrück Center curajarea donării benevole de sânge locale.
for Molecular Medicine (MDC) Berlin-Buch şi, implicit, creşterea gradului de sigu- Sursa: Asociaţia REACT
ranţă transfuzională. Acestea au fost Web: http://www.pentruviata.com/
pag. 10
Nr. 7 (2)/2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com