This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
Introducere lizate: tipul de boală hematologică, du- hipersplenism. 14 din cei 21 de pacienţi
Splenectomia are un rol diagnostic şi rata de spitalizare, pierderea de sânge, (67%) au primit chimioterapie şi/sau
terapeutic în tratamentul neoplaziilor necesarul transfuzii, parametri hemato- corticoterapie înainte de splenectomie.
hematologice. Rolul laparotomiei în logici, dimensiunea splinei, complicaţi- Splenectomia s-a efectuat la 19 pacienţi
stadializare în LH a devenit mult mai ile post-operatorii, supravieţuirea de la cu un diagnosticul de LLC. Doi pacienţi
selectiv de-a lungul anilor, iar pacienţii momentul splenectomiei. au suferit splenectomie pentru sple-
pot beneficia de explorări imagistice Orice complicaţie sau deces care au nomegalie simptomatică, un pacient a
noi şi performante. Rolul splenectomiei avut loc în termen de 30 de zile de la suferit splenectomie pentru diagnostic,
pentru limfoproliferări şi mieloproliferări splenectomie a fost considerat o com- iar 16 pacienţi au suferit splenectomii
este complex şi uneori controversat. plicaţie precoce. Orice eveniment care terapeutice pentru hipersplenism. Toţi
Splenectomia la acest grup de pacienţi a apărut la mai mult de 30 de zile de pacienţii cu LLC au primit înainte de
s-a efectuat pentru îmbunătăţirea pa- la splenectomie a fost considerat o splenectomie chimioterapie.
rametrilor hematologici (reducerea ce- complicaţie tardivă. Pacienţii au fost Au fost splenectomizaţi 1 pacienţi
rinţelor de transfuzie, îmbunătăţirea supuşi splenectomiei pentru urmă- cu LMC, 5 pacienţi au efectuat splenec-
toleranţei pentru chimioterapie, stadia- toarele: LH, LNH, HCL, LLC, LMC şi tomie pentru splenomegalie simptoma-
lizare, diagnostic sau ameliorarea simp- alte neoplazii hematologice. tică, 9 pacienţi pentru hipersplenism,
tomelor care rezultă din splenomegalia Au fost splenectomizaţi 53 de pa- 4 pacienţi au suferit splenectomie di-
masivă. cienţi cu LH. Splenectomia a fost re- agnostică. 15 din 1 pacienţi (3%) au
Complicaţiile frecvent raportate alizată pentru stadializare la 45 de primit chimioterapie înainte de sple-
după splenectomie includ sângerare, pacienţi şi pentru diagnostic şi terape- nectomie.
complicaţii pulmonare, abces subfre- utic la  pacienţi. Nouă pacienţi au fost În grupul de neoplazii diverse he-
nic, prejudicierea organelor adiacente stadializaţi I, 34 II, 5 III şi 5 IV. Stadiali- matologice, care a inclus 13 pacienţi,
şi sepsis. Scopul studiului a fost de a zarea a fost bazată pe clasificarea Ann splenectomia a fost efectuată pentru
analiza frecvenţa şi caracterul precoce Arbor. Splenectomia a fost efectuată în simptome de hipersplenism (metapla-
şi tardiv al complicaţiilor post-splenec- stadiul IIIB şi IV la pacienţi după eşecul zie mieloidă agnogenică, mielofibroză,
tomie la pacienţii cu neoplazii hema- chimioterapiei, pentru diagnosticul unei sindrom mielodisplazic, mycosis fungo-
tologice şi de a corela aceste constatări mase persistente sau pentru simptome idas). Chimioterapia şi corticoterapia
cu condiţiile preoperatorii care ar fi de hipersplenism. Opt din 53 de pacienţi au fost administrate la  pacienţi (62%)
anticipat rezultatul lor. (15%) au primit chimioterapie sau corti- înainte de splenectomie (tabelul 1).
coterapie înainte de splenectomie. Modul de abordare chirurgical a fost
Pacienţi şi metodă Grupul de pacienţi cu LNH a fost fie printr-o incizie stânga subcostal sau
Au fost analizate retrospectiv fişe- compus din 21 de pacienţi. Splenec- mediană. În timpul procedurii, a fost
le medicale ale unui număr de 135 de tomia s-a efectuat pentru stadializare transfuzată masa trombocitară la pa-
pacienţi supuşi splenectomiei pentru la patru pacienţi, cinci pacienţi au fost cienţi trombocitopenici după ce artera
neoplazii hematologice la Spitalul Cli- splenectomizaţi pentru diagnosticul splenică a fost ligaturată. Sângele a fost
nic Municipal de Urgenţă Timişoara, unei splenomegalii neaşteptate, 12 pa- transfuzat atunci când a fost necesar şi
perioada I 194 - XII 2003. Au fost ana- cienţi au fost splenectomizaţi pentru s-au administrat antibiotice profilactic
Tabelul 1
Caracteristici la 135 de pacienţi cu neoplazii hematologice
Durata
Diagnostic Pacienţi Bărbaţi/Femei
Vârsta medie/ medie de
Pierderea medie
Greutatea medie
Unităţi medii
interval (ani) spitalizare
de sânge - mL
a splinei - g (şir)
de transfuzie
(zile)
(şir) (medie)
lH 53 33/20 30/12-68 17 587 (0- 2826) 290 (120-1.050) <1
HCl 11 10/1 59/38-82 15 1.225 (0- 5.250) 1.749 (530-3.850) 1,5
lnH 21 13/8 52/19-78 24 1.191 (150-5.000) 1.705 (270-4.000) 2
llC 19 13/6 61/43-81 21 1.062 (100-6.000) 1.862 (250-3.830) 2
lMC 18 8/10 53/31-74 22 875 (150-3.000) 1.540 (200-3.500) 1
alte 13 12/1 51/17-76 22 1.623 (400-4.000) 1.540 (200-3.500) 3
LH = limfom Hodgkin; HCL = leucemie cu celule păroase; LNH = limfom non-Hodgkin; LLC = leucemie limfatică cronică; LMC = leucemie mieloidă cronică
Nr. 7 (2)/2009
pag. 45
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com