This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
Instrucţiuni
pentru autori
“Oncolog-Hematolog.ro” este o revistă publicată de Puls Media Network, care abor-
dează teme de interes pentru practica medicală din domeniul oncologiei şi hematolo-
giei. Pentru a transmite o cantitate cât mai mare de informaţie, dimensiunile artico-
lelor vor fi limitate, se va urmări o structurare puternică a acestora şi se va acorda un
spaţiu important materialului ilustrativ.
Categorii de articole Hematolog.ro” şi nu vor depăşi 1.000 6. La finele articolului se pot aduce mul-
1. Actualităţi - puneri la punct teo- de cuvinte. Vor fi apreciate mesajele ţumiri din partea autorilor pentru sprijinul
retice, redactate concis, ce abordează bazate pe experienţa clinică a auto- acordat în efectuarea cercetării, redacta-
probleme de actualitate în practica me- rilor (diferită sau asemănătoare cu rea manuscrisului, interpretarea statistică
dicală, care să nu depăşească 2.000 de aceea a autorilor articolului prin- a datelor, către toate acele persoane care
cuvinte; de regulă, va exista un asemenea ceps), precum şi cele care propun au contribuit la realizarea articolului, fără
articol în fiecare număr al revistei. puncte de vedere noi asupra respec- a avea însă calitatea de autor.
2. Certitudini şi controverse - o ana- tivei probleme. Dorim, de asemenea, 7. În cazul în care articolul/studiul cli-
liză argumentată pro şi contra privind să publicăm comentarii la articolele nic este rezultatul unui proiect finanţat
alternative de atitudine în unele pro- care apar la secţiunea “Forum”. din diverse surse (programe de cerce-
bleme de interes deosebit pentru prac- 7. Anunţuri de manifestări ştiinţifice, tare, companii farmaceutice etc.), acest
tica clinică. urmărindu-se stimularea participării lucru va fi specificat de autori.
3. Sinteze - articole teoretice prin româneşti la manifestări ştiinţifice in- . Trimiterile la referinţe bibliografice
care se face o punere la punct a sta- terne şi internaţionale. vor fi inserate în text, iar numerotarea
diului cunoaşterii într-un domeniu acestor referinţe se va face în ordinea ci-
important al patologiei infecţioase; di- Cerinţe generale tării lor în text .
mensiunile acestora se vor situa între 1. Nu pot fi acceptate pentru publi- Modul de redactare a referinţelor bi-
3.000 şi 4.000 de cuvinte, iar numărul care articole care au apărut deja în alte bliografice este cel uniform acceptat în
de referinţe bibliografice nu va depăşi publicaţii sau care sunt în curs de eva- publicaţiile medicale.
60. Un singur asemenea articol va apă- luare pentru publicare în alte reviste.
rea în fiecare număr al revistei. 2. Articolele vor cuprinde numele şi Publicarea articolelor
4. Studii clinice - comunicarea da- prenumele autorilor, precum şi aparte- 1. “Oncolog-Hematolog.ro” îşi rezer-
telor obţinute prin studii clinice va fi nenţa acestora la o anumită instituţie. vă dreptul de a interveni asupra tex-
structurată în maniera: Introducere 3. Vor fi definite maximum 5 cuvinte- tului acceptat pentru publicare strict
- Metodologie - Rezultate - Discuţii şi cheie (în română şi engleză). legat de probleme de claritate a expri-
Concluzii. Un asemenea articol nu va 4. Articolele vor fi însoţite de un re- mării şi de conformare la stilul definit
depăşi 2.500 de cuvinte, iar numărul zumat redactat în română şi în engleză, al fiecărei categorii de articole.
maxim de referinţe va fi de 30. nu mai mare de 250 de cuvinte. Acesta 2. Conţinutul articolelor nu exprimă
5. Cazuri clinice - prezentările nu vor nu necesită o anumită structurare, cu în mod expres opinia redacţiei. Autorii
depăşi 1.500 de cuvinte şi vor fi struc- excepţia studiilor clinice, unde va cu- îşi asumă responsabilitatea privind ve-
turate de maniera: Introducere - De- prinde: “introducere - obiective - meto- ridicitatea datelor prezentate.
scrierea cazului - Discuţii şi Concluzii. dologie - rezultate - concluzii”. 3. Articolele care dau dovadă de un
Numărul maxim de referinţe bibliogra- 5. Tabelele şi figurile inserate în text partizanat nejustificat şi vădit în fa-
fice admise este de 15. vor fi numerotate, vor purta fiecare un voarea unei anumite terapii sau meto-
6. Comentarii - se vor referi la arti- titlu, iar în text va exista o referire la de diagnostice vor fi excluse de la pu-
cole apărute anterior în “Oncolog- acestea. blicare. n
Nr. 7 (2)/2009
pag. 65
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com