This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
oncologie
Eficienţa extractului de timus
în terapia cancerului colorectal
cu metastaze
Corina Pop
Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti
UMF “Carol Davila”
Abstract
The aim of this double-blind placebo-con- hematologic and non-hematologic toxic ef-
trolled randomized trial was to compare the fects. Secondary end points included quality of
efficacy of toxicity reduction of Thym-Uvocal life during therapy, treatment compliance and
with placebo in patients suffering from meta- tumor recurrence rate.
static colorectal cancer, receiving adjuvant Keywords: thym-uvocal, thymus extract, colorec-
chemotherapy. The primary end points were tal cancer, metastasis
Rezumat
pentru cancerul colorectal avansat, ci
şi modalităţi de a îmbunătăţi calitatea
vieţii bolnavilor, mai ales prin scăde-
Scopul acestui studiu dublu orb placebo-controlat a fost acela de a compara eficienţa
rea toxicităţii acestor substanţe.
în reducerea toxicităţii a Thym-Uvocal cu placebo la pacienţii cu cancer colorectal cu
Peptidele timice, clasificate ca fiind
metastaze care primeau chimioterapie adjuvantă. Obiectivele primare ale studiului
au inclus efectele toxice hematologice şi non-hematologice. Obiectivele secundare
un modulator biologic nespecific, re-
au inclus calitatea vieţii în cursul terapiei, complianţa la tratament, rata de recurenţă
prezintă citokine cu efecte multiple
tumorală.
asupra răspunsului imun. Aceste cito-
Cuvinte-cheie: Thym-Uvocal, extract de timus, cancer colorectal, metastaze
kine pot induce producția de gamma
interferon (gamma IFN), creşterea nu-
mărului de receptori membranari pen-
Introducere În pofida progreselor înregistrate în tru interleukină-2 (IL-2); de asemenea,
Cancerul colorectal (CCR) repre- ultimii ani în tehnica chirurgicală şi promovează creşterea sintezei de IL-2.
zintă 15% din toate cancerele şi este a terapia adjuvantă a neoplasmului co- Experimental, in vitro, s-a demonstrat
treia cauză de deces prin neoplazii în lorectal, supravieţuirea medie totală la că peptidele timice în asociere cu IL-2
întreaga lume. În fiecare an, în lume, 5 ani a pacienţilor cu rezecţii curative pot creşte eficacitatea chimioterapi-
conform World Health Organisation, pentru cancer colorectal rămâne de ei (nr. B). In vivo, aceste citokine au
peste 945.000 de persoane sunt di- doar 62%, iar recidivele locale şi/sau dovedit calităţi protective împotriva
agnosticate cu cancer colorectal şi metastazele carcinomatoase în limfo- mielosupresiei induse de medicaţia
aproximativ 492.000 mor din această ganglionii regionali survin în peste 90% citotoxică și de asemenea împotriva
cauză. dintre cazurile la care terapia a eşuat. efectelor adverse ale acestei medicații
Frecvenţa CCR este în creştere în ţă- Medicaţia citostatică folosită în trata- (ex. mucozite).
rile occidentale cu nivel ridicat de via- mentul cancerului colorectal avansat, Această lucrare prezintă un studiu
ţă. În România, frecvenţa CCR este în deşi a determinat o uşoară creştere a comparativ randomizat dublu orb al
creştere (dublarea incidenţei şi morta- supravieţuirii la aceşti pacienţi, este tratamentului cu peptide timice, 5-
lităţii în ultimii 20 de ani), atingând în grevată de prezenţa importantă a to- fluorouracil şi acid folonic, versus tra-
anul 2000 o incidenţă de 17,74 la suta xicităţii, determinând nu numai scă- tamentul cu placebo, 5-fluorouracil şi
de mii de locuitori pe an, ceea ce pla- derea dramatică a calităţii vieţii bol- acid folonic la pacienţii cu carcinom
sează ţara noastră în rândul ţărilor cu navilor, dar şi scăderea semnificativă a colorectal în stadiul IV (pT1, pN0-2,
incidenţă medie a bolii. complianţei acestora la tratament. M1). Scopul studiului a fost acela de
Circa 60% dintre pacienţii cu CCR se Din aceste motive, cercetările ul- a dovedi eficienţa preparatului injec-
prezintă cu boală avansată, metasta- timelor decenii vizează nu doar des- tabil Thym-Uvocal în comparaţie cu
zele hepatice fiind cele mai frecvente. coperirea de tratamente inovatoare placebo în cazul pacienţilor cu carci-
pag. 24
Nr. 7 (2)/2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com