This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
O v e r a l s u r v i v a l ( O S )
O S i n I H C 2 + / F I S H + s a u I H C 3 + Sud şi America Centrală şi Africa de Sud.
Previziunile investigatorului principal pen-
E v e nt 1. 0
M e d i a n a
0. 9
E v e n t s O S H R 9 5 % C I p v a l u e
E ve n t 1. 0
M e d i a n a
0. 9
E v e n t s O S H R 9 5 % C I
tru Statele Unite au fost că tratamentul cu
0. 8 F C + H 1 6 7 1 3 . 8 0 . 7 4 0 . 6 0 , 0 . 9 1 0 . 0 0 4 6
F C + H 1 2 0 1 6 . 0 0 . 6 5 0 . 5 1 , 0 . 8 3
0. 7 F C
1 8 2 1 1 . 1
0. 8
0. 7 F C 1 3 6 1 1 . 8 trastuzumab va avea acelaşi efect pentru pa-
0. 6
0. 5
0. 6
cienţii din această ţară.
0. 4
0. 5
0. 3
0. 4
0. 2
0. 3
În afara impactului asupra supravieţuirii,
0. 1
1 1. 1 1 3. 8
0. 2
0. 0 0. 1
1 1 . 8 1 6 . 0 datele studiului ToGA au confirmat un efect
0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 4 2 6 2 8 3 0 3 2 3 4 3 6 0. 0
Ti me ( mo nt h s) 0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 4 2 6 2 8 3 0 3 2 3 4 3 6
pozitiv şi în celelalte obiective ale studiului:
Ti m e ( mo nt h s)
N o .
294 277 246 209 173 147 113 90 71 56 43 30 21 13 12 6 4 1 0
supravieţuirea liberă de boală care a fost de
a t ri s k 290 266 223 185 143 117 90 64 47 32 24 16 14 7 6 5 0 0 0
N o .
22 8 21 8 19 6 17 0 14 2 12 2 10 0 84 65 51 39 28 20 12 11 5 4 1 0
a t ris k 21 8 19 8 17 0 14 1 11 2 96 75 53 39 28 20 13 11 4 3 3 0 0 0 6,7 luni în lotul experimental faţă de 5,2 luni
C I , c o nfi d e n c e i nte rv al; H, T ra stu z u m a b
în lotul martor (P = 0,002) şi rata de răspuns
Figura 1. Supravieţuirea în lotul la care s-a testat HER2 prin aceleaşi metode ca şi în
cancerul mamar
de 47% faţă de respectiv 34,5% (P = 0,0017).
O altă concluzie a sudiului a fost că adă-
Acest studiu pare să schimbe prognosticul ecare 3 săptămâni, până la progresia bolii). ugarea de trastuzumab la chimioterapia
pentru aproximativ 22% dintre pacienţii cu Trialul a fost oprit devreme, după o perioadă CG avansat nu duce la o toxicitate crescută.
cancer gastric, adică acei pacienţi cu cancer de urmărire de 17 luni, datorită beneficiului Astfel toxicitatea de grad 3 sau 4 nu a diferit
gastric avansat care au expresia receptoru- demonstrat. semnificativ între grupurile de studiu. Au
lui factorului epidermal de creştere (HER2). Îmbunătăţirea supravieţuirii a fost de 2,7 existat 3 decese legate de tratament în lotul
Aceşti pacienţi au un beneficiu în supravie- luni, de la 11,1 luni cât a fost supravieţuirea în experimental şi unul în grupul martor. Nu au
ţuirea globală, când la chimioterapia actuală lotul tratat cu chimioterapie exclusiv la 13, fost toxicităţi cardiace importante, astfel in-
se adaugă anticorpul monoclonal trastu- luni în lotul experimental tratat şi cu trastu- suficienţa cardiacă a fost foarte rară, mai pu-
zumab (Herceptin). zumab. Această creştere în supravieţuirea ţin de 1% în ambele grupuri. S-au înregistrat
S-a stabilit de experţi că pacienţii cu can- globală este modestă, dar este important în totuşi scăderi ale fracţiei de ejecţie în grupul
cer gastric avansat trebuie să fie testaţi ac- grupul pacienţilor cu cancer gastric avan- cu trastuzumab (4-5% faţă de 1%).
tualmente pentru HER2 şi, în caz că acesta sat care au un prognostic prost recunoscut S-a remarcat faptul (Cunningham) că
este pozitiv, tratamentului citostatic trebuie (Cunningham). S-a subliniat faptul că la supraexpresia HER2 variază cu localizarea
să i se adauge herceptinul. ambele loturi supravieţuirea globală a fost tumorii şi histologia ei. 22% dintre pacienţi
Rezultatele studiului ToGA condus de Eric crescută explicaţia, putând consta în faptul sunt HER2 pozitivi. Supraexpresia HER2
van Cursen, de la Universitatea Gathuisberg că au fost recrutaţi mulţi pacienţi asiatici a fost depistată în 35% dintre cazurile de
din Leuven, pe 594 de pacienţi cu HER2 po- care se ştie că au particularităţi de evoluţie a cancer al joncţiunii esogastrice, la 33%
zitiv, care au fost identificaţi dintr-un lot de cancerelor gastrice, şi anume o supravieţuire dintre cei cu histopatologie intestinală şi
4.000 de pacienţi cu cancer gastric avansat mai bună decât pacienţii din vestul Europei. la 6% dintre cei cu infiltrare difuză a stoma-
scrinaţi. Toţi pacienţii intraţi în studiu au Supravieţuirea medie din studii anterioare cului.
primit chimioterapie în special cu cisplatin care se adresau aceluiaşi grup populaţional Pe de altă parte, trebuie comentat testul
şi capecitabină, dar şi cisplatin cu 5 fluorou- a fost de 10 luni. care a fost utilizat pentru depistarea HER2 în
racil. O jumătate din pacienţi au primit prin Studiul ToGA a cuprins site-uri din 24 de acest trial, rezultând că s-a făcut atât testul
randomizare şi trastuzumab (6 mg/kg la fi- ţări din Europa, Asia, Australia, America de FISH, cât şi hibridizarea in situ (ICH). n
Bibliografie
1. ASCO, Educational book 2009, Dilemmas in Upper Gastrointestinal Cancers: adenocarcinoma of stomach and lower esophagus (ASLE): FNLCC AC-
Focus on Symptom Improvement. By Milind Javle, MD, Amy Abernethy, MD, CORD07-FFCD 9703 trial. J Clin Oncol (Meeting Abstracts) 2007; 25: 4510.
Naifa L. Busaidy, MD, and Jeffrey H. Lee, MD. 8. MacDonald J.S., Smalley S.R., Benedetti J. et al. Chemoradiotherapy after sur-
2. Annals of Oncology 20 (Supplement 4): iv34-iv36, 2009, Gastric cancer: ESMO gery compared with surgery alone for adenocarcinoma of the stomach or
Clinical Recommendations for diagnosis, treatment and follow-up C. Jack- gastroesophageal junction. N Engl J Med 2001; 345: 725-730.
son1, D. Cunningham1 & J. Oliveira2. On behalf of the ESMO Guidelines 9. MacDonald J., Smalley S., Benedetti J. et al. Postoperative combined radia-
Working Group*. tion and chemotherapy improves disease-free survival (DFS) and overall sur-
3. American Society of Clinical Oncology (ASCO) 45th Annual Meeting: Ab- vival (OS) in resected adenocarcinoma of the stomach and gastroesophageal
stract LBA4509. Presented June 2, 2009. junction: Update of the results of Intergroup Study INT-0116 (SWOG 9008).
4. Gastrointestinal Unit, Royal Marsden Hospital, Sutton, UK; 2Service of Medi- In ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium, Edition 2004; Abstr 6.
cal Oncology, Portuguese Institute of Oncology, Lisbon, Portugal. Ferlay J., 10. Liu T.S., Wang Y., Chen S.Y., Sun Y.H. An updated meta-analysis of adjuvant
Autier P., Boniol M. et al. Estimates of the cancer incidence and mortality in chemotherapy after curative resection for gastric cancer. Eur J Surg Oncol
Europe in 2006. Ann Oncol 2007; 18: 581-592. 2008; 34: 1208-1216.
5. Meluch A.A., Greco F.A., Gray J.R. et al. Preoperative therapy with concurrent 11. Sakuramoto S., Sasako M., Yamaguchi T. et al. Adjuvant chemotherapy for
paclitaxel/carboplatin/infusional 5-FU and radiation therapy in locoregional gastric cancer with S-1, an oral fluoropyrimidine. N Engl J Med 2007; 357:
esophageal cancer: final results of a Minnie Pearl Cancer Research Network 1810-1820.
phase II trial. Cancer J 2003; 9: 251-260. 12. Wagner A.D., Grothe W., Haerting J. et al. Chemotherapy in advanced gas-
6. Cunningham D., Allum W.H., Stenning S.P. et al. Perioperative chemotherapy tric cancer: a systematic review and meta-analysis based on aggregate data.
versus surgery alone for resectable gastroesophageal cancer. N Engl J Med J Clin Oncol 2006; 24: 2903-2909.
2006; 355: 11-20. 13. Van Cutsem E., Moiseyenko V.M., Tjulandin S. et al. Phase III study of
7. Boige V., Pignon J., Saint-Aubert B. et al. Final results of a randomized trial docetaxel and cisplatin plus fluorouracil compared with cisplatin and fluo-
comparing preoperative 5-fluorouracil (F)/cisplatin (P) to surgery alone in rouracil as.
Nr. 7 (2)/2009
pag. 13
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com