This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
Tabelul 1
8 Rezervă medulară adecvată: he-
Remisiunea tumorală constatată în cazul celor două loturi
moglobina >10 g/dl, numărul de leuco-
cite >4.000/µl şi trombocite >100.000.
lotul martor lotul terapeutic
8 Funcţie renală şi hepatică adecva-
Vizita 2 6 12,24% 8 16% tă: creatinina serică <1,5 mg/dl şi bi-
Vizita 3 8 16,32% 9 18%
lirubina <2 mg/dl, SGOT şi SGPT <50
Vizita 4 8 16,32% 9 18%
unităţi pe litru.
Vizita 5 7 14,28% 8 16%
8 Consimţământul scris pentru
Vizita 6 6 12,24% 7 14%
participare în studiu, după informa-
Vizita 7 6 12,24% 6 12%
rea detaliată despre natura cercetării,
Follow up-1
semnificaţie, riscuri şi importanţa stu-
(12 luni)
1 2% 2 4%
diului clinic, ca şi despre consecinţele
dorite.
Follow up-2
(24 luni)
0 0% 0 0%
Criterii de excludere
din studiu
8 Tumoare primară inoperabilă sau
recidivă locală fără metastaze inope-
rabile.
8 Miastenia gravis.
8 Neoplasm al timusului.
8 Hipersensibilitate cunoscută la
proteine animale, fragmente proteice
sau peptide timice.
8 Terapie concomitentă cu medi-
camente fitofarmaceutice care au un
efect asupra tumorii, substanţe care
modifică răspunsul biologic al orga-
nismului sau alte preparate extrase din
timus (excepţie: este permisă terapia
concomitentă cu vitamine, minerale şi
Figura 1. Remisiunea tumorală constatată în cazul celor două loturi
medicamente homeopatice).
8 Chimioterapie adjuvantă în ulti-
nom colorectal cu metastaze care pri- cer Centre North-Netherlands (CCCN) mele trei luni.
mesc terapie paleativă cu 5-fluoroura- Data Centre. Nici pacientul şi nici 8 Chimioterapie paleativă anterioa-
cil şi acid folinic. Preparatul injectabil medicul curant nu cunoşteau natura ră.
Thym-Uvocal reprezintă un extract de preparatului pe care acesta îl primea: 8 Terapie cu peptide timice în ulti-
peptide timice cu greutate moleculară placebo sau substanţă activă. mul an.
mică, conţinând în special alfa-Timo- 8 Neoplasm secundar coexistent
sină. Criterii de includere (excepţie: carcinom bazo-celular, car-
în studiu
cinom cu celule scuamoase sau car-
Material şi metodă cinom de col uterin în stadiu 0 sau 1,
Tema acestei lucrări a fost studiată 8 Adenocarcinom la nivelul colonu- care a suferit o intervenţie chirurgica-
pe o perioadă de 4 ani, în cursul desfă- lui sau rectului dovedit histologic în lă cu intenţie curativă).
şurării unui studiu internaţional mul- stadiul IV (pT1-4, pN0-2, M1) cu me- 8 Intervenţii chirurgicale majore în
ticentric randomizat dublu orb. Am in- tastaze la distanţă inoperabile hepati- ultimele 3 săptămâni.
clus un număr de 104 de pacienţi, care ce sau pulmonare. 8 Infecţie virală sau bacteriană acu-
au fost internaţi în Clinica de Medicină 8 Tumoare măsurabilă în două pla- tă cu febră >3,5° C, pneumonie, sep-
Internă II Gastroenterologie a Spitalu- nuri. sis, diaree infecţioasă sau colestază
lui Universitar de Urgenţă, Bucureşti, 8 Diametrul maxim al cel puţin unei infecţioasă.
în perioada 2001-2004. Toţi pacienţii metastaze ≥2 cm. 8 Metastaze cerebrale cu manifes-
au fost diagnosticaţi cu cancer colo- 8 Indicaţie pentru terapia paleativă tări clinice.
rectal cu metastaze şi au fost incluşi şi a unui tratament cu 5-fluorouracil şi 8 Boală coronariană simptomatică.
randomizat într-unul din cele două lo- acid folinic. 8 Afecţiuni fizice sau psihice seve-
turi de studiu, placebo sau regimul te- 8 Indicele Karnofsky ≥60%. re concomitente, care ar putea pune
rapeutic de cercetat. Randomizarea a 8 Vârsta ≥1 ani. la îndoială conducerea studiului con-
fost realizată de Comprehensive Can- 8 Speranţa de viaţă ≥3 luni. form protocolului sau care ar putea in-
Nr. 7 (2)/2009
pag. 25
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com