This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
hematologie
Tabelul 1 Rezultate
Structura lotului evaluat
Incidenţa factorilor clinico-bio-
logici, etichetaţi în literatura de
Vârsta (la diagnostic): minim: 24 de ani
specialitate a avea influenţă prog-
maxim: 79 de ani
nostică individuală sau asociativă,
mediana: 49 de ani
în lotul studiat, este prezentată în
<60 de ani: 16 pacienţi; >/= 60 de ani: 11 pacienţi
tabelul 3. La analiza univariată, va-
Sexul: M/F= 13/14
loare prognostică ce depăşeşte limita
semnificaţiei statistice, am remarcat,
Stadiul ann arbor i = 1 caz
similar observaţiilor clasice, pentru
ii = 11 cazuri
clasa prognostică IPI, stadii avansate,
iii = 6 cazuri simptome B, status clinic evaluat
iV = 9 cazuri după scorul ECOG, obţinerea remisiei
după prima serie de chimioterapie,
Scorul iPi l = 9 cazuri
valoare peste limita superioară a
l/i = 5 cazuri
normalului a lactat dehidrogenazei
H/i = 6 cazuri
serice, valoarea hemoglobinei sub
H = 7 cazuri
10 g/dl. Curba supravieţuirii (OS)
pentru lotul studiat se poate analiza
din figura 1 (OS la 36 de luni 55%,
fost corelate cu date clinice şi para- bulky. Pentru aprecierea evoluţiei, mediana necalculabilă datorită tim-
clinice cu potenţial prognostic şi/ am determinat rata remisiei (definită pului relativ redus de observare -
sau predictiv : indice IPI, vârsta la di- după criteriile clasice), failure free maximum 75 de luni).
agnostic, sex, stadiul Ann Arbor, pre- survival (FFS), definită ca perioada Reacţia imunohistochimică pen-
zenţa simptomelor de tip B ( febră (în luni) de la diagnostic până la tru CD10 a fost neinterpretabilă
>3
0
C în absenţa infecţiei, transpiraţii recădere sau deces, overall survival pentru mostrele provenite de la un
profuze, scădere ponderală >10% din (OS), timpul (luni) de la diagnostic şi pacient, iar la restul, aparţinând la
masa corporală în ultimele 6 luni), până la deces, considerând cenzurate 26 de pacienţi, pozitivitatea a fost
status ECOG la diagnostic, invazie cazurile aflate în viaţă la încheierea observată în 7 cazuri (26,92%), 1 caz
tumorală medulară evidenţiată bi- perioadei de observaţie (31 martie pozitivitate ++ restul pozitivitate
optic, prezenţa hepato şi/sau sple- 200) sau cele pierdute din evidenţă. +++. Pozitivitatea CD10 s-a asociat
nomegaliei (clinic şi cuantificată Pentru analiza statistică, am utilizat (p <0,05) cu invazia tumorală me-
ecografic, tomografic), valoarea lac- calculul procentual (%), Fischer’s dulară evidenţiată bioptic şi pre-
tat dehidrogenazei serice, viteza de Exact test, analiza supravieţuirii Ka- zenţa splenomegaliei; la limita
sedimentare a hematiilor la diag- plan Meyer univariată (cu comparaţie semnificaţiei statistice (p = 0,06),
nostic, valoarea hemoglobinei la logrank între curbe. Pentru facilitarea am constatat şi asocierea cu status
diagnostic, numărul trombocitelor calculelor, am utilizat programul ECOG >/= 2. Impactul expresiei
la diagnostic, valoarea albuminei se- statistic GraphPad PRISM version CD10 nu s-a manifestat asupra ratei
rice la diagnostic, prezenţa tumorii 5.00 for Windows. obţinerii remisiei şi efectul a fost
Tabelul 2
Expresia markerilor imunohistochimici evaluaţi
CD10 bcl2 bcl 6 CD138 CD 79a p 53 Ki 67 CD 5 CD 44s CD 44v3 CD 44v4 CD 44v5 CD44v6
(n = 26) (n = 23) (n = 24) (n = 22) (n = 26) (n = 14) (n = 23) (n = 24) (n = 24) (n = 23) (n = 24) (n=24) (n=24)
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)
7 7 9 2# 23 10 15 11*/0** 23 6 8 23 18
Poz (26,92) (30,43) (37,5) (9,10) (88,46) (71,43) (65,22) (0,00) (95,83) (26,09) (33,33) (95,83) (75,00)
19 16 15 20 3 4 8 13 1 17 16 1 6
neg (73,18) (69,57) (62,5) (90,90) (11,54) (38,57) (34,78) (100,0) (5,17) (73,91) (66,66) (4,17) (25,00)
ni 1 4 3 4 1 13 4 3 3 4 3 3 3
poz = pozitiv, neg = negativ, NI = cazuri neinterpretabile # pozitivitate slabă <10%; *pozitivitate în celulele netumorale, **pozitivitate în celulele
tumorale CD20+; NI = nr. cazuri neinterpretabile; N = nr. cazuri interpretabile
pag. 36
Nr. 7 (2)/2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com