This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
oncologie
Tabelul 3
Indicele Karnofsky comparativ pentru cele două loturi de studiu
Vizita i ii iii iV V Vi Vii Xii
lotul martor 70,9 62,5 60,8 59,3 58,4 58,2 46,5 11,8
lotul terapeutic 71,3 68,6 72,2 70,4 68,4 63,4 56,4 11,8
Tabelul 4
Calitatea vieţii conform EORTC comparativ pentru cele două loturi
Vizita 1 Vizita 2 Vizita 3 Vizita 4 Vizita 5 Vizita 6 Vizita 7
Grupul martor 66,4 56,2 54,4 48,5 42,2 38,6 32,5
Grupul de studiu 65,8 61,2 64,2 58,3 56,2 52,6 49,5
Tabelul 5
Evaluarea fatigabilităţii conform EORTC comparativ pentru cele două loturi
Vizita 1 Vizita 2 Vizita 3 Vizita 4 Vizita 5 Vizita 6 Vizita 7
Grupul martor 34,2 58,4 66,2 71,3 74,4 76,3 76,9
Grupul de studiu 36,3 56,4 58,5 60,8 64,1 66,3 68,9
enţilor (42 pacienţi - 4%) prezentau
de asemenea tumoare primară cu di-
mensiunile mai mari de 3 cm, în timp
ce doar  pacienţi (16%) prezentau tu-
mori primare cu diametrul mai mic de
3 cm.
Majoritatea pacienţilor din lotul
martor (47 - 95,91%) prezentau metas-
taze hepatice, 12 pacienţi prezentau
metastaze pulmonare (24,4%), iar 3
pacienţi (6,12%) prezentau metastaze
cu alte localizări. În lotul terapeutic,
majoritatea pacienţilor (4- 96%) pre-
zentau, de asemenea, metastaze hepa-
Figura 6. Evaluarea simptomelor de greaţă şi vărsătură conform EORTC comparativ tice, 12 pacienţi prezentau metastaze
pentru cele două loturi
pulmonare (24%), iar 2 pacienţi (4%)
cienţilor din lotul terapeutic, sediul prezentau metastaze cu alte locali-
8 60-70 de ani - 33 de pacienţi în tumorii a fost cecul sau colonul ascen- zări.
lotul martor şi 31 de pacienţi în lotul dent pentru 13 pacienţi (26%), colonul Majoritatea pacienţilor din lotul
terapeutic; transvers pentru 7 pacienţi (14%), co- martor prezentau 2-3 metastaze (35 de
8 >70 de ani - 6 pacienţi în lotul mar- lonul descendent sau sigmoid pentru pacienţi, 71,42%). 10 pacienţi (20,40%)
tor şi  pacienţi în lotul terapeutic. 2 de pacienţi (24%), iar restul de 1 prezentau mai mult de 3 metastaze şi
Sediul tumorii în rândul pacienţilor pacienţi (36%) au avut o localizare rec- doar la 4 pacienţi (,16%) a fost decela-
din lotul martor a fost cecul sau colo- tală a formaţiunii tumorale. tă o singură metastază. În lotul terape-
nul ascendent în cazul a 11 pacienţi Majoritatea pacienţilor din lotul utic, majoritatea pacienţilor prezen-
(22,44%), colonul transvers pentru martor (37 de pacienţi - 75,51%) pre- tau 2-3 metastaze (30 pacienţi - 60%).
7 pacienţi (14,2%), colonul descen- zentau o tumoare primară cu dimen- 13 pacienţi (26%) prezentau mai mult
dent sau sigmoid pentru 15 pacienţi siunile mai mari de 3 cm. Restul de 12 de 3 metastaze şi la 7 pacienţi (14%) a
(30,61%), iar restul, de 16 pacienţi pacienţi (24,4%) prezentau tumori fost decelată o singură metastază.
(32,65%) au avut o localizare rectală primare cu diametrul mai mic de 3 cm. În lotul martor, s-a înregistrat răs-
a formaţiunii tumorale. În cazul pa- În lotul terapeutic, majoritatea paci- puns tumoral la  pacienţi (16,32%),
pag. 2
Nr. 7 (2)/2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com