This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
oncologie
Aspecte ale carcinogezei colorectale
Corina Pop
UMF „Carol Davila”
Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti
Abstract
Recent studies of the genetic profiles of tumor suppressor genes. The second group,
various tumors suggest the involvement of called MSI (Microsatellite Instability) type,
several genes during tumorigenesis. A case is characterized by genetic instability at
in point is colorectal cancer, perhaps the microsatellite loci. In this review we discuss
best studied cancer in terms of the putative the development of colorectal cancer on the
sequence of genetic events in its pathogen- basis of molecular biology and the mecha-
esis. nisms that influence the occurence and the
Over the past 10 years, an impressive num- evolution of this type of cancer, like angio-
ber of studies have been carried out identi- genesis and apopthosis.
fying several molecular pathways involved Keywords: tumorigenesis, colorectal can-
in the development of colorectal cancer. One cer, allelic losses, tumor suppressor genes,
of these is characterized by allelic losses of microsatellite instability
Rezumat
Aproximativ 75% dintre pacienţii cu nucleotidelor de bază ale ADN-ului (mi-
cancer colorectal au o formă sporadică de crosatellite instability pathway - MIS). In-
boală, fără o legătură aparentă cu modifi- stabilitatea cromozomială rezultă din
Studii recente asupra profilurilor ge-
cări genetice moştenite. Restul de 25% mutaţia specifică a genelor care con-
netice ale diferitelor tumori sugerează
dintre pacienţi au un istoric familial de trolează mitoza celulelor, diferenţierea
implicarea a numeroase gee în procesul
cancer colorectal care sugerează o contri- şi apoptoza. Aproximativ 60-0% din
de tumorigeneză. Un exemplu este can-
buţie genetică, expunere frecventă la un cancerele colorectale sunt datorate
cerul colorectal, probabil cel mai bine
studiat, în ceea ce priveşte secvenţa de
factor cancerigen printre membrii familiei instabilităţii cromozomiale, ca de exem-
evenimente genetice implicate în pato-
sau o combinaţie a acestor doi factori. Un plu cancerul sporadic colorectal şi poli-
geneza sa.
studiu realizat pe gemeni, care a analizat poza adenomatoasă familială ( familial
În ultimii 10 ani, a fost desfăşurat un
contribuţia factorilor ereditari la apariţia adenomatous polyposis - FAP). Ca o ca-
număr impresionant de studii cu scopul cancerului colorectal, combinând date de uza importantă a instabilităţii cromozo-
de a identifica căile moleculare implicate la 44.7 de perechi de gemeni din Suedia, miale, în cancerul colorectal a fost iden-
în apariţia cancerului colorectal. Una
Danemarca şi Finlanda, a arătat prezenţa tificată CDC4.
din acestea este caracterizată prin pier-
unei contribuţii genetice în apariţia can- Una din etapele iniţiale ale dezvol-
derea de alele la nivelul genelor supre-
cerului colorectal la aproximativ 35% din tării adenomului şi transformarea pe
soare tumorale. Al doilea grup, numit
toate cazurile. Astfel, este evident că me- calea instabilităţii cromozomiale către
MSI (instabilitate a microsateliţilor),
se caracterizează prin instabilitate ge-
canismul carcinogenezei este declanşat cancerul colorectal este inactivarea ge-
netică la nivelul microsateliţilor. În
atât de anumite modificări genetice, cât şi nei APC (adenomatous polyposis coli).
această lucrare, discutăm dezvoltarea
de factori carcinogeni din mediu. În secvenţele moleculare mai inter-
cancerului colorectal pe bazele biologiei
vin şi alte gene supresoare tumorale:
moleculare şi evaluăm mecanismele im- Mecanisme genetice DCC, DPC4/Smad4, p53, nm32, dar şi
plicate în apariţia şi evoluţia acestui tip
ale carcinogenezei
oncogene: k-ras, c-myc, cneu, c-erb-2,
de cancer, cum sunt apoptoza şi angio-
c-src. Această cale este predominantă în
geneza.
În cancerul colorectal se disting cancerul colonului drept şi în cancerul
Cuvinte-cheie: tumorogeneză, cancer
două tipuri de instabilitate genetică: rectal.
colorectal, pierdere de alele, gene
instabilitatea cromozomială (chromo- Cea de a doua formă de instabilitate,
supresoare tumorale, instabilitatea
microsateliţilor
somial instability pathway - CIP) şi nepotrivirea (mismatch) nucleotidelor
instabilitatea cauzată de schimbarea de bază ale ADN-ului, se întâlneşte în
pag. 14
Nr. 7 (2)/2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com