This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
oncologie
Tabelul 9
Reacţii adverse ale tratamentului comparativ între cele două grupuri
lotul martor lotul terapeutic
Reacţie adversă
nr. pacienţi % nr. pacienţi %
anorexie 38 77,55% 31 62%
Greaţă şi vărsătură 36 73,46% 28 56%
Stomatită 21 42,85% 20 40%
Diaree 23 46,93% 22 44%
leucopenie 11 22,44% 10 20%
anemie 10 20,4% 8 16%
trombocitopenie 8 16,32% 7 14%
În cazul grupului terapeutic, scorul
EORTC care aprecia durerea a fost de
5. Nu s-a constatat o deosebire sem-
nificativă statistic între cele două lo-
turi de studiu în ceea ce priveşte dure-
rea (p = 0,092).
În cazul grupului martor, scorul
EORTC mediu care aprecia inapetenţa
pe perioada de urmărire a fost de 77,71.
În cazul grupului terapeutic, scorul
EORTC care aprecia inapetenţa a fost
de 67,95. S-a constatat că inapetenţa
a fost semnificativ mai accentuată în
rândul pacienţilor trataţi cu placebo
decât în cazul celor care au primit pep-
tide timice (p = 0,021).
În cazul grupului martor, scorul
EORTC mediu care aprecia diareea pe
Figura 8. Evaluarea inapetenţei conform EORTC comparativ pentru cele două loturi perioada de urmărire a fost de 72,73.
În cazul grupului terapeutic, scorul
pletat chestionarul EORTC care peptide timice. EORTC care aprecia diareea a fost de
ne-a permis să apreciem atât calitatea În cazul grupului martor, scorul 72,3. Nu s-a constatat o deosebire
globală a vieţii pacienţilor, cât şi inci- EORTC mediu care aprecia fatigabi- semnificativă statistic între cele două
denţa simptomelor bolii şi a reacţiilor litatea pe perioada de urmărire a fost loturi de studiu în ceea ce priveşte dia-
adverse ale medicaţiei chimioterapice. de 65,3. În cazul grupului terapeutic, reea (p = 0,113).
Pe baza acestor chestionare, s-au cal- scorul EORTC a fost de 5,75. S-a con- În cazul grupului martor, scorul
culat o serie de scoruri pentru fieca- statat că fatigabilitatea a fost semnifi- EORTC mediu care aprecia constipa-
re pacient şi s-a făcut media acestora cativ mai accentuată în rândul pacien- ţia pe perioada de urmărire a fost de
pentru o apreciere de ansamblu a lotu- ţilor trataţi cu placebo decât în cazul 5,75. În cazul grupului terapeutic,
lui de studiu. Este evidentă degradarea celor care au primit peptide timice scorul EORTC care aprecia constipaţia
tuturor parametrilor calităţii vieţii, pe (p = 0,036). a fost de 5,52. Nu s-a constatat o deo-
măsura evoluţiei bolii în cazul ambe- În cazul grupului martor, scorul sebire semnificativă statistic între cele
lor loturi, însă scăderea indicilor este EORTC mediu care aprecia greaţa şi două loturi de studiu în ceea ce priveş-
semnificativ mai marcată în cazul lo- vărsătura pe perioada de urmărire te constipaţia (p = 0,097).
tului care primit placebo, comparativ a fost de 49,04. În cazul grupului te- Reacţiile adverse înregistrate în cur-
cu lotul tratat cu peptide timice. rapeutic, scorul EORTC care aprecia sul terapiei cu 5-fluorouracil, acid foli-
În cazul grupului martor, scorul greaţa şi vărsătura a fost de 43,41. S-a nic şi placebo au fost: anorexie (77,55%
EORTC mediu care aprecia calitatea constatat că greaţa şi vărsătura au fost pacienţi), greaţă (73,46% pacienţi),
globală a vieţii pe perioada de urmă- semnificativ mai accentuate în rândul stomatită (42,5% pacienţi), diaree
rire a fost de 4,4. În cazul grupului pacienţilor trataţi cu placebo decât în (46,93% pacienţi), leucopenie (22,44%
terapeutic, scorul EORTC care aprecia cazul celor care au primit peptide ti- pacienţi), anemie (20,4% pacienţi),
calitatea globală a vieţii a fost de 5,25. mice (p = 0,011). trombocitopenie (16,32% pacienţi).
S-a constatat o diferenţă semnifica- În cazul grupului martor, scorul Reacţiile adverse înregistrate în cur-
tivă statistic între cele două scoruri EORTC mediu care aprecia durerea pe sul terapiei cu 5-fluorouracil, acid foli-
(p = 0,024), în favoarea lotului tratat cu perioada de urmărire a fost de 61,3. nic şi peptide timice au fost: anorexie
pag. 30
Nr. 7 (2)/2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com