This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
oncologie
Figura 1. Formarea carcinomului colonic. Adaptare după Gill şi Rawland (Gill and Rawland, 2002)
Activitatea antiapoptotică a bcl-2 Rolul apoptozei un important mijloc de prevenţie a can-
şi bcl-xl este suprimată de bax şi Apoptoza, sau moartea programată cerului.
bcl-xs. Prin creşterea nivelului genei a celulelor, se întâlneşte în condiţii nor- Apoptoza, proces fiziologic, împreună
bax de gena p53, se induce apoptoza male în turnover-ul celulelor, în home- cu mitoza, constituie evenimente im-
în celulele tumorale, gena p53 având ostazia ţesuturilor, în embriogeneză - în portante ale ciclului celular. Ciclul
rol de supresor al genei bcl-2. În ade- care există programarea decesului anu- celular are patru faze: G1, S, G2 si M.
nocarcinomul colorectal, nivelul genei mitor celulele -, în inducerea şi menţine- Faza S este legată de replicarea ADN, iar
bcl-2 este crescut, mai ales în fazele rea toleranţei imunitare, în dezvoltarea faza M de diviziunea celulară, mitoza. În
de debut. Creşterea expresiei bcl-2 în sistemului nervos şi în atrofia ţesuturi- perioada dintre faza M şi faza S, numită
tumoare se asociază cu prognostic lor dependente endocrin. faza G1, se sintetizează ARN, are loc
prost şi cu evoluţie agresivă, compa- Apoptoza a fost demonstrată ca exis- biosinteza proteinelor şi a factorului
rativ cu tumorile colorectale cărora tând normal în tractul gastrointestinal, de creştere ce asigură creşterea masei
le lipseşte această genă, dovedind în care se afla un turnover rapid al ce- celulare. Perioada dintre faza S şi faza
importanţa apoptozei în procesele lulelor din mucoasă şi cripte. Epiteliul M, numită faza G2, este folosită pentru
tumorale. În adenocarcinomul de co- prezintă invaginaţii adânci în peretele aranjarea componentelor celulare ne-
lon slab diferenţiat apare un nivel cres- colic, numite cripte. Celulele epiteliului cesare înainte de mitoză. Expunerea
cut de bcl-x1. colic provin din celulele stem localizate în faza G2 a celulelor cancerului colic
Genele c-myc şi proteinele codificate la baza criptelor care migrează la supra- la acţiunea oxidului nitric se soldează
de acestea, c-myc, n-myc şi l-myc, induc faţa criptelor şi sunt eliminate în lumen. cu programarea decesului celulelor.
apoptoza, dar şi creşterea tumorală. Celulele stem se divid asimetric şi sinte- În acest proces, un rol important îl au
Genele c-myc promovează proliferarea tizează ADN, care, împreună cu aceste genele p53, bcl-2 si c-myc.
celulară continuă, fără ca celulele să mai celule, migrează către cripte. Celulele Moartea celulelor prin apoptoză are
poată răspunde la stimulii care de obicei stem rămân în particular vulnerabile şi caractersitici morfologice şi biochimice.
inhibă proliferarea. Prin inducerea pro- dezvoltă mutaţii care pot evolua către Caracteristicile morfologice includ agre-
liferării continue există riscul transfor- clone maligne. Contracararea acestei garea cromatinei, condensarea nucleului
mării maligne prin creşterea mutaţiilor posibilităţi se face printr-o mare înclina- şi a citoplasmei şi scindarea în vezicule
produse în ciclul celular. Apoptoza ţie către apoptoză a acestor celule după a citoplasmei şi a nucleului, vezicule
indusă de genele c-myc este inhibată de ce a fost lezat ADN-ul. Cunoaşterea me- învelite în membrana intactă, numite
genele bcl-2, iar max este antagonistă canismelor care declanşează apoptoza „corpi apoptotici” („apoptotic bodies”)
acţiunii c-myc. după leziunile ADN poate fi folosită ca care conţin ribozomi, mitocondrii in-
pag. 16
Nr. 7 (2)/2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com