This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
hematologie
Pozitivitatea CD44v3 s-a asociat, cu 40% din limfoamele cu celule mari fi de asemenea detectată, dar ca re-
mare semnificaţie statistică (p <0,01), B
12
, lipsind de regulă în limfoamele zultat al amplificării genei bcl2
16
.
cu prezenţa diseminării tumorale me- difuze cu celule mici B, limfoamele de Supraexpresia genei bcl2 este con-
dulare, detectabilă bioptic. În afară manta, limfoamele limfoplasmocitare siderată ca un posibil indicator al
de această asociere, nu am constatat şi limfoamele zonei marginale
2
. În rezistenţei la chimioterapie
17
. Aso-
vreo corelare semnificativă între poziti- LDCMB, expresia CD10 sugerează cierea rituximabului la CHOP, prin
vitatea CD44v3 şi prezenţa altor factori originea centro-foliculară a celulelor efectul său inhibant asupra expresiei
cu rol prognostic „clasic” evaluaţi şi proliferante, fiind considerată un bcl2, se pare că deţine capacitatea
nici cu pozitivitatea celorlalţi markeri indicator al subtipului de tip centru de a contracara rezistenţa la chi-
imunohistochimici studiaţi. Influenţa germinal (GCB). Unii autori afirmă de mioterapie indusă prin acest meca-
CD44v3, în lotul prezent, asupra OS, asemenea că LDCMB CD10+ ar putea fi nism
1
.
FFS şi a remisiei a fost departe de sem- expresia transformării unor limfoame Studii citogenetice, utilizând teh-
nificaţia statistică. Cazurile din lotul foliculare preexistente
2
. Pozitivitatea nica microarray, au detectat, în grupul
analizat în actualul studiu au prezentat imunohistochimică a CD10 este apre- mare al LDCMB, cel puţin 2 grupe cu
de asemenea o asociere semnificativă ciată ca fiind un element prognostic fa- caracteristici prognostice diferite.
între pozitivitatea CD44v6 şi stadiile vorabil, atât pentru obţinerea remisiei, Unul din acestea exprimă profil genetic
III sau IV de boală. Pozitivitatea cât şi pentru supravieţuirea fără boa- similar celulelor normale (GCB-like)
CD44v6 a fost remarcată atât în cazu- lă
12,13,14
, fără a fi considerat însă un ele- din centrul germinal, iar celălalt pe cel
rile cu fenotip imunohistochimic de ment prognostic independent. al limfocitelor B activate, cu memorie
tip ABC, cât şi în cele de tip GCB sau Gena bcl6 joacă probabil un rol (ABC-like). LDCMB, în care celulele
neprecizabil (p >0,05); e drept însă central în formarea centrului ger- proliferante au profil de tip GCB, au
că toate cazurile bcl2+ au prezentat minal, fiind inhibată după selecţia o supravieţuire dublă faţă de cele ce
simultan şi intensă pozitivitate CD44v6. apoptotică sau diferenţiere. Proteina prezintă profil de tip ABC. Impactul
Asocierea CD44v6+/bcl2+ selectează bcl6 are expresie strict nucleară, prognostic este independent de cel
un subgrup de cazuri cu OS şi FFS fiind detectată în celulele de tip GCB oferit de stratificarea după IPI şi nu
semnificativ inferioare, dar între sub- normale şi aproximativ la 50-70% s-au descoperit asocieri clare între
grupele CD44v6+/bcl2- şi CD44v6-/ din celulele tumorale din LDCMB
15
, subtipurile menţionate şi diferite va-
bcl2- diferenţele sunt mici; credem că fiind considerată şi ea drept unul din riante morfologice acceptate de cla-
supravieţuirea inferioară în subgrupul markerii originii GCB. Valoarea prog- sificarea OMS. În afară de aceste 2
CD44v6+/bcl2+ este datorată mai ales nostică a proteinei bcl6 nu este foarte subgrupuri, se descrie şi un al treilea,
pozitivităţii bcl2 ( figura 6). clar conturată
2
, dar, în general, se mai puţin bine definit, cu prognostic
Expresia imunohistochimică a consideră a fi predictivă pentru o evo- rezervat, asemănător cu cel al grupului
CD44v6 a avut efect independent slab luţie mai favorabilă; ca un element ABC
19
. În LDCMB, la copii s-a remarcat
asupra OS şi FFS; o explicaţie alter- important, expresia proteinei bcl6 nu o mare predominanţă a subtipului GCB,
nativă ar fi şi coexpresia majoritară, se corelează cu prezenţa sau absenţa neasociat însă de translocaţia t(14;1),
la cazurile evaluate, a CD44s. La rearanjărilor genei bcl6
15
. Prin adău- sugerând mecanisme biologice diferite
cazurile la care s-a constatat pozi- garea rituximabului la schema CHOP ale oncogenezei, ce ar putea explica şi
tivitatea reacţiei pentru CD44v6, (R-CHOP), impactul predictiv al diferenţele evolutive faţă de LDCMB la
au fost prezenţi şi alţi factor cu im- bcl6 este se pare anihilat, Winter şi adult
20
.
pact prognostic puternic (clasa IPI colab. afirmând chiar că, în prezenţa Utilitatea practică a studiilor ge-
H/I sau H, LDH peste valoarea supe- pozitivităţii bcl6, R-CHOP nu aduce netice cu tehnicile microarray este
rioară a normalului, stadiul avansat beneficii superioare schemei clasice însă mult umbrită de costurile mari.
de boală). Influenţa negativă sem- CHOP
15
. Pentru creşterea accesibilităţii se
nificativă a pozitivităţii CD44v6 asu- Proteina bcl2, proteină antiapop- propune studiul unui număr mai mic
pra ratei remisiilor este, din aceste totică cu rol important în dezvolta- de gene, cu tehnica RT-PCR, care
considerente, mai degrabă datorată rea şi diferenţierea celulelor B, este poate utiliza şi mostre tisulare fixate
stadiului avansat al bolii şi asocierii exprimată în peste 0% dintre ca- în formalină
21
. În condiţiile actuale,
altor factor de risc decât pozitivităţii zurile de LDCMB
3
. Deşi nu se cunosc pentru un laborator de anatomie
propriu-zise a markerului. cu claritate diferenţele în exprimarea patologică obişnuit, chiar şi această
bcl2 în LDCMB de tip GCB sau tehnică necesită eforturi bugetare
Discuţii ABC (activate B-cell), mecanismele mari.
CD10 este o enzimă cu multiple expresiei bcl2 în cele 2 subtipuri se Relaţia dintre supraexpresia on-
roluri biologice, printre care se nu- pare că nu sunt identice. LDCMB cogenei şi supraexpresia proteinei
mără reducerea răspunsului celular de tip GCB se asociază deseori cu specifice nu este întotdeauna liniară,
la peptidele hormonale, cu reglarea t(14;1)(q32;q21), punerea genei bcl2 pe de o parte, iar nivelul proteinei
concentraţiei lor locale
11
. În limfopro- sub controlul genei lanţurilor gre- specifice pare a fi un predictor mai
liferările maligne, CD10 este exprimat le de Ig şi supraexpresia proteinei bun; de exemplu, cazurile cu supra-
în aproximativ 0% din limfoamele bcl2. În peste 30% din LDCMB de expresia imunohistochimică a bcl2,
foliculare şi doar aproximativ în 30- tip ABC, supraexpresia bcl2 poate neînsoţită de t(14;1), au în mod
pag. 40
Nr. 7 (2)/2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com