This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
hematologie
Analiza complicaţiilor
post-splenectomie efectuată
pentru neoplazii hematologice
Claudiu Ioniţă
2
, Ion Blăjan
1
, Hortensia Ioniţă
2
1. Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Victor Babeş”, Timişoara;
2. Spitalul Judeţean Baia Mare - Secţia de
Chirurgie Generală
Abstract
Splenectomy in patients with hematological tions and morbidity for all patients were 52%
diseases is used for diagnosis and therapeutic and 9% ,respectively. The complications were
indications. Splenectomy role in myeloprolif- 63% for patients with spleen weight more than
erative and lymphoproliferative malignancies, is 2000 g, and 29% for patients with spleen weight
complex and sometimes controversial. Purpose: less than 2000 g (p=0,001). 73% of postoperative
We analysed the frequency and postoperative deaths were caused by septic complications. The
complications character after splenectomy in complications appeared at less than 20% pa-
patients with hematological malignancies and tients with HL and HCL diagnosis; about 50%
we correlated these findings with preoperative of patients with NHL, CLL and CML suffered
conditions that might anticipate their results. postoperative complications. Conclusions: The
Method: We studied retrospectively the observa- performed splenectomy in patients with hemato-
tion files of 135 patients who were splenectomized logical malignancies is a procedure with morbid
for hematological malignancies at the Municipal potential. Spleen size was the only preoperative
Clinical Hospital of Emergency Timişoara during factor proven to be predictive for postoperative
I 1984 - XII 2003. The malignant hematological complications. Complications rate was signifi-
affections for which they were splenectomized, in- cantly different between the different subgroups
cluded: Hodgkin Lymphoma (HL), Non-Hodgkin of diagnosis.
Lymphoma (NHL), hairy cell leukemia (HCL), Keywords: Splenectomy, Hodgkin Lymphoma
chronic lymphatic leukemia (CLL), chronic my- (HL), Non-Hodgkin Lymphoma (NHL), hairy cell
eloid leukemia (CML) and other hematological leukemia (HCL), chronic lymphatic leukemia
malignancies. Results: Postoperative complica- (CLL), chronic myeloid leukemia (CML)
Rezumat
Splenectomia la pacienţii cu neoplazii hematologice se efectuează au fost de 52% şi respectiv 9%. Complicaţiile au fost de 63% pentru
pentru diagnostic şi indicaţii terapeutice. Rolul splenectomiei în bo- pacienţii a căror splină a cântărit mai mult de 2.000 g şi de 29% pen-
lile limfoproliferative şi mieloproliferative este complex şi uneori tru pacienţii a căror splină a cântărit mai puţin de 2.000 g (p = 0,001).
controversat. Scop: Am analizat frecvenţa şi caracterul complicaţiilor 73% din decesele post-operatorii au fost cauzate de complicaţii sep-
post-operatorii după splenectomia efectuată la pacienţii cu neoplazii tice. Complicaţiile au apărut la mai puţin de 20% dintre pacienţi cu
hematologice şi am corelat aceste constatări cu condiţiile preopera- diagnosticul de LH şi HCL; aproximativ 50% dintre pacienţii cu LNH,
torii care ar putea anticipa rezultatul lor. Metodă: Am studiat retro- LLC şi LMC au suferit complicaţii post-operatorii. Concluzii: Splenecto-
spectiv foile de observaţie ale unui număr de 135 de pacienţi care mia efectuată la pacienţii cu neoplazii hematologice este o procedură
au fost splenectomizaţi pentru neoplazii hematologice la Spitalul cu potenţial morbid. Dimensiunea splinei a fost singurul factor pre-
Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara în perioada I 1984 - XII 2003. operator dovedit a fi predictiv pentru complicaţii post-operatorii. Rata
Afecţiunile hematologice maligne pentru care au fost splenectomizaţi complicaţiilor a fost semnificativ diverse între diverse subgrupuri de
au inclus: limfomul Hodgkin (LH), limfomul non-Hodgkin (LNH), diagnostic.
leucemia cu celule păroase (HCL), leucemia limfatică cronică (LLC), Cuvinte-cheie: splenectomie, limfom Hodgkin (LH), limfom non-
leucemia mieloidă cronică (LMC) şi alte neoplazii hematologice. Rezul- Hodgkin (LNH), leucemie cu celule păroase (HCL), leucemie limfatică
tate: Complicaţiile post-operatorii şi mortalitatea pentru toţi pacienţii cronică (LLC), leucemie mieloidă cronică (LMC)
pag. 44
Nr. 7 (2)/2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com