This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
oncologie
nucleului în vezicule învelite în membra- calea intrinsecă presupune alterarea independent de vârstă, sex, categoriile
na intactă, degradarea ADN-ului. Pro- membranei plasmatice, eliberarea protei- pT şi pN. Supravieţuirea generală la pa-
caspaza 9, legată de APAF-1 (apoptotic nelor mitocondriale, a citocromului c şi a cienţii cu recedivă tumorală este sem-
protease activating factor 1), formează factorului ce induce apoptoza (AIF - apop- nificativ mai scurtă la cei cu densitate
cu citocromul c un complex proteic, tosis inducing factor). În stadiile iniţiale crescută vasculară decât la cei cu
numit apoptosom. Procaspaza 9 se ale apoptozei au loc schimburi între su- densitate redusă.
activează prin clivaj autocatalitic şi ac- prafaţa celulei şi plasmă. Prin alterarea Unul din factorii cei mai studiaţi cu
tivează caspaza 3, declanşând „cascada plasmei, fosfatidil-serina iese la suprafaţa importantă majoră în angiogeneză din
caspazelor”. Activarea caspazelor se face celulei. Citocromul c (Apof- 2) acţionează cancerul colo-rectal este factorul de
pe două căi: calea extrinsecă şi calea in- asupra factorului ce activează proteazele creştere a endoteliului vascular (VEGF),
trinsecă. apoptotice (Apof-1) şi induce activarea o citochină multifuncţională al cărui
calea extrinsecă este legată de exis- caspazei 9 (Apof-3), care iniţiază cascada nivel este corelat cu stadiul tumoral
tenţa receptorilor celulari de suprafaţă, caspazelor. Permeabilizarea membranei progresia şi metastazele tumorale. Con-
receptorii tanatogeni (death receptors), mitocondriale, reglată de caspazele apop- centraţia VEGF în ţesutul tumoral este
cum sunt: CD95, TNF şi TRAIL-TNF totice bax, bak şi boc şi de cele antiapop- semnificativ mai mare decât în mucoasa
(TNF related apoptosis inducing ligand; totice bcl-2, bcl-x, bcl-w, mcl-1 şi A1 eli- colică normală. Pattern-ul de expresie
ligand inductor al apoptozei legat de berează citocromul c. Calea extrinsecă şi a izoformelor este specific pentru trans-
TNF). CD95 sau Fas sau APO-1 este un intrinsecă se amplifică reciproc. formarea de la adenom la carcinom în
receptor proteic şi aparţine receptorilor Activarea caspazelor poate induce patologia colo-rectală.
TNF. CD95 se leagă de ligandul său apoptoza pe căi independente de p53. VEGF fiind unul din cel mai bine ca-
specific, CD95- Ligand (FasL). Cuplarea Disfuncţiile mitocondriale pot induce racterizaţi factori proangiogenici de
CD95 cu CD95-L transmite semnalul apoptoza celulelor cancerului colorectal creştere, multiple strategii au fost dez-
pentru apoptoză. Factorul de necroză prin activarea caspazei , cunoscută şi sub voltate pentru a inhiba această cale. Te-
tumorală (TNF) distruge celulele tumo- numele de FLICE, MACH sau MACH 5. rapia anti-angiogenică acceptată astăzi
rale prin efect citotoxic. Caracteristica biochimică a apoptozei este în cancerul colo-rectal utilizează com-
Pe membrana celulară se afla receptorii reprezentată de fragmentarea ADN-ului, binaţii care au ca ţintă sistemul VEGF/
pentru citokinele TNF. Alterarea expresiei eveniment ireversibil, ce are loc înaintea VGFR asociat cu chimioterapia, scheme
Fas sau FasL este confirmată în diverse permeabilizării membranei ( fragmentare ce determină o creştere a supravieţuirii
cancere şi este importantă în cancerul prelitică a ADN). Fragmentarea ADN pe termen mediu şi lung.
colorectal. Când receptorul Fas nu se rezultă din activarea endogenă a ionilor
cuplează cu ligandul Fas-L, apoptoza de calciu şi de magneziu, care este de- Detecţia şi stadializarea
este indusă de genele DCC (deleted in pendentă de endonucleaza nucleară.
angiogenezei
colorectal cancer), dar blochează apoptoza Această enzimă clivează ADN-ul între si-
când moleculele Natrin-1 sunt cuplate. tusurile unităţilor nucleosomale (linker
în cancerul colorectal
Genele DCC sunt un supresor tumoral, DNA), generând fragmente mono- şi
prin metode imagistice
iar dacă apar mutaţii ale acestora, se oligonucleosoame ale ADN. Deşi MRI reprezintă o tehnică ima-
dezvolta cancerul colorectal. Genele DCC gistică recunoscută pentru stadializarea
codifică şi receptorul pentru molecula Aspecte ale angiogenezei cancerelor rectale, până în prezent s-a
Natrin-1. Existenta FasL induce creşterea
în carcinoamele colorectale
acordat puţină atenţie utilizării DCE-
apoptozei la nivelul limfocitelor citotoxice MRI pentru detecţia şi stadializarea bo-
în infiltratul din jurul tumorii colice. Angiogeneza este esenţială pentru lii primare. Datele preliminare sugerea-
Receptorul CD95 (Fas) şi membrii familiei creşterea tumorală şi pentru meta- ză că CT de perfuzie poate îmbunătăţi
proapoptotice bcl-2 participă la acţiunea stazare, densitatea microvasculară rata de detecţie a cancerului la pacienţii
lactoferinei, glicoproteină legată de fier şi (MVD) fiind cunoscută ca un factor de cu boală diverticulară. Până la 30% din
contribuie la supresia efectelor dezvoltării prognostic independent în numeroase cancerele de colon coincid cu boala di-
tumorii de colon. entităţi tumorale. MVD este un factor verticulară, iar diferenţierea acestora
CALEA INTRINSECĂ CALEA EXTRINSECĂ
Figura 2. Amplificarea reciprocă a celor două căi
pag. 1
Nr. 7 (2)/2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com