This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
oncologie
Actualităţi în tratamentul
cancerului gastric avansat
Alexandru Călin Grigorescu
Cercetător ştiinţific gradul II, medic primar oncologie medicală
Institutul Oncologic Bucureşti
Abstract
Gastric cancer (GC) is one of the most frequent ASCO 2009 which will change in Somme cases
cancer. This cancer is important Capitol of on- the management of advanced forms of GC. The
cological pathology because of his incidence firs thing is the confirmation of the equivalence
and mortality. GC is the fifth cancer in the in response rate for capecitabinum and 5 FU
world for incidence and to the fourth place for in standard chemotherapy combinations for
mortality. The surgical treatment is crucial for GC. The second fact with implications in the
incipient forms of this cancer but could play an management of GC is the incumbency of HER2
important role and for advanced forms for pal- determination at the beginning of treatment
liation. We wont to discuss in this article about for advanced forms of GC.
two scientific events: ESMO clinical recom- Keywords: gastric cancer, 5-fluorouracil, cape-
mendation 2009 and ToGA study, presented at citabinum, trastuzumab
Rezumat
standard în unele ţări din Europa pentru for-
mele localizate de cancer gastric.
Pentru formele avansate, metastatice, se
Cancerul gastric (CG) este una din localizările importante ale cancerului ca frecvenţă şi recomandă chimioterapia paliativă. Se uti-
mortalitate. Astfel CG ocupă locul al cincilea ca incidenţă şi al patrulea ca mortalitate.
lizează în general combinaţii constând din
Tratamentul chirurgical este esenţial în formele incipiente şi poate juca un rol paliativ în
cisplatin şi o fluoropirimidină. De asemenea,
formele avansate. Pentru cancerul gastric avansat, chimioterapia şi terapia ţintită joacă
s-a demonstrat că schema ECF, amintită la
un rol fundamental. Două evenimente ştiinţifice recente au marcat abordarea terapeutică
formele localizate, este utilă şi bine tolerată
a formelor avansate de CG. Este vorba de apariţia ghidului ESMO în mai 2009 care
modifică standardul terapeutic actual şi confirmarea eficienţei trastuzumabului în unele
şi în formele metastatice. Docetaxelul creşte
forme de cancer gastric, la care se decelează expresia HER2.
eficienţa combinaţiei 5Fu/cisplatin, dar cu
Vom prezenta cele două materiale care vor schimba întrucâtva abordarea terapeutică
preţul creşterii toxicităţii. Irinotecanul aso-
actuală a CG. În principal, se constată că înlocuirea 5Fluorouracilului cu Xeloda (capecita-
ciat cu 5FU şi leucovorin are aceeaşi activita-
bina) în combinaţiile citostatice oarecum standardizate în CG nu duce la o scădere a te antitumorală pe care o are şi combinaţia
eficienţei tratamentului sau la sporirea toxicităţii. Pe de altă parte, rolul definit al trastu- 5Fu plus cisplatin.
zumabului în terapia cancerului gastric avansat determină obligativitatea testării pentru
Un trial recent (NCRI) efectuat de aseme-
HER2 a pacienţilor cu CG înainte de începerea tratamentului.
nea în Anglia a demonstrat noninferioritatea
Cuvinte-cheie: cancer gastric, 5-fluorouracil, capecitabina, trastuzumab
combinaţiei oxaliplatin plus capecitabină plus
epirubicină (EOX) faţă de clasica combinaţie
Cancerul gastric este inclus în aşa-zisele ca mortalitate. Nu ne vom referi la aspectele cisplatin, plus 5FU plus epirubicină (ECF). Este
malignităţi noncolonice care cuprind can- chirurgicale ale tratamentului, deşi, în cazul de menţionat avantajul în supravieţuire care a
cerele de esofag, stomac, intestine subţire, formelor incipiente, tratamentul chirurgical fost constatat în favoarea EOX faţă de ECF. Ghi-
zona bilio-pancreatică. Aceste entităţi no- este cel mai important. Tratamentul chirur- dul ESMO relevă şi faptul că înlocuirea 5FU cu
zologice sunt de obicei diagnosticate tardiv gical îşi extinde indicaţia şi în formele avan- xeloda (capecitabina) în diversele dublete sau
şi au de multe ori o evoluţie proastă şi o su- sate, când intervenţiile paliative duc la îmbu- triplete utilizate în chimioterapia cancerului
pravieţuire nesatisfăcătoare. Unele terapii nătăţirea calităţii vieţii. gastric avansat duce la rezultate terapeutice
ţintite au dus la o îmbunătăţire marginală Ghidul Societăţii Europene de Oncologie superioare. Utilizarea cetuximabului, pani-
a prognosticului acestor cancere. În formele Medicală (ESMO) din 2009 prevede trata- tumumab şi bevacizumab este explorată în
avansate, dezideratul principal rămâne asi- mentul complex atât în formele localizate, studii clinice, aşteptându-se rezultatele.
gurarea unei calităţi satisfăcătoare a vieţii. cât şi în cele avansate. Trialul englezesc MRC Un studiu (expus pe Med Scape) care a
Incidenţa cancerului gastric a scăzut în a demonstrat că planul terapeutic constând consacrat pentru prima dată eficienţa anti-
ultima perioadă de timp, dar se păstrează, din 3 cicluri pre şi post-chirurgical cu sche- corpilor monoclonali în combinaţie cu chi-
după unii autori, un număr de 159.900 de ma ECF (epirubicină 50 mg/m
2
, cisplatin 60 mioterapia în cancerul gastric avansat este
cazuri noi în Europa în 2006 şi aproximativ mg/m
2
şi 5Fu în perfuzie continuă de 200 studiul ToGA, prezentat la 2 iunie 2009 la
11.200 de decese, cancerul gastric având mg/m
2
/zi) îmbunătăţeşte supravieţuirea de Conferinţa Societăţii Americane de Oncolo-
locul al cincilea ca incidenţă şi al patrulea la 23% la 36,3% şi a fost adoptat ca tratament gie Clinică (ASCO).
pag. 12
Nr. 7 (2)/2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com