This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
eveniment
ro
Actualităţi în imunogenetică
şi histocompatibilitate
Roxana Pioaru
România este în continuare codaşă la numărul de persoane înscrise în Registrul Do-
natorilor de Celule Stem Hematopoietice. Cu doar două laboratoare acreditate EFI şi
doar 500 de înscrişi în registru, nu se întrevăd multe oportunităţi pentru pacienţii care
au nevoie de un transplant.
Aceasta este concluzia care s-a impus în
cadrul workshop-ului „Updates in Immu-
no-genetics&Histocompatibility”, organi-
zat de Centrul de Imunologie şi Virusolo-
gie Fundeni în perioada 10-12 iunie.
u
ar
i
o
Entuziasm şi dăruire
a P
Dacă lipsurile din sistem nu au scăpat
neobservate participanţilor de peste hota-
o
x
an
re, aceştia au apreciat şi avantajele. Nu se
to: R
poate spune că medicilor români le lipsesc F
o
entuziasmul şi dăruirea. „În imunogenetică, Prof. Chryssa Papasteride şi prof. Ileana Constantinescu
inevitabil, sunt laboratoare cu tradiţie, dar
şi laboratoare care se străduiesc să le ajungă Doar 500 de înscrişi în Registrul scrie în Registrul Donatorilor de Celule
din urmă. În România, laboratoarele de pro-
Donatorilor de Celule Stem
Stem. Alte ţări au descoperit deja reţeta
fil sunt relativ nou înfiinţate, specialiştii sunt succesului. „În Grecia am început recruta-
tineri, dar compensează lipsa de experienţă O analiză a Registrelor de Donatori din rea în Registrul Donatorilor în anul 19”,
prin entuziasm şi dăruire. De aceea, cred că Turcia, Bulgaria şi Grecia, ţări cu care ne afirmă prof. Chryssa Papasteride. „Alături
vor avea rezultate foarte bune”, este de păre- asemănăm din punct de vedere al tipiză- de Organizaţia Elenă pentru Transplant,
re prof. Rene Duquesnoy, de la Universitatea rii HLA, arată că avem un registru de do- s-a implicat şi mass-media. Televiziuni-
din Pittsburgh, SUA. natori extrem de sărac în comparaţie cu le, publicaţiile au mediatizat importanţa
ţările vecine, unde există deja o bază de transplantului de celule stem. În plus, me-
Prea puţine date cu mii de donatori. „La 23 milioane dicii organizează prelegeri prin care infor-
laboratoare acreditate
de locuitori, avem numai 500 de înscrişi”, mează populaţia cu privire la donarea de
menţionează prof. Constantinescu. celule stem”, adaugă aceasta.
În România există doar două labora- Despre cauzele care au condus la aceas- Şi aici, ca şi în alte domenii ale siste-
toate de imunogenetică acreditate EFI tă situaţie ne vorbeşte tot prof. Ileana mului sanitar românesc, speranţa moare
(European Federation of Imunogenetics), Constantinescu: „A avea un registru de ultima. „Sperăm ca în Programul Naţional
care operează conform standardelor in- donatori implică foarte multă muncă. Nu de Transplant, care este finanţat de Minis-
ternaţionale. „Laboratorul Fundeni este înseamnă doar o listă inertă, ci actualiza- terul Sănătăţii Publice, ministrul Sănătăţii
acreditat EFI din anul 2006, dar ne dorim rea permanentă a acesteia. Nu este vorba să se implice mai mult, pentru că nu sim-
ca mai multe laboratoare din România să doar de testarea histocompatibilităţii de ţim încă o implicare reală a acestora”, sub-
obţină această acreditare”, menţionează înaltă rezoluţie, ci şi de performanţa ad- liniază prof. Constantinescu. Cât mai du-
prof. Ileana Constantinescu. „Nu vrem să ministrativă. Este nevoie de calculatoare, rează până la implicarea aşteptată şi până
evoluăm doar noi, centrul din Fundeni, ci fax, telefon, personal calificat. Iar noi nu la remedierea problemelor din sistem nu
ne interesează să creăm în România o re- avem finanţarea necesară pentru toate se poate spune. Din păcate însă, preţul
ţea de centre acreditate, care să realizeze aceste lucruri”. acestei aşteptări îl plătesc în primul rând
teste conform anumitor standarde de lu- În plus, din lipsă de informare sau dez- pacienţii care au nevoie de un transplant
cru”, adaugă aceasta. interes, românii nu se înghesuie să se în- de celule stem. n
Nr. 7 (2)/2009
pag. 11
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com