This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
tacte morfologic şi material nuclear. Apoptoza poate suprima transfor- xicolic devin adenoame cu rol în carci-
Corpii apoptotici sunt recunoscuţi şi marea malignă prin eliminarea celulelor nogeneza colică iniţială, pot fi protejate
fagocitaţi rapid de macrofage sau de ce- cu leziuni în genom. S-a dovedit că de transformarea malignă sub acţiunea
lulele epiteliale adiacente, neexistând inhibarea apoptozei în epiteliul colo- glutation-s transferazei P1-1.
un răspuns inflamator. rectal se soldează cu transformarea ma- Expresia proteinelor antiapoptotice
Din punct de vedere biochimic, lignă a acestuia. Deci, apoptoza previne bcl-2 sau bcl-xl, prezente în aproape ju-
apoptoza presupune fragmentarea ADN dezvoltarea anomaliilor genetice care mătate din cancere, poate fi antagoniza-
prin activarea şi intervenţia enzimelor, se asociază cu dezvoltarea celulelor tă prin receptorii agonişti, precum cel
cu consum energetic, procesul fiind neoplazice şi progresia cancerului. Tu- retinoid şi vitamina D. Recentele des-
dependent de ATP. Apoptoza determină morile în care apoptoza este crescută au coperiri referitoare la rolul apoptozei
moartea unei singure celule, care este o evoluţie îndelungată şi sunt mai puţin sunt folosite pentru dezvoltarea de noi
ulterior fragmentată de celulele adia- agresive. ţinte terapeutice, mai ales referitoare la
cente sau de macrofage, fără răspuns Agresiunea cancerului se asociază cu ciclooxigenaze, receptorii tanatogeni,
inflamator. Celulele sistemului imun, metastazarea, ca rezultat al proliferării membrii familiei bcl-2 şi proteinele in-
celulele citotoxice T (CTL), celulele uci- celulelor tumorale. Apoptoza este mai hibitoare ale apoptozei.
gaşe naturale (NK) şi celulele ucigaşe puţin frecventă în tumorile colorectale În celulele tumorale, activarea unor
activate de limfokine (LAK) pot recu- cu metastaze limfatice sau cu invazie gene oncogene poate duce la creşterea
noaşte şi distruge celulele moarte prin venoasă. Activarea proteinkinazei G apoptozei. Modificările morfologice şi
necroză sau apoptoză. (PKG) inhibă creşterea şi migraţia ce- biochimice observate în celulele apop-
Posibilitatea evidenţierii modificărilor lulelor şi induce apoptoza în cancerul de totice sunt mediate de familia cistein-
morfologice apoptotice a arătat că colon la om. aspartazelor sau a caspazelor (cysteine
apoptoza este direct proporţională cu Dacă în celulele tumorale cu deficit protease cleaving an aspartic acid resi-
gradul de diferenţiere histologică a tu- în p53, asociate cu o frecvenţă crescută due). Această familie de 14 caspaze este
morii. Studiile au evidenţiat că celulele a cancerelor colorectale, se transferă constituită din proenzime, care, prin
cu modificări apoptotice apar lângă această genă, creşte apoptoza şi tumoa- proces proteolitic, generează forme ac-
zonele de necroză ale tumorii, acolo rea regresează. Absenţa proteinei p53 tive. Proenzimele caspazelor pot fi acti-
unde există ischemie. produsă de gena p53 face ca celulele vate de AIF (apoptosis inducing factor),
Numărul celulelor apoptotice rapor- tumorale în neoplasmul colorectal să care se eliberează din mitocondrie prin
tate la un număr de 100 de celule tumo- devină rezistente la chimioterapie şi permeabilizarea membranei acesteia.
rale non-apoptotice constituie indicele radioterapie. Semnalul apoptotic transmis prin ac-
apoptotic. Cancerul colorectal cu un Tumorile în care apoptoza are loc tivarea caspazelor poate fi dereglat de
indice apoptotic mare se asociază cu sunt mai sensibile la chimioterapie şi au supresorii apoptozei, cum este proteina
un prognostic mai bun în subgrupele un prognostic mai bun. Prezenţa p53 în IAP (inhibitor of apoptosis). Caspazele
cu expresia bcl-2, în timp ce un indice celulele carcinomului colic le face mai sunt cele mai importante molecule care
apoptotic mic este un factor de progostic sensibile la adriamicină şi radioterapie induc apoptoza. Cele mai importante
negativ. Apoptoza este redusă în tumorile şi mai puţin sensibile la 5-fluorouracil. caspaze implicate în apoptoză includ
cu un grad de diferenţiere scăzut. În răspunsul la 5-fluorouracil, p53 răs- caspaza 2 (ICE-1, interleukine-1-beta -
La pacienţii cu cancer colorectal şi cu punde mai bine la defectele ARN decât converting enzyme), caspaza 3, caspaza
indice apoptotic scăzut, supravieţuirea la defectele ADN. Administrarea preo- 7, caspaza  şi caspaza 10. Familia cas-
la cinci ani se reduce la jumătate faţă peratorie de 5’-deoxy-5-fluorouridine pazelor se împarte în două mari subfa-
de cei la care indicele apoptotic este (5’-DFUR) induce apoptoza în cancerul milii:
mare. Modificarea raportului dintre colorectal. n caspazele 1, 4 şi 5 intervin în matu-
proliferarea epitelială şi apoptoză în Medicamentele antiinflamatoare neste- rarea citokinelor, a interleukinei 1-
mucoasa colonului se însoţeşte de un roidiene (NSAID - non-steroidal anti- B şi a interleukinei 1 şi au funcţie
risc crescut de malignizare. În cancerul inflammatory drugs) inhibă carcinogene- proinflamatorie;
colonului, expresia crescută a CD44 za colorectală prin inducerea apoptozei n alţi membri ai acestei familii cu
comparativ cu mucoasa normală favo- în celulele tumorale colorectale. Medica- acţiune apoptotică, fie că iniţiază
rizează transformarea malignă prin mentele antiinflamatoare nesteroidiene acest proces, cum sunt caspazele 2,
rezistenţa la apoptoză. Concomitent, previn creşterea polipilor colici înainte , 9 si 10, fie că îl execută, cum sunt
sunt înregistrate alterări ale caspazei de malignizare. caspazele 3, 6 şi 7.
9, caspazei 3, a bcl-x1, bak, ceea ce O descoperire a ultimilor 15 ani în bi- În timpul apoptozei, caspazele 3, 6 şi
dovedeşte că rezistenţa la apoptoză are ologia cancerului colorectal se referă la 7 clivează proteinele localizate în mem-
loc pe cale mitocondrială. rolul ciclooxigenazelor, COX-1 şi COX-2. brană, nucleu şi în citoplasmă. Caspaza
Celulele cu leziuni cromozomiale sau Inhibitorii COX-2, prin reducerea creşte- 9 este capabilă de activitate autocata-
mutaţii ale ADN-ului sunt eliminate rii tumorii, induc apoptoza, blochează litică şi acţionează asupra caspazelor
prin apoptoză. Astfel, p53 detectează activarea sistemului plasminogen şi in- efectoare 3 şi 7. Caspazele efectoare sunt
leziunile ADN-ului şi iniţiază repararea hibă semnificativ metastazele hepatice. responsabile de modificările morfologi-
sau apoptoza, dacă nu are loc corectarea Focarele aberante din criptele mucoasei ce ale apoptozei, cum este condensarea
defecţiunii. colice, care sub acţiunea acidului deo- cromatinei, scindarea citoplasmei şi a
Nr. 7 (2)/2009
pag. 17
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com