This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
Abcesul subfrenic a apărut la şapte Tabelul 4
pacienţi (5%), la şase dintre ei ca o
Ratele complicaţiei post-operatorii (precoce şi tardive)
complicaţie precoce. Organismele in-
criminate au fost Escherichia coli şi
Diagnostic Nr. de pacienţi
Rata precoce Rata tardivă
Enterobacter sp. Alte complicaţii au in-
a complicaţiei (%) a complicaţiei (%)
clus hemoragie, ileus prelungit, infarct
lH 53 19 13
miocardic, embolie pulmonară care au
survenit la începutul perioadei post-
HCl 11 18 0
operatorii (tabelele 2 şi 3). lnH 21 52 19
Expunerea preoperatorie la chimio-
llC 19 72 26
terapie sau steroizi a fost prezentă în
acest lot de pacienţi. Toţi pacienţii
lMC 18 50 17
cu LLC au primit chimioterapie sau
alte 13 31 31
steroizi înainte de splenectomie. 3%
dintre pacienţii cu LMC, 67% dintre
LH = limfom Hodgkin; HCL = leucemie cu celule păroase; LNH = limfom non-Hodgkin;
pacienţii cu LNH şi 62% dintre pa-
LLC = leucemie limfatică cronică; LMC = leucemie mieloidă cronică
cienţii cu diverse neoplazii au fost
expuşi la chimioterapie sau steroizi. sânge de mai puţin de 1.000 ml, cu o Opt pacienţi (6%) au decedat tar-
Puţini pacienţi cu HCL (45%) sau LH rată a complicaţiilor de 32%. 37 de div prin complicaţii legate de sple-
(15%) au primit o perioadă agenţi imu- pacienţi (27%) au avut o pierdere de nectomie. Şase dintre aceşti pacienţi
nosupresori. sânge mai mare de 1.000 ml, cu o rată au decedat ca urmare a complica-
Dimensiunea splinei s-a corelat sem- a complicaţiilor de 49%. Această dife- ţiilor septice (şoc septic: 2 pacienţi;
nificativ cu frecvenţa complicaţiilor renţă a complicaţiilor nu a atins semni- pneumonie: 4 pacienţi). Un pacient
post-operatorii. Au existat 7 de spli- ficaţie statistică (p = 0,07) - tabelul 4. a decedat prin perforaţie gastroin-
ne îndepărtate care cântăresc mai Au existat trei (2%) decese post-ope- testinală şi sepsis. Celălalt pacient
puţin de 2.000 g, cu o frecvenţă a com- rator precoce în acest lot de pacienţi. a decedat prin progresie a bolii. De-
plicaţiilor post-operatorii de 29%. La Doi pacienţi cu LLC, trombocitopenie cesele au avut loc la 2-24 de luni de
pacienţii a căror splină a cântărit mai uşoară şi hipersplenism au fost sple- la splenectomie.
mult de 2.000 g (30 de pacienţi) compli- nectomizaţi. Au decedat la 23 şi 2 Valoarea mediană a supravieţuirii du-
caţiile post-operatorii au fost de 63%. de zile de la splenectomie prin sepsis pă splenectomie a variat considerabil
Această diferenţă a fost semnificativă cu Escherichia coli şi Staphylococcus pe bază de diagnostic. Pacienţii cu
statistic (p = 0,001). aureus. Cel de-al treilea caz de mor- LMC şi LLC au avut o mediană de
Pierderea de sânge operatorie nu talitate s-au produs la un pacient cu supravieţuire de mai puţin de 1 an. În
pare să se coreleze cu frecvenţa com- LNH cu celule mari care a dezvoltat ansamblu, mediana de supravieţuire
plicaţiilor post-operatorii. 9 de pa- abces subfrenic şi a decedat la 13 de la 135 de pacienţi a fost de 39 de luni
cienţi (73%) au avut o pierdere de zile de la splenectomie. (tabelul 5).
Tabelul 5
Supravieţuirea de 2-5 ani estimată
Deces Supravieţuirea Supravieţuirea
Diagnostic Pacienţi în 30 de zile estimată de 2 ani estimată de 5 ani
Supravieţuirea
de la operaţie (%) (%)
medie
lH 53 0 84 78 †
HCl 11 0 100 78 †
lnH 21 1 49 32 24
llC 19 1 32 16 11
lMC 18 1 22 16 7
alte 13 0 37 9 15
toţi pacienţii 135 3 59 43 39
LH = limfom Hodgkin; HCL = leucemie cu celule păroase; LNH = limfom non-Hodgkin; LLC = leucemie limfatică cronică; LMC = leucemie mieloidă
cronică; † = supravieţuirea medie încă neobţinută

Nr. 7 (2)/2009
pag. 47
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com