This page contains a Flash digital edition of a book.
alle bewoners en gebruikers worden ge- huisvest en ontvangen.”


De gebroeders Das voorzien een totaal ander concept van de weg, waarbij auto’s door computers worden bestuurd en wegen boven elkaar worden gebouwd. Hoe denkt u over de denkt u over de toekomst van onze wegen?


“Slimme technologie wordt steeds be- langrijker om onze mobiliteit in goede banen te leiden. Op de snelweg worden al proeven gedaan met zelfsturende au- to’s. En steeds meer reizigers beschik- ken met hun smartphones en naviga- tiesystemen over actuele individuele verkeers-, reis-, en routereisinformatie. Deze slimme technologie biedt kansen om in de toekomst makkelijker, vlot- ter en beter geïnformeerd te reizen. Dat doen we nu met ‘Connecting Mobility’. Dit nationale actieprogramma bundelt de krachten om tot intelligente trans- portsystemen te komen. In de periode tot 2023 willen we die kansen verzilve- ren. Samen met marktpartijen en ken- nisinstituten. Beter benutten is een pri- ma oplossing om ruimte te creëren voor mobiliteit op de weg.”


Hoe denkt u over de toekomst van de waterbouw?


“Ook daar zijn slimme, betaalbare op- lossingen hard nodig.1300 kilometer van de primaire waterkeringen voldoet niet aan de nieuwe veiligheidsnormen en 800 kunstwerken evenmin. Een groot deel van onze sluizen, waterkeringen gemalen en bruggen is ouder dan 30 jaar en moet hoognodig worden gereno- veerd of vervangen. Dat vergt een ingrij- pende, kostbare operatie. Dat kan Rijks- waterstaat niet oplossen op de oude manier. Daar hebben we de markt en de kennisinstituten hard bij nodig. Ons in- novatieprogramma is bedoeld om inno- vatiedrempels te slechten. Door samen, in de praktijk te experimenteren en in- novaties toepasbaar te maken. Om de innovatiedruk op de ketel te houden, willen we jaarlijks ten minste tien met succes geteste innovaties invoeren in ons primaire proces.”


Heeft u een voorbeeld van zo’n innovatie?


“De ontwikkeling van de schutsluis van de 21ste eeuw vind ik een mooi voor- beeld. Dat wordt een basismodel voor 52 verouderde sluizen die we vóór 2040 moeten vervangen of vergroten. Maar deze innovatieve sluis kan ook water keren, een rol in het water¬management vervullen en energie opwekken. Drie al- lianties van marktpartijen en kennisinsti- tuten gaan in concurrentie werken aan het ontwerpen ervan. Zo’n gestandaar- diseerde sluis kan de Nederlandse sa- menleving honderden miljoenen bespa- ren. Bovendien kan het Nederlandse bedrijfsleven met zo’n ontwerp goede zaken doen in het buitenland.”


Wat doet Rijkswaterstaat daaraan internationaal? “Onze innovatieve weg- en waterbouw- kundige projecten zijn goede ‘show- cases’ voor het bedrijfsleven. Ruimte voor de Rivier of de Zandmotor bijvoor- beeld. Of onze kennis van wetlands in het Markermeer. En na onze bijdrage aan de stormvloedkering van New Or- leans toont nu ook Houston interesse voor onze Maeslantkering. We zijn be- reid bedrijven te ondersteunen op het gebied van de thema’s waarop Rijks- waterstaat toonaangevend is. Op ande- re thema’s zeggen we ‘nee’. Tenzij we daarvoor worden betaald. We werken graag en enthousiast internationaal sa- men, maar doelmatigheid staat voorop in ons werk.”


Welk perspectief ziet u voor Rijkswaterstaat internationaal? “Als je je werk als netwerkmanager steeds beter wilt doen, ontkom je niet aan internationaal samenwerken. Daar- om halen we de banden met de colle- ga-infrastructuurbeheerders in Vlaande- ren en Nordrhein-Westfalen graag aan. Samen kunnen we het grensoverschrij- dend verkeer en waterstromen veel be- ter managen. Ook in een ander opzicht internationaliseert het werk van Rijks- waterstaat. Vanuit een eigen kantoor in Brussel houden we nu in de gaten wat er speelt in Europa. Zo kunnen we voor- komen dat we onverwacht worden ge- confronteerd met onwerkbare Europe- se regels. Denk bijvoorbeeld maar terug aan de fijnstof-normen die ons weg- aanlegprogramma tien jaar geleden ja- renlang lamlegden. Dat zal ons nu niet


‘ONZE INNOVATIEVE PROJECTEN ZIJN GOEDE SHOWCASES VOOR HET


BEDRIJFSLEVEN’


meer gebeuren. We zitten er met onze neus bovenop. Bovendien willen we slim aanhaken bij Europese subsidie- programma’s voor onderzoek en voor het ontwikkelen van innovaties. Daar kunnen we namelijk veel geld mee be- sparen. Ook onze samenwerking met de Verenigde Staten en China is daar- op gericht. Over de grens liggen enor- me kansen om doelmatiger te werken en kennis te halen. Ik sta voor de uitda- ging meer maatschappelijke kwaliteit te realiseren met minder geld. Alleen als je daarin slaagt, kun je als overheidsorga- nisatie in deze tijd overleven. Maar eer- lijk gezegd zie ik daar de uitdaging wel van in.”


Curriculum vitae mr. ing. Jan Hendrik Dronkers


Dronkers (23 juli 1956) studeerde af in de HTS-opleidingen Civiele techniek in Hengelo, in Econo- mische Bedrijfstechniek in Dord- recht en in Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit te Rot- terdam. Dronkers kwam al in 1981 in dienst bij Rijkswaterstaat als me- dewerker planstudie. Sindsdien vervulde hij binnen deze orga- nisatie uiteenlopende functies in de planstudie-, de verkeer en vervoers- en de bestuurlijk-juridi- sche sector. Van juni 2002 tot januari 2006 was hij Hoordingenieur-directeur van de directie Noord-Holland van Rijkswaterstaat. Daarna was hij plaatsvervangend directeur- generaal Mobiliteit aan verkeer en vervoersbeleid bij het toen- malige ministerie van Verkeer en Waterstaat. Sinds zijn terugkeer naar Rijks- waterstaat in 2010, vervult Dron- kers de functie van Directeur-Ge- neraal.


Nr.4 - 2014 OTAR O Nr.4 - 2014 TAR 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64