This page contains a Flash digital edition of a book.
Energietransitie


In Noordzeegolven zou tien- maal zoveel energie zitten als in getijdenstromen. Foto: Harry van Reeken


DE RICHTLIJN BIEDT KANSEN VOOR EEN MEER INTEGRALE BENADERING VAN DE INRICHTING VAN DE KUSTZONE


Hoe stellen we ons de energietransitie op de Noordzee voor? Is windener- gie de beste optie of zijn er ook andere mogelijkheden? Windenergie heeft zich tot dusverre het meeste bewezen en kan een belangrijke bijdrage leve- ren om de energiedoelstellingen uit het SER-akkoord te halen. Maar volgens anderen is de deadline van 2023 nu juist het probleem, omdat onder tijds- druk niet voor de beste techniek wordt gekozen. Ook andere waterbronnen worden door experts namelijk als belangrijke alternatieven voor de toekomst genoemd. Zo zou in Noordzeegolven tienmaal zoveel energie zitten als in getijdenstromen en zijn golven beter voorspelbaar dan wind. Ook wordt het bouwen van een hoogspanningsnetwerk in zee, een grid, genoemd en po- wer-to-gaz: het omzetten van elektrische energie in zuurstof en waterstof. Overigens komt maar 2 van de 16 procent van de duurzame energieproduc- tie die over negen jaar op de Noordzee gerealiseerd moet zijn, voor rekening van windparken. Dat betekent dat er ook ruimte is voor andere innovatieve vormen van duurzame energieproductie op zee.


me en de maritieme en offshore secto- ren. De richtlijn, die nog door de lidsta- ten moet worden bekrachtigd, voorziet erin dat bij maritieme ruimtelijke orde- ningsplannen en strategieën voor geïn- tegreerd kustbeheer een ecosysteem- benadering wordt toegepast. De richtlijn biedt vooral kansen voor een meer inte- grale benadering van de inrichting van de kustzone. Vooral voor de Nederland- se kustgemeenten is dit van belang, bij- voorbeeld bij het stroomlijnen van een visie rond kusttoerisme. Bij veel kustge- meenten bestaat de laatste tijd onvrede over de mogelijke horizonvervuiling door de bouw van windmolenparken die van- af het strand te zien zijn en mogelijk een negatief effect hebben op het toerisme. Een integrale visie waarbij alle partijen in een vroeg stadium betrokken worden, kan tot beter afgewogen plannen leiden en uiteindelijk ook tot snellere uitvoe- ring, zo is de gedachte.


Zeewierteelt


De productie van zeewier is een serieuze bedrijfstak aan het worden.


Vis is niet de enige voedselbron van de Noordzee. De productie van zeewier is een serieuze bedrijfstak aan het worden waar de Noordzee goede moge- lijkheden voor biedt. Het onderzoeksinstituut NIOZ heeft berekend dat boven de Waddeneilanden ongeveer 400 km2 zeewier kan worden geteeld zonder negatieve gevolgen voor het Waddengebied. De voordelen voor het milieu zijn juist groot. Een oppervlak van 400 vierkante kilometer haalt liefst 24 dui- zend ton stikstof uit het zeewater. Het opgenomen fosfaat kan worden terug- gewonnen en draagt bij aan een oplossing voor het opraken van de eindige voorraad aan beschikbaar fosfor dat nodig is voor kunstmest. Op dit moment is een locatie in de buurt van Texel in gebruik als proefboerderij. Hier wordt onderzoek gedaan naar zeewierteelt, maar ook naar het effect op getijden- en golfenergie, visserij en schelpdieren. Het is een unieke proefl ocatie in Eu- ropa die op termijn mogelijkheden voor de export biedt.


Nr.4 - 2014 OTAR O Nr.4 - 2014 TAR 45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64